ขอเชิญชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๕๕

 


    เทศบาลนครลำปาง ขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลนครลำปาง ซึ่งอยู่ในข่ายชำระภาษีบำรุงท้องที่  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย ไปชำระภาษีประจำปี ๒๕๕๕ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด ที่งานจัดเก็บภาษี   ฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ กองคลัง  ชั้น ๑ อาคารสำนักการช่าง - กองคลัง  
     เพื่อเพิ่มความสะดวกในการชำระภาษี  เทศบาลนครลำปางได้เพิ่มช่องทางการรับภาษีผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ    เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ไม่สามารถเดินทางมาชำระภาษีได้ด้วยตนเองที่เทศบาลนครลำปาง  ตลอดจนการรับชำระภาษีในวันหยุดราชการ หรือเจ้าของทรัพย์สินอยู่ต่างจังหวัด โดยผู้ที่มีบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สามารถเปิดใช้บริการโอนเงินระบบ E-Banking ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเปิดใช้ แต่ค่าบริการการโอน ผู้โอนต้องชำระค่าบริการ(ค่าธรรมเนียม) ให้กับธนาคารในการโอนแต่ละครั้ง ส่วนผู้ที่ไม่มีบัญชีธนาคารกรุงไทย สามารถพิมพ์แบบฟอร์ม หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงิน จากเว็บไซต์ของ   เทศบาลนครลำปาง www.lampangcity.go.th ได้ รวมถึงแบบฟอร์มการยื่นคำร้องแจ้งยกเลิกบ้านเช่า  แจ้งบ้านเช่าว่าง หรือเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน ติดตั้งป้ายใหม่ รื้อถอนป้ายหรือเปลี่ยนแปลงป้าย เปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ และเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองป้าย
    ในการนี้  สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องของการชำระภาษีผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ที่งานจัดเก็บภาษี    ฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ กองคลัง เทศบาลนครลำปาง โทร. ๑๕๔-๒๓๗๒๓๗ ต่อ ๗๑๐๒, ๗๑๐๔
     จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
ดู :: 4086
ประกาศเมื่อวันที่  ::  13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
<< แสดงข่าวทั้งหมด

Copy Right  : สำนักงานเทศบาลนครลำปาง (Lampang City Municipality) โทร.054-237237 ต่อ 7417