แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลนครลำปาง
หมายเลขเอกสาร :  ทน Q 1.2
ประเภท :  เจ้าหน้าที่รับเรื่อง
วันที่ :  24 สิงหาคม 2555
  เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์
เรียน  นายกเทศมนตรีนครลำปาง
            ด้วยข้าพเจ้า นาง กรวี ทนารัตน์   อายุ - ปี ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ 243-245 ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์ลำปาง-งาว
ตำบล สวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เบอร์โทร 054-226706 มีความประสงค์ให้ดำเนินการ

เรื่องที่ต้องการร้องทุกข์

      แก้ไขไฟฟ้า       ราดยางถนน/หินคลุก/ซ่อมแซมผิวถนน       ตัดต้นไม้/กิ่งไม้
      ดูด/ล้างท่อระบายน้ำ       ซ่อมแซมบ่อพัก/ฝาท่อระบายน้ำ/ฝาท่อระบายน้ำหาย       ร้องเรียนตรวจสอบเกี่ยวกับอาคาร
      ตรวจสอบการบุกรุกที่สาธารณะ       เหตุเดือดร้อนรำคาญ       ล้างถนน/ล้างตลาด/ล้างอื่นๆ
      ขอถังขยะ/เก็บขยะ,กิ่งไม้       พ่นสารเคมีกำจัดสัตว์และแมลงนำโรค       การจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ
      ขอรถประชาสัมพันธ์       บริการน้ำอุปโภค/บริโภค       การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
      เรื่องอื่นๆ       ตัดหญ้าบริเวณสถานที่ : ตรงบริเวณสวนดอกใกล้ๆ กับโรงแรมเวียงทอง บริษัทเอื้มวิทยาเม็ค ซิกนาลี่ จำกัด
เนื่องจาก : มีกิ่งไม้ปิดบังอยู่ตรงหน้าบริษัท ขอช่วยตัดแต่งด้วย ขอขอบคุณมาก
 
จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ดำเนินการตามคำร้องนี้ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้


แบบฟอร์มใบสั่งงาน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลนครลำปาง
  เรื่อง  ตัดต้นไม้/กิ่งไม้
ตามคำร้องทั่วไปเลขที่  3702/55     ลงวันที่  24 สิงหาคม 2555
  ชื่อ - ที่อยู่ ผู้ขอรับบริการ
ชื่อ - นามสกุล นาง กรวี ทนารัตน์   อายุ - ปี
ที่อยู่ บ้านเลขที่ 
243-245 ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์ลำปาง-งาว ตำบล สวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 054-226706
มีความประสงค์ให้ดำเนินการ
เรียน หัวหน้างานสวนฯ
ตรวจสอบแก้ไขและรายงานผล
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ  นาย สวัสดิ์ แก้วกระจ่าง

(  นาย สวัสดิ์ แก้วกระจ่าง )
 
รายงานผลการปฎิบัติ
   - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว วัน เดือน ปี    543
   - อยู่ระหว่างการดำเนินการ เหตุผล ....................................................................................
   - ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจาก ....................................................................................
   - อื่นๆ ....................................................................................


บันทึกผลการปฎิบัติงาน
 เลขที่รับคำร้อง :  FF3702                   วันที่ :  2 กรกฏาคม 2558   เวลา :  08:56:13
สำนัก/กอง :  สำนักการช่าง ฝ่าย/ส่วน :  ส่วนการโยธา
ฝ่าย :  ฝ่ายสวนสาธารณะ งาน :  งานเรือนเพาะชำและขยายพันธ์
                    ชื่อผู้ปฎิบัติงาน :  *
                ผลการปฎิบัติงาน : 
                                               ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว วัน เดือน ปี
                                               
                                               อยู่ระหว่างการดำเนินการ เหตุผล
                                               
                                               ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจาก
                                               
                                               นำเข้าแผน
                                               
                                               ยกเลิก