ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
เทศบาลนครลำปาง

แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลนครลำปาง

หมายเลขเอกสาร ทน Q 1.2
ประเภท : เจ้าหน้าที่รับเรื่อง
วันที่ : 24 สิงหาคม 2555
เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์
เรียน  นายกเทศมนตรีนครลำปาง
          ด้วยข้าพเจ้า นาง กรวี ทนารัตน์   อายุ - ปี ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ 243-245 ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์ลำปาง-งาว
ตำบล สวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เบอร์โทร 054-226706 มีความประสงค์ให้ดำเนินการ

เรื่องที่ต้องการร้องทุกข์

           
           
           
           
           
           
           
       


บริเวณสถานที่ : ตรงบริเวณสวนดอกใกล้ๆ กับโรงแรมเวียงทอง บริษัทเอื้มวิทยาเม็ค ซิกนาลี่ จำกัด

เนื่องจาก : มีกิ่งไม้ปิดบังอยู่ตรงหน้าบริษัท ขอช่วยตัดแต่งด้วย ขอขอบคุณมาก
จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ดำเนินการตามคำร้องนี้ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

แบบฟอร์มใบสั่งงาน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลนครลำปางเรื่อง ตัดต้นไม้/กิ่งไม้ 
ตามคำร้องทั่วไปเลขที่ 3702/55   ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2555
ชื่อ - ที่อยู่ ผู้ขอรับบริการ
ชื่อ  นาง กรวี ทนารัตน์
ที่อยู่ เลขที่ 243-245 ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์ลำปาง-งาว ตำบล สวนดอก อำเภอ เมือง จังหวัด ลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 054-226706

เรียน หัวหน้างานสวนฯ
          ตรวจสอบแก้ไขและรายงานผล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ นาย สวัสดิ์ แก้วกระจ่าง
( นาย สวัสดิ์ แก้วกระจ่าง )

รายงานผลการปฎิบัติ
 - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว วัน เดือน ปี    543 โดย obagi tretinoin cream,
 - อยู่ระหว่างการดำเนินการ เหตุผล ....................................................................................
 - ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจาก ....................................................................................
 - อื่นๆ ....................................................................................

บันทึกผลการปฎิบัติงาน

 เลขที่รับคำร้อง : 
FF3702
วันที่ : 22 พฤษภาคม 2561
เวลา : 22:45:23
สำนัก/กอง :  สำนักการช่าง ฝ่าย/ส่วน :  ส่วนการโยธา
ฝ่าย :  ฝ่ายสวนสาธารณะ งาน :  งานเรือนเพาะชำและขยายพันธ์
ชื่อผู้ปฎิบัติงาน :  *
ผลการปฎิบัติงาน :
 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว วัน เดือน ปี
 อยู่ระหว่างการดำเนินการ เหตุผล
 ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจาก
 นำเข้าแผน
 ยกเลิก