แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลนครลำปาง
หมายเลขเอกสาร :  ทน Q 1.2
ประเภท :  เจ้าหน้าที่รับเรื่อง
วันที่ :  5 กันยายน 2556
  เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์
เรียน  นายกเทศมนตรีนครลำปาง
            ด้วยข้าพเจ้า นาง ทิพาพรรณ นิลรัตน์ ณ อยุธยา   อายุ 62 ปี ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ 43 ถนน ป่าขาม 2
ตำบล พระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เบอร์โทร 090-9252470 มีความประสงค์ให้ดำเนินการ

เรื่องที่ต้องการร้องทุกข์

      แก้ไขไฟฟ้า       ราดยางถนน/หินคลุก/ซ่อมแซมผิวถนน       ตัดต้นไม้/กิ่งไม้
      ดูด/ล้างท่อระบายน้ำ       ซ่อมแซมบ่อพัก/ฝาท่อระบายน้ำ/ฝาท่อระบายน้ำหาย       ร้องเรียนตรวจสอบเกี่ยวกับอาคาร
      ตรวจสอบการบุกรุกที่สาธารณะ       เหตุเดือดร้อนรำคาญ       ล้างถนน/ล้างตลาด/ล้างอื่นๆ
      ขอถังขยะ/เก็บขยะ,กิ่งไม้       พ่นสารเคมีกำจัดสัตว์และแมลงนำโรค       การจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ
      ขอรถประชาสัมพันธ์       บริการน้ำอุปโภค/บริโภค       การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
      เรื่องอื่นๆ       ตัดหญ้า


เรื่องอื่นๆ : ขออิฐบล๊อคตัวหนอนปูพื้น (เก่า)
บริเวณสถานที่ : หลังป้ายชุมชนป่าขาม 2
เนื่องจาก : ใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมของคนในชุมชน เช่นปีใหม่ วันพ่อ วันแม่ วัีนเด็ก และอื่น ฯลฯ (ซึ่งจะใช้เป็นที่อ่านหนังสือของผู้สูงอายุ)
 
จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ดำเนินการตามคำร้องนี้ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้


แบบฟอร์มใบสั่งงาน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลนครลำปาง
  เรื่อง  เรื่องอื่นๆ(ขออิฐบล๊อคตัวหนอนปูพื้น (เก่า))
ตามคำร้องทั่วไปเลขที่  3763/56     ลงวันที่  5 กันยายน 2556
  ชื่อ - ที่อยู่ ผู้ขอรับบริการ
ชื่อ - นามสกุล นาง ทิพาพรรณ นิลรัตน์ ณ อยุธยา   อายุ 62 ปี
ที่อยู่ บ้านเลขที่ 
43 ถนน ป่าขาม 2 ตำบล พระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 090-9252470
มีความประสงค์ให้ดำเนินการ
เรียน นายองอาจ ทาตะรัตน์
ตรวจสอบดำเนินการ
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ  นาย สวัสดิ์ แก้วกระจ่าง

(  นาย สวัสดิ์ แก้วกระจ่าง )
 
รายงานผลการปฎิบัติ
   - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว วัน เดือน ปี    543
   - อยู่ระหว่างการดำเนินการ เหตุผล ....................................................................................
   - ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจาก ....................................................................................
   - อื่นๆ ....................................................................................