สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครลำปางยุคใหม่ 

 


          สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครลำปางยุคใหม่ ภายใต้การบริหารงานของดร. นิมิตร  จิวะสันติการ
นายกเทศมนตรีนครลำปางเน้นการบริหารงานโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen Centered)   
สร้าง  Good  Governanceให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจสูงสุด  ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ  สถานที่ สะดวก สบาย   ให้ความสำคัญและสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนมากที่สุด  ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ  สถานที่สะดวก สบายการให้บริการของสำนักทะเบียนท้องถิ่นฯ แห่งใหม่  
     1. บริการช่องทางด่วน  (Express Line)  สำหรับพระภิกษุ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และคนพิการ  โดยจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกแก่  พระภิกษุ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และคนพิการ  ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นกรณีพิเศษ
     2. นำระบบบัตรคิวคอมพิวเตอร์ มาใช้ในการบริการประชาชน เพื่อให้บริการด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม ตามลำดับก่อน – หลัง
     3.นำระบบคอมพิวเตอร์ On-Line มาใช้ในการบริการประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็วและถูกต้อง
     4.จัดให้มีที่นั่งสำหรับประชาชนขณะรอรับบริการงานทะเบียนราษฎร  จัดทำบัตรประจำตัวประชาชน
    สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครลำปางแห่งใหม่นี้   ให้บริการประชาชนบริเวณชั้น 1 อาคาร 3  เริ่มเปิดให้บริการประชาชนเมื่อวันศุกร์ที่ 20  มีนาคม  2552  เทศบาลนครลำปางจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันอังคารที่ 24 มีนาคม  2552  พร้อมแจกของที่ระลึกแก่ประชาชนผู้มารับบริการ
ดู :: 2765
ประกาศเมื่อวันที่  ::  23 มีนาคม พ.ศ. 2552
<< แสดงข่าวทั้งหมด

Copy Right  : สำนักงานเทศบาลนครลำปาง (Lampang City Municipality) โทร.054-237237 ต่อ 7417