ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
เทศบาลนครลำปาง

แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลนครลำปาง

หมายเลขเอกสาร ทน Q 1.2
ประเภท : เจ้าหน้าที่รับเรื่อง
วันที่ : 5 กันยายน 2556
  เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์
เรียน  นายกเทศมนตรีนครลำปาง
            ด้วยข้าพเจ้า นาง ทิพาพรรณ นิลรัตน์ ณ อยุธยา   อายุ 62 ปี ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ 43 ถนน ป่าขาม 2
ตำบล พระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เบอร์โทร 090-9252470 มีความประสงค์ให้ดำเนินการ

เรื่องที่ต้องการร้องทุกข์

           
           
           
           
           
       


เรื่องอื่นๆ : ขออิฐบล๊อคตัวหนอนปูพื้น (เก่า)
บริเวณสถานที่ : หลังป้ายชุมชนป่าขาม 2
เนื่องจาก : ใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมของคนในชุมชน เช่นปีใหม่ วันพ่อ วันแม่ วัีนเด็ก และอื่น ฯลฯ (ซึ่งจะใช้เป็นที่อ่านหนังสือของผู้สูงอายุ)
 
จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ดำเนินการตามคำร้องนี้ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

แบบฟอร์มใบสั่งงาน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลนครลำปางเรื่อง  เรื่องอื่นๆ(ขออิฐบล๊อคตัวหนอนปูพื้น (เก่า))
ตามคำร้องทั่วไปเลขที่  3763/56     ลงวันที่  5 กันยายน 2556
ชื่อ - ที่อยู่ ผู้ขอรับบริการ
ชื่อ - นามสกุล นาง ทิพาพรรณ นิลรัตน์ ณ อยุธยา   อายุ 62 ปี
ที่อยู่ บ้านเลขที่ 
43 ถนน ป่าขาม 2 ตำบล พระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 090-9252470
มีความประสงค์ให้ดำเนินการ
เรียน นายองอาจ ทาตะรัตน์
ตรวจสอบดำเนินการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ นาย สวัสดิ์ แก้วกระจ่าง
( นาย สวัสดิ์ แก้วกระจ่าง )

รายงานผลการปฎิบัติ
 - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว วัน เดือน ปี    543
 - อยู่ระหว่างการดำเนินการ เหตุผล ....................................................................................
 - ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจาก ....................................................................................
 - อื่นๆ ....................................................................................