รายงานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนงาน
ครั้งที่  17
เมื่อ  24  ตุลาคม  2550
ณ   ห้องประชุม 5 ธันวา
ผู้มาประชุม
                  1.นายนิมิตร                                    จิวะสันติการ                    นายกเทศมนตรี
                2.นายเกรียงศักดิ์                    วนชยางค์กูล          รองนายกเทศมนตรี
          3.นายกิตติภูมิ                     นามวงค์                    รองนายกเทศมนตรี
          4.นายสุรพล                    ตันสุวรรณ                    รองนายกเทศมนตรี
          5.นายสุวัฒน์                    ตรีมานะพันธุ์          รองนายกเทศมนตรี
          6.นายมนัส                                    วงษ์ชาญศรี                    ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
          7.นายกิตติพงศ์                    จิรเมธาธร                    ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
          8.พลตรีปัญญา                    เทพวัลย์                    ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
          9.นายนรเศรษฐ์                    จิวะสันติการ                    เลขานุการนายกเทศมนตรี
          10. น.ส.ดวงเดือน                    ไชยชนะ                    เลขานุการนายกเทศมนตรี
          11.นายสมเกียรติ                    อัญชนา                    ปลัดเทศบาล
          12.นายเฉลิม                    แก้วกระจ่าง                    รองปลัดเทศบาล
          13.นางสาวนงเย็น                    เหลืองหิรัญรัตน์          รองปลัดเทศบาล
          14.นางสาวภารดี                    เสลานนท์                    รองปลัดเทศบาล
          15.นายชนวน                    จิรจรัสตระกูล          รองปลัดเทศบาล
          16.นายจำเนียร                    ทองกระสัน                          ผอ.สำนักการช่าง
          17.นางรัศมีไข่มุก                    พร้อมเพรียง          ผอ.กองคลัง
          18.นางอินทมาศ                    สมพงษ์                    หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
          19.นายอรรณพ                    สิทธิวงค์                    รก.ผอ.ส่วนควบคุมอาคาร
          20.นางเอมอร                    ณ  ลำปาง                    รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ
          21.นางสุภัตรา                    ลี้ละวงค์                    รอง.ผอ.สำนักการศึกษา
          22.นางสาวอุษา                    สมคิด                    รอง.ผอ.สำนักการศึกษา

ผู้ไม่มาประชุม
                                                                -

ผู้เข้าร่วมประชุม
                  1.นายวิเชษฐ์                    ลังกากาศ                       (แทน) ผอ.โรงเรียนเทศบาล 3
          2.นางยุพิน                                    ตรังธคาร                    ผอ.โรงเรียนเทศบาล  4
          3.นางบานเย็น                    แสงเจริญ                    ผอ.โรงเรียนเทศบาล 5
          4.นายวงค์เทวัญ                    ณ  ลำปาง                    (แทน)ผอ.โรงเรียนเทศบาล 7
          5.นายบรรยง                    เอื้อนจิตร์                    หัวหน้าฝ่ายปกครอง
          6.นายสุนทร                    จวงพลงาม                    หัวหน้างานกิจการสตรีฯ
          7. นางเบญจวรรณ                    จินตนพงศ์พันธุ์          หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
          8. นายมนัส                      ใหม่คำ                    หัวหน้างานธุรการ
          9. ส.ต.ต. หญิง ฐิติรัตน์            คุณชมพู                    เจ้าพนักงานธุรการ  6 ว.

เริ่มประชุมเวลา
  08.00 น.

ผู้มาประชุม
  เรื่องก่อนนำเข้าสู่วาระการประชุม
 *  การเรียนรู้สร้างสรรค์ด้วยปัญญา  ตามทฤษฎี   Constructionism   ของโรงเรียนเทศบาล  4   
     นางยุพิน  ตรังคธาร  ผอ.โรงเรียนเทศบาล   4   การดำเนินการการเรียนรู้สร้างสรรค์ด้วยปัญญา 
ตามทฤษฎี   Constructionism   ของโรงเรียนเทศบาล  4   ขอกล่าวความเป็นมา เนื่องจากเมื่อปลายปี 2548  ท่านนายกเทศมนตรี ดร.นิมิตร  จิวะสันติการ   ได้เข้ามาบริหารราชการและได้ให้นโยบายเกี่ยวกับที่จะทำให้เทศบาลเป็นนครแห่งการเรียนรู้และให้โรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อยกระดับการเรียน การสอน ของผู้เรียน เป็นสำคัญในขณะนั้นท่านนายกฯ ได้ให้สภาการศึกษาแห่งชาติมาช่วยเหลือโรงเรียน มาทำยุทธศาสตร์ และประกอบกับกรมส่งเสริมฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบเพื่อให้เงินสนับสนุน  1 ล้านบาท ทางโรงเรียนจึงทำตามนโยบายของท่านนายกฯ ให้เกิดผลขึ้นมา  ได้นัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา หัวหน้าช่วงชั้น  คณะครูที่มีความคิดริเริ่มที่จะดำเนินการในเรื่องนี้   ตามโจทย์ที่ท่านนายกฯ ให้ คือ ปฏิรูปการเรียนรู้แล้วสรุปเราจะทำ Constructionism  ของนายกเทศมนตรีให้ประสบผลสำเร็จ จากที่เราไปทำแผนฯ  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้โอกาสโรงเรียนในการปฏิบัติการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ปัญญานี้ขึ้น  เราได้ทำยุทธศาสตร์เฉพาะเรื่องเพื่อให้เกิดผลการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์      ด้วยปัญญาเฉพาะเรื่องเท่านั้น   ซึ่งเราจะต้องไปปรับแผนในภาพรวม ในวันที่   27 – 28   ตุลาคม   2550 จากนั้นเมื่อเราได้รับอนุมัติจากกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น คำว่า โรงเรียนต้นแบบ เราไม่ได้ทำมาก่อน แต่เราจะทำสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นใหม่  ตามทฤษฎี  Constructionism   หากตรงนี้เราจะดำเนินการได้ต้องมีความรู้ก่อน เราก็ได้รับองค์ความรู้ตามทฤษฎีนี้จากท่าน ภารณ  อิสระเสนา  ณ  อยุธยา  ซึ่งเป็นประธานมูลนิธิศึกษาพัฒน์ และเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนดรุณสิขาลัย  ซึ่งท่านทำการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาเป็นเวลานาน และ    ดร.สุจินต์  เพชรรัตน์   จากการศึกษานอกโรงเรียนวุฒิอาสาธนาคารสมอง  ในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีคุณทวีศักดิ์ ไชยองค์การ  คุณภาวนา  วงศ์โสม  ได้มาช่วยเหลือเราในการที่จะให้เกิดการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ปัญญาขึ้นในการปฏิบัติการเรียนรู้ ในปีแรกคือ ปี 2549  เป็นปีที่เราต้องการเน้นให้คุณครูเปลี่ยนพฤติกรรมจากการสอนมาเป็นผู้คอยชี้แนะ  เรียกว่า   Finddicate  โดยเปลี่ยนการสอนเนื้อหาอย่างเดียวมาเป็นการเรียน    การสอนที่จะต้องให้ผู้เรียนมีทักษะ มีชีวิต มีองค์ความรู้ มีนิสัยที่ดี มีวิธีการทำงานเป็นพื้นฐานติดตัว ในทฤษฎีConstructionism  ในกระบวนการนี้เราจะให้เด็ก ๆ ได้คิด ปฏิบัติ นำเสนอผลงานของตัวเองได้ รู้จักรับฟังแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเพื่อน ๆ ตรงนี้เกิดขึ้นในโรงเรียนของเราในปีแรก ๆ คุณครูได้พบว่าถ้าเขาเปิดโอกาสให้กับเด็กได้คิด ปฏิบัติ นำเสนอ ครูได้เห็นดี ๆ อะไรมากมาย เช่น การสอนแบบเดิม ครูจะสอนการอ่านให้      กับเด็ก ให้รู้คำใหม่ ๆ 600  คำ แต่เมื่อเราใช้ทฤษฎีนี้เราเปิดโอกาสให้เด็กได้คิด ให้เด็กได้เขียนคำที่เด็กชอบ แต่ไม่ให้เขียนตามที่หนังสือ แต่พอเปลี่ยนเป็นการเรียนรู้สร้างสรรค์ด้วยปัญญา เราก็เปิดโอกาสเขียนคำที่เด็กชอบ จะเขียนได้มากมายและรู้ความหมายในคำ คำนั้นด้วย นั่นคือสิ่งที่คุณครูได้พบ เมื่อเราเปลี่ยนการเรียนการสอนมาเป็นผู้คอยชี้แนะ  เนื่องจากว่าการเรียนการสอนการปฏิรูปการเรียน เป็นการเรียนรู้เราก็มีทฤษฎีอีกทฤษฎีหนึ่งมาควบคู่ เพื่อที่จะจัดการกับการเรียนของตรงนี้     Knowledge  management   (KM)  การจัดการความรู้ที่สำคัญที่เราต้องจัดการคือ ความรู้ที่เกิดจากภายในตัวของคน ตรงนี้เราจะใช้ควบคู่กันไป ทฤษฏีนี้นำมาใช้ควบคู่กับเราก็เลยต้องกำหนดตัวบุคคลในการเก็บรายละเอียด ความรู้ตรงนี้ไว้แล้วกำหนดตัวบุคคลขึ้นมา   เราเรียกว่า  Project mini-factor คือ เก็บความรู้ของแต่ละช่วงชั้น แต่ละช่วงชั้นแล้วกำหนดตัวบุคคลขึ้นมาอีกคนหนึ่ง คือ  Project  Director  เพื่อที่จะเอาการเรียนรู้ของแต่ละช่วงชั้นที่เป็นความรู้ภายในที่เกิดขึ้นนั้น สังเคราะห์ประมวลผลเป็นความรู้ในภาพรวม เมื่อสิ้นปีอีกครั้งหนึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในปี 2549  ก็จะได้เอกสาร ภาพถ่าย วีดีทัศน์กิจกรรมต่าง ๆ ของเด็กที่เกิดการเรียนรู้ในปีนี้ ปี  2550  คณะครูได้มีความชัดเชนขึ้นเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ที่จะจัดให้กับเด็กในการที่ครูจะเป็นผู้คอยชี้แนะมากกว่าครูผู้สอน ครูก็เริ่มการเรียนรู้ที่เรียกว่า  Project  best  learning  จะเป็นหัวข้อที่เด็ก ๆ ได้มีส่วนร่วมในการคิด เลือก หัวข้อที่จะขึ้นมาเรียน วางแผนร่วมกับคุณครูและครูก็จะบูรณาการหัวข้อที่เด็กอยากเรียน ไปยังกลุ่มสาระที่มีความสำคัญ ซึ่งตรงนี้เด็กได้เรียนสาระทุกสาระ บูรณาการเป็นธรรมชาติ  ไม่ว่าจะเป็น  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ สังคม  งานประดิษฐ์  สิ่งเหล่านี้เป็นบูรณาการไปทุกกลุ่มทุกสาระ ซึ่งโปรแกรมตัวหนึ่งทำให้เด็กได้เรียนรู้ วางแผนร่วมกับคุณครู คือ 
Program  by  manager จะได้กล่าวถึงอีกครั้งหนึ่งว่ามีประโยชน์อย่างไร สำหรับเด็ก ๆ ได้ใช้โปรแกรมตัวนี้มาเป็นสื่อในการเรียนรู้ ฉะนั้นกิจกรรมที่เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ก็จะเกิดจากสื่อต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำแมกกาซีน  ซึ่งการทำแมกกาซีน จริง ๆ แล้วเวลาครูสอนวิชาเรียงความจะบอกหมด แต่การทำแมกกาซีนจะเปิดโอกาสให้เด็กได้คิด ศึกษาจากบทความต่าง ๆ ให้เด็ก ครูก็จะใช้คำถามในลักษณะเปิดกว้าง เป็นคำถามปลายเปิดให้เด็กได้คิด เป็นสิ่งที่เขาได้อ่านบทความนั้น แล้วเขาเห็นสาระอะไร ข้อดีอะไร ของบทความนั้นและก็เขียนออกมา ซึ่งเป็นการเรียนรู้ของเด็กเองที่เกิดขึ้น ทำให้เด็กมีพฤติกรรมชอบในการเรียนลักษณะเช่นนี้  ไม่เกิดการยัดเหยียด แต่จะเป็นการคิดของเด็กให้แสดงออกมา พฤติกรรมของเด็กก็จะเปลี่ยนไปคือ  จะมีการกล้าคิด  ถามมากกว่าเดิม มีนิสัยที่ดีเกิดขึ้นตามมาด้วย จากเมื่อก่อนจะประเมินผลพฤติกรรมเด็กก็จะแยกเป็นส่วน ๆ แต่เมื่อเราใช้ Constructionism  เข้ามา คือ การเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ ด้วยปัญญาจริง ๆ แล้วต้องบูรณาการอยู่ในตรงนั้นเป็นธรรมชาติ  คือว่าเด็กจะต้องได้องค์ความรู้เกิดขึ้น ได้นิสัยที่ดีขึ้น และมีวิธีการทำงานที่เป็นพื้นฐานติดตัวของเด็กไปในอนาคต  ซึ่งจะสั่งสมเป็นคุณลักษณะของเด็กในอนาคตมากกว่าแบบเดิมที่สอนเนื้อหา นี่คือข้อแตกต่างที่เกิดขึ้นกับการเรียนการสอน และได้พัฒนามาเป็น    Project  best  learning  Project  นี้มีผู้ปกครองได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้ รับทราบปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนของโรงเรียนว่าเป็นการเรียนรู้ เพื่อที่เด็กไปสร้างองค์ความรู้เอง มีนิสัยทีดี มีวิธีการทำงานที่ดี ผู้ปกครองจะเข้ามามีส่วนร่วมด้วยเนื่องจากว่าโรงเรียนได้สร้างเครือข่ายผู้ปกครองแต่ละช่วงชั้นไว้ และผู้ปกครองแต่ละช่วงชั้นก็จะมาประชุมครู เพื่อครุจะได้รายงานให้ทราบว่ากำลังปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนแบบไหน เพื่อให้ผู้ปกครองทราบความเคลื่อนไหวของการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนของเด็ก ตั้งแต่การเริ่มวางแผนของเด็กกับครู  สำหรับ  Project  best  learning  เด็กจะศึกษาหัวข้อขึ้นมา เด็กจะไปค้นคว้าและดูแหล่งเรียนรู้จริง จากสถานที่จริง ผู้ปกครองก็ตามไปเรียนรู้ด้วย จะได้เห็นกระบวนการเรียนของเด็ก ยังสถานที่จริง ยกตัวอย่างเช่น โปรเจค เซรามิค  เด็กไปดูตั้งแต่ดิน  ดินอย่างไรที่จะทำเซรามิค  และการที่เขาจะขึ้นตัวหม้อ จะต้องทำอย่างไร เป็นต้น   จนถึงการจำหน่ายจะเห็นกระบวนการเหล่านี้ทั้งหมด แล้วเด็กจะต้องฝึกปฏิบัติเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ว่า กระบวนการที่เขาทำมานั้น ทำด้วยความยากลำบากอย่างไร และเราแก้ไขปัญหาอย่างไรให้เกิดผลสำเร็จ ในผลงานเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในโรงเรียนของเรา และผู้ปกครองได้รับทราบและมีการเปิด  
Project  best  learning  โดยการให้เด็ก ได้นำมาเสนอ  Project  ที่เขาเรียนนำมาเสนอว่าคิดอย่างไร ทำอย่างไร ได้อะไรจากตรงนั้น และผู้ปกครองก็ได้เห็นกระบวนการนั้นทั้งหมด ผู้ปกครองก็พึงพอใจมาก เพราะผู้ปกครองก็ประเมินกิจกรรมตรงนี้ได้โดยเขียนเป็นบันทึกไว้ให้กับเรา ในวันนั้นท่านนายกฯ ได้ไปชมการนำเสนอของเด็ก ๆเราได้นำนวัตกรรมนี้ไปเผยแพร่โดยส่งรายงานการดำเนินการเรียนรู้ เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา ตามทฤษฎี Constructionism  ไปเผยแพร่ที่คุรุสภาฯ  ในนาม 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม  ก็ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง   นี่คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้และได้เผยแพร่ และสิ่งที่เราจะต้องทำอีกต่อไปคือ เราจะต้องให้บุคลากรในโรงเรียนของเราเรียนรู้วิธีพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอย่างมีความมั่นคงและมีสติ คือ สิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปให้เกิดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  เกิดผลกับตัวเด็กให้มากขึ้น อยากจะเสนอให้อาจารย์นภัสฯ  เสนอ  Program  my  manager 
ที่จะเจาะลึกในเรื่องของการเรียนรู้ อาจารย์ผู้สอนเอง เป็นสื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ ในเชิงลึก ทำได้อย่างไร เรียนเชิญอาจารย์ฯ  
          อาจารย์นภัสฯ  โรงเรียนเทศบาล  4    การเรียนรู้ด้วยปัญญา เป็นการเปิดโอกาสให้เรียนรู้สำหรับเด็กแบบใหม่ จากเมื่อก่อนเราจะเรียนรู้จากคุณครู แบบเดิมคือเชิงรับ  เด็กคอยรับ แต่ทฤษฎี Constructionism  เด็กจะมีการเรียนรู้ในเชิงรุก  มีบทบาทมากขึ้น   สำหรับขั้นตอนการเรียนรู้ของโปรเจคฯ  เราให้กระบวนการกับเด็กตั้งแต่แรก ขั้นตอนกระบวนการนี้ คือ การเรียนรู้โดยโครงงานเป็นฐาน ซึ่งประสบผลสำเร็จมาแล้วในโรงเรียนต้นแบบที่โรงเรียนดรุณสิขาลัย และได้นำมาใช้กับทุกช่วงชั้นของโรงเรียนและมีผลสรุป คือ เด็กจะมีส่วนอย่างมากในการเลือกหัวข้อในการเรียนรู้ จากเดิมที่ครูกำหนดเรียนเป็นบท  ๆ ไปเด็กก็เบื่อหน่าย หากเขาได้มีบทบาทในการเริ่มเรื่องที่เขาสนใจ ก็เกิดผลดีกับเขา คือรักที่จะเรียนรู้  ดังนั้นก็ระดมสมองเขียนหัวข้อ  ต่างจากเมื่อก่อนคือ จะสรุปบทเรียนจากที่เรียนกับครูแล้วจึงเขียนสรุป แต่ Mind Mapping  ของเราในที่นี้ Mind Mapping  หมายถึง  แผนที่ ความคิดที่จะนำทางไปสู่การเรียนรู้ เขาจะได้ฝึกการระดมสมอง การเรียนรู้จากเพื่อน ๆ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอด ขั้นตอนต่อมาคือสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตจากห้องสมุดหรือไปเรียนรู้จริง ๆ จากแหล่งเรียนรู้จริง ๆ จะเห็นจากภาพเมื่อสักครู่ว่าเด็กได้ออกนอกห้องเรียนมากขึ้น ได้สัมผัสประสบการณ์ชีวิตจริง ๆ ซึ่งไม่เหมือนเมื่อก่อนที่เรียนแต่ในตำราแต่ไม่ได้ลงมือปฏิบัติ เขาจึง รวบรวมนำความรู้ต่าง ๆ มาสรุปและจัดทำการนำเสนอข้อมูล ในการทำ power point และเขาจะสามารถพูดนำเสนองานได้ แลกเปลี่ยน ซักถามกัน อยู่ตลอดเวลาและหลังจากสรุปแล้วก็จะเก็บงานเข้าใน  Portfolio  การเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริงและได้วางแผนการด้วยตนเองไม่ได้เกิดขึ้นจากครู เด็กมีความสุขที่จะเรียนรู้ เมื่อพูดถึงการวางแผนโดย  my  manager  ไม่ได้เกิดขึ้นจากครู เด็กเรียนรู้จากเมื่อก่อนสรุปความรู้จากที่ให้แล้วสรุป แต่ปัจจุบันการทำ my  manager  ของเราคือ การเขียนแผนที่ก่อนไปเรียนรู้เขาได้ฝึกคิดแล้ว ในทุก ๆ เรื่องที่เขาต้องการเรียนรู้ เขาจะมีกระบวนการของเขา ถ้าเขาอยากเรียนรู้เรื่องอะไรก็คิดต่อไปได้จากการระดมสมอง ของกลุ่มของเขา ตรงนี้เป็นโปรแกรมที่เราใช้อยู่ คือ  my  manager  ซึ่งโปรแกรมนี้ที่ใช้การเก็บมีอยู่มากมายที่เรานำมาให้เด็กได้เรียนรู้ เป็นโปรแกรมที่ง่าย เพียงแต่แนะเขาก็จะมาร่วมกันคิดกับเพื่อน ๆ ทำกันเอง ว่าควรจะแยกตามหัวข้อกันออกไปอย่างไร บ้าง ความคิดก็จะเป็นลำดับขั้นตอน ครูก็ช่วยเสนอแนะว่าควรจะเรียงลำดับขั้นตอนอย่างไร เพื่อฝึกการคิดวิเคราะห์ และสามารถเขียนได้ และนำมาเสนอต่อให้เพื่อนๆ ในห้องเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดกันได้ เพราะเด็กบางกลุ่มอาจจะมีความรู้ที่ไม่เหมือนกัน เมื่อนำมาแลกเปลี่ยนกันก็จะเป็นการฝึกขั้นตอนการทำงาน คุณครูก็เหมือนกันมีการนำโปรแกรมมาใช้มาพูดคุย ครูก็ฝึกในการทำโปรแกรมนี้ไปด้วย มีการใช้  Mind Mapping   ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ สรุปความรู้การทำโปรเจคไม่เฉพาะแต่ครูเท่านั้น ผู้ปกครองก็มีส่วนร่วมด้วยเพิ่มเติม   ถ้าเด็กได้คิดวางแผนเรียนรู้ได้ด้วยตนเองก็เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต คิดว่าเราได้เดินมาถูกทางแล้วโดยใช้ทฤษฎี Constructionism 
          นายนิมิตร   จิวะสันติการ  นายกเทศมนตรี  ตรงนี้เป็นสิ่งที่เล่าสู่กันฟังให้เรารับทราบ และเป็นความภูมิใจ คือ ความฝันที่เราจะสร้างมนุษย์พันธุ์ใหม่ได้เริ่มแล้ว และในปีนี้เด็กเหล่านี้ถ้าอยู่ในกระบวนการต่าง ๆ สิ่งที่สำคัญคือ ประการหนึ่ง เขาจะมีความสามารถและมีนิสัยเรียนรู้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องไปรอให้ครูมาสอน เพียงแต่บอกหัวข้อก็ไปเรียนรู้ด้วยตนเอง  ประการที่สอง จะรู้แหล่งในการหาข้อมูล หาความรู้  ข้อมูลไปว่าเหล่านั้นจะเป็นแหล่งที่เป็นสถานที่สิ่งของ แม่น้ำ ตลาด สวนสาธารณะ จะรู้ว่าแหล่งใดเป็นแหล่งเรียนรู้หรือห้องสมุด หรือ จากอินเตอร์เน็ต เด็กเหล่านี้เราวางรากฐานตั้งแต่หัวคิด  เชื่อมโยงองค์ความรู้ต่าง ๆ จากที่มาที่ไปใช้โปรแกรม จะรู้ได้เลยว่ามาจากไหน ไปต่อที่ใดทุกคนจะรู้จะเข้าใจ  และมีปฏิสัมพันธ์การทำงานร่วมกันในกลุ่ม และบุคคลสาธารณะเจอะผู้คนเขาก็จะมีปฏิสัมพันธ์ทำให้เขามีความสามารถในการทำงานร่วมกันโดยไม่หวาดกลัว เคอะเขิน  สิ่งที่ทำให้เขาพัฒนาขึ้นมาจากห้องเรียนนี้เคยเห็นว่าใครเข้าใจบ้าง ไม่เข้าใจบ้างก็เงียบ  แต่ปัจจุบันเราจะไม่เห็นห้องเรียนที่เงียบอีกแล้วอีกแต่จะมีการสอบถาม มีตัวแทนมาเสนองานนี่เป็นสิ่งที่เราพยายามสร้างทำความเชื่อมั่นให้กับคนของเรา และระบบการเรียนของเราการเรียนการสอนในไทย ไม่ได้สร้างคนให้ทัดเทียมกับคนอื่นได้  ตอนเช้าผมได้ไปเปิดสัมมนาเชิงวิชาการในเรื่องของ  Backword   ดีไซด์ ของกลุ่มโรงเรียนเอกชน ว่าอย่ามัวชักช้า  ให้คิดการเรียนการสอนแบบรูปแบบใหม่ ๆ ก็เป็นที่น่าภาคภูมิใจว่าหลังจากที่อาจารย์ภารณ  อิสรเสนา  ณ  อยุธยา   ได้พยายามนำแนวความคิด Constructionism  เป็นเวลาหลายปี ศาสตราจาย์ซีโมฯ แห่ง  MIP  ก็มาช่วยกันแต่ไม่ประสบผลสำเร็จ แต่ที่ประสบผลสำเร็จมากคือ   โรงเรียนดรุณสิขาลัยกับโรงเรียนบ้านสามขา   แต่โรงเรียนบ้านสามขา เป็นแบบบูรณาการชุมชนเมืองในหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านและที่สันกำแพงซึ่ง เคยไปเริ่มต้นอย่างจริงจังที่ จ.บุรีรัมย์แต่ไม่ประสบผลสำเร็จ และจ.นครศรีธรรมราชก็ไม่ประสบผลสำเร็จ และที่ประสบผลสำเร็จมากคือ ที่โรงเรียนเทศบาล  4  จังหวัดลำปาง โดยในวันที่   30  พฤศจิกายน 2550 จะมีการสัมมนาทางวิชาการใหญ่ในโอกาสที่อาจารย์ที่เป็นเจ้าของความคิด   MIP  คือ เขาจะผลิต Laptop ในราคา  100  ดอลล่าห์  หรือ เป็นเงินไทย จำนวน 3,400  บาท นำมาให้เด็กนักเรียนแล้วเขาจะเปิดศูนย์การเรียนรู้ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ก็จะมีการสัมนนาทั้งวัน มีนักวิชาการที่สำคัญของประเทศไทยและต่างประเทศมาเสวนาและสัมมนา และทูลกระหม่อมหญิงเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ฯ จะเสด็จมาเป็นองค์ประธานเปิด และโรงเรียนเทศบาล  4 ก็ได้รับเชิญหนึ่งในกรณีศึกษา ไปนำเสนอผลงาน และผมได้รับเชิญไปพูดแรงผลักดันแรงจูงใจที่จะสร้างนครลำปางเป็นนครแห่งการเรียนรู้  ในที่ประชุมแห่งนั้น นับว่าปีกว่าที่เราพยายามทำกันมามาได้ไกลพอสมควรและได้ผล ซึ่งตอนนี้ก็มีหลาย ๆ โรงเรียน  เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฎในสาขาวิชาครุศาสตร์ ขอมาดูงาน แต่ผมไม่ให้มาดู ไว้ให้ครบ 4 ปี ค่อยมาดู เพราะเรากำลังอยู่ในกระบวนการ เกรงเด็กนักเรียนไม่เป็นอันเรียนกัน ครูก็ไม่เป็นอันทำงาน  ก็เป็นหนึ่งในนโยบายที่เราเดินมาไกลพอสมควร ขอขอบคุณมากนะครับ

เริ่มประชุมเวลา  08.30 น.
          เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  นายนิมิตร  จิวะสันติการ  นายกเทศมนตรีนครลำปาง  ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้.-

ระเบียบวาระที่  1  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
          1.1  เรื่อง  เชิญร่วมพิธีการฌาปนกิจศพมารดา คุณดวงนภา  ก้อนทอง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ
          นายนิมิตร  จิวะสันติการ  นายกเทศมนตรี  เนื่องจากมารดาของคุณดวงนภา  ก้อนทอง   รองประธานสภาเทศบาลนครลำปาง ได้เสียชีวิต ขณะนี้ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ  วัดตรีทศเทพ กรุงเทพฯ โดยมีกำหนดการฌาปนกิจในวันที่   31  ตุลาคม   2550  เวลา   15.00 น.  โดยท่านรองเกรียงศักดิ์ฯ เป็นผู้แทนของเทศบาลนครลำปาง  หากผู้ใดจะร่วมทำบุญก็เรียนเชิญและหากผู้ใดจะร่วมสมทบเงินทำบุญก็สามารถทำได้และจะทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทราบต่อไปอีกครั้งหนึ่ง
          ที่ประชุม   รับทราบ  มอบให้สำนักปลัดเทศบาล  แจ้งเวียนทุกหน่วยงานทราบต่อไป

          1.2 เรื่อง   พีธีลงนามถวายพระพร
          นางอินทมาศ    สมพงษ์   หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล     ทางจังหวัดฯ ได้แจ้งให้เทศบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเชิญชวนพนักงาน ประชาชน ถวายพิธีลงนาม และเทศบาลได้จัดให้มีสถานที่พิธีลงนามหน้าอาคารสำนักการช่าง – กองคลัง เรียนเชิญท่านผู้บริหาร  พนักงานลูกจ้างร่วมลงนาม และเมื่อลงนามแล้วในวันที่  27  ตุลาคม   2550  ขอให้ทางนายกเทศมนตรีหรือผู้แทนที่จะไปร่วมประชุมได้นำสมุดลงนามไปมอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง   ณ  ศาลาประชาคม  
          นายสุรพล  ตันสุวรรณ  รองนายกเทศมนตรี     กำหนดการดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลง จากเดิมเวลา 09.59 น. ทำพิธีมอบให้กับจังหวัดเพื่อนำไปถวาย โดยพิธีมอบ  ณ  ศาลามณฑปหลวงพ่อดำ  ตอนนี้ทางจังหวัดขอเปลี่ยนกำหนดการตั้งแต่เวลา   08.00 น  โดยเชิญพระสงฆ์  80  รูป  ขอเชิญพนักงาน  คณะผู้บริหาร ประชาชนและมวลชนในเขตเทศบาลจำนวน  300 คน และสำนักการช่างคงจะต้องจัดเก้าอี้เพิ่มเติม ส่วนรายละเอียดขณะนี้กำลังส่งจึงแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
          ที่ประชุม     รับทราบ

ระเบียบวาระที่  2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน 
ครั้งที่  16 / 2550  ประจำเดือน  ตุลาคม  2550    วันที่   2  ตุลาคม  2550
          นางสุภัตรา  ลี้ละวงค์ รอง.ผอ.สำนักการศึกษา  ข้อแก้ไขหน้าที่  18   ข้อ 7.2  บรรทัดที่    3    คำว่า ตั้งแต่วันที่  29   กันยายน  - วันที่  18  ตุลาคม  2550  ขอแก้ไขวันที่  “จาก 18  ตุลาคม 2550  เป็นวันที่  8  
ตุลาคม  2550  ”
          นายมนัส   วงษ์ชาญศรี   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี    ขอแก้ไขหน้าที่   3  บรรทัดแรก  คำว่า “ถ้ากรณีที่ลำปางปล่อยน้ำมาจากจังหวัดตากน้ำจะท่วม ” แก้ไขเป็น  “ถ้ากรณีที่ลำปางปล่อยน้ำจังหวัดตากน้ำจะท่วม”  และหน้าที่   18   บรรทัดที่   2  คำว่า   “wrieless  ”  แก้ไขเป็น  “wireless ”     
          นายประสงค์   เรือนสอน   หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการฯ    ขอแก้ไขหน้าที่   18  บรรทัดที่   7   คำว่า  “ระบบโทรศัพท์ทีโอที ให้หมายเลขมา 176  ”  แก้ไขเป็น  “ ระบบโทรศัพท์ ทีโอที ให้หมายเลขมา  100  เลขหมาย   และหมายเลขภายใน  176  เลขหมาย ซึ่งกำหนดเป็นเลข   4  หลัก”
          มติที่ประชุม   ให้แก้ไขหน้าที่  18   ข้อ 7.2  บรรทัดที่    3    คำว่า ตั้งแต่วันที่  29   กันยายน  - วันที่  18  ตุลาคม  2550  แก้ไขวันที่  “จาก 18  ตุลาคม 2550  เป็นวันที่  8  ตุลาคม  2550  ”
          หน้าที่   3  บรรทัดแรก  คำว่า “ถ้ากรณีที่ลำปางปล่อยน้ำมาจากจังหวัดตากน้ำจะท่วม ” แก้ไขเป็น  
“ถ้ากรณีที่ลำปางปล่อยน้ำจังหวัดตากน้ำจะท่วม”  และหน้าที่   18   บรรทัดที่   2  คำว่า   “wrieless  ”  
แก้ไขเป็น  “wireless ”     
          หน้าที่   18  บรรทัดที่   7   คำว่า  “ระบบโทรศัพท์ทีโอที ให้หมายเลขมา 176 เลขหมาย ”  แก้ไขเป็น  “ระบบโทรศัพท์ทีโอที ให้หมายเลขมา  100 เลขหมาย ”  และหมายเลขภายใน  176  เลขหมาย ซึ่งกำหนดเป็นเลข   4  หลัก”
          และที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน  ครั้งที่  16 / 2550  ประจำเดือน  ตุลาคม  2550   วันที่   2  ตุลาคม  2550

ระเบียบวาระที่  3  เรื่อง  ติดตามการประชุมครั้งก่อน 
          3.1  เรื่อง  ระบบสารสนเทศเทศบาลนครลำปาง  
          นายนิมิตร  จิวะสันติการ  นายกเทศมนตรีฯ    ขอสอบถามระบบสารสนเทศฯ ทางบริษัทได้ส่งงานแล้วระบบทำงานได้มากน้อยเพียงไร  คอมพิวเตอร์สามารถใช้ได้ครบถ้วนตามความจำเป็นหรือไม่ ทุกคนเข้าใจวิธีการใช้งานหรือไม่
          นายประสงค์   เรือนสอน  หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการฯ   ในส่วนของระบบสารสนเทศได้ให้บริษัทเข้ามาดำเนินการติดตั้งให้ โดยหลักมีทั้งหมด 3  ระบบ  คือ 1.ระบบสารสนเทศ   2.ระบบ  CALL CENTER   3.ระบบโทรศัพท์    ในส่วนระบบสารสนเทศนั้นหลังจากที่บริษัทได้ดำเนินการวางระบบและทดสอบระบบตัวปฏิบัติการและระบบรายงานผลของกองต่าง ๆ ได้มีการทดสอบและให้เจ้าหน้าที่ที่มีคำสั่งแต่งตั้ง  20 คน เข้าร่วมทดสอบและร่วมรับฟังชี้แจง และเจ้าหน้าที่ก็มีความเข้าใจ ซึ่งเราได้ดำเนินการประมาณ   3  ครั้งในช่วงเดือน ตุลาคม ที่ผ่านมาครั้งสุดท้ายได้นัดเจ้าหน้าที่เข้ามาซักซ้อมความเข้าใจ สำหรับระบบคอมพิวเตอร์ในส่วนที่ดำเนินการปัจจุบันแต่ละสำนัก กองเข้าได้แต่ยังไม่ทั่วถึง  แต่คาดว่าในปี  2551 ซึ่งจะมีตัวคอมพิวเตอร์พีซีเข้ามารองรับอีก   40 ตัว   แต่ในเบื้องต้นตรงนี้ที่ระบบคอมพิวเตอร์ที่วางไว้ให้ก็สามารถดำเนินการได้ทั้ง  2  ระบบ คือ ระบบ  wireless   และระบบ  Lan  และขอเรียนให้ทราบว่าในช่วงเดือนแรกของการทดสอบอาจจะมีการติดขัด ก็ฝากเรียนเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบแต่ละกองหากมีปัญหาให้แจ้งมาที่งานสารสนเทศ เพื่อจะให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ ซึ่งได้จัดให้เจ้าหน้าที่ทำงานร่วมกับเทศบาล  1 คน เป็นเวลา  2 ปี ส่วนที่สองคือ ส่วนของระบบ call  center  ได้ประสานหมายเลข   4 หลักและได้ตรวจสอบไปยัง กทช. อยู่ระหว่างการพิจารณา ซึ่งอนุมัติในเบื้องต้นให้หมายเลข  4  หลักของเทศบาลทั่วประเทศ คือ 1132 แต่อย่างไรก็แจ้งให้ทราบอีกครั้ง คงใช้เวลาอีกประมาณ  1  เดือน ซึ่งในส่วนนี้ของ  call  center  ใช้หมายเลข   
6  หลัก คือ   หมายเลข  237200  ซึ่งได้ติดตั้งให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบคือ สำนักปลัดเทศบาล และมีเจ้าหน้าที่ของสำนักปลัดเทศบาลและเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  คงจะจัดเจ้าหน้าที่ที่มีความสามารถในการพิมพ์งาน ผู้รับเรื่องคำร้องเหตุร้องทุกข์ต่าง ๆ จะประสานภายในกันอีกครั้งว่าจะปรับปรุงอย่างไร สำหรับส่วนระบบโทรศัพท์ทางทีโอทีให้หมายเลขมา   100  เลขหมาย  ซึ่งส่วนแรกให้หมายเลขกลางติดต่อสอบถาม   237237  หมายเลขเดียวสามารถที่จะเพิ่ม สัญญาณ 30 ช่องสัญญาณ โดยไม่ต้องรอพักสาย หากรู้หมายเลขภายในก็สามารถกดต่อไปได้ทั้ง  170 เลขหมาย และในส่วนของเรื่องโทรศัพท์เบอร์ตรงได้จัดให้ผู้บริหารและหัวหน้างาน ซึ่งในส่วนนี้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดูแลคาดว่าภายในอาทิตย์นี้คงจะเรียบร้อย และส่วนที่สามเรื่องของเบอร์แฟ็กซ์ ที่เหลืออยู่ก็คงต้องจัดให้ในการดำเนินการขั้นแรก  2 – 3  วันคงจะติดขัดเล็กน้อย ซึ่ง ก็ให้ทาง   TOT    ก็ได้ประกาศประชาสัมพันธ์ยกเลิกหมายเลขเดิมแล้วใช้หมายเลขใหม่แล้วเพื่อการติดต่อสื่อสารในเรื่องหมายเลข และแจ้งไปให้สถานีวิทยุทุกแห่ง ส่วนในเรื่องของป้ายประชาสัมพันธ์เอกสารแผ่นพับที่จะแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่ทั้งหมดทราบ
          มติที่ประชุม   รับทราบ  

          3.2 เรื่อง   งานสะเปายี่เป็ง
          นายนิมิตร  จิวะสันติการ  นายกเทศมนตรี     งานสะเปายี่เป็งให้ตั้งกรรมการขึ้นมา แต่ไม่ต้องนำคำสั่งเดิมที่เคยทำมาดูให้ตั้งกรรมการตามภารกิจได้เลย และสำหรับฝ่ายอำนวยการไม่ต้องตั้งกรรมการมาก เพราะเราต้องการคนที่ทำงานคล่องในฝ่ายนี้เพื่อจะได้ตัดสินใจที่สามารถลงสนาม ติดต่อชาวบ้าน ในเรื่องเวทีการแสดง มีอำนาจการตัดสินใจเบ็ดเสร็จสามารถ ประสานงานสั่งการได้ ก็รีบออกคำสั่งและแต่งตั้ง สำหรับ และงบประมาณที่ให้เพิ่มซุ้มประตูป่า กับงานขันโตก จัดเวที   และในการติดตามการประชุมคราวก่อนมีการติดตามเรื่องสถาปัตยกรรมข่วงนครของเราหน้าสำนักงานวันก่อน ผอ.อรรณพฯได้พยายามทำรูปแบบก็ดูเกือบดี บางทีระบบใหม่ก็เป็นแบบนี้ถ้าตรงนั้นดี  แต่คนรับรู้น้อย ถ้าปรับตรงนี้บ่อกลม ๆ ใหญ่ ถ้าปรับแล้วก็เอาขึ้นหน้าสำนักงานว่าภูมิทัศน์ที่นี้เสร็จแล้ว เป็นแบบนี้ แล้วตรงป้อมตำรวจเมื่อเสร็จแล้วเป็นแบบนี้ ให้บริษัททำ  เพราะชาวบ้านปัจจุบันเขาตื่นเต้นเขาอยากเห็นไม่รู้ว่าจะออกแบบมารูปแบบไหน  ถ้าดำเนินการเรียบร้อยแล้วเป็นแบบนี้ก็จะได้เห็นชัดเจนขึ้น
          มติที่ประชุม    รับทราบ  ให้สำนักการศึกษาออกคำสั่งกรรมการรับผิดชอบงานสะเปายี่เป็ง

ระเบียบวาระที่  4  เรื่อง  เสนอเพื่อทราบ  
          4.1 เรื่อง  โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง  เปิดสาขาบริการประชาชนบริเวณวิทยาลัยบรมราชชนนี
          นางเอมอร   ณ  ลำปาง   รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ    ทางโรงพยาบาลลำปางได้เปิดสาขาในการบริการประชาชนบริเวณวิทยาลัยบรมราชชนนีตึกด้านหน้า เฉพาะผู้ป่วยในเขตเทศบาลนครลำปาง ที่ป่วยด้วยโรคทั่วไป โรคเรื้อรังไม่รุนแรง โดยจะมีแพทย์ออกตรวจในเวลาเช้าทุกวันราชการ ตั้งแต่เวลา   08.00 – 12.00 น. สำหรับช่วงบ่ายโรงพยาบาลสาขาจะเป็นในเรื่องของกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยที่มีปัญหา โดยเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่   15    กันยายน   2550   นำเรียนที่ประชุมทราบ
          ที่ประชุม     รับทราบ  ให้กองสาธารณสุขฯ  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

          4.2  เรื่อง  การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักการศึกษา)
          นางสุภัตรา  ลี้ละวงค์ รอง.ผอ.สำนักการศึกษา   ในวันที่   31  ตุลาคม   2550  จะนำคณะนักกีฬาของโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นเจ้าภาพ โดยจะดำเนินการเข้าแข่งขันตั้งแต่วันที่  2 พฤศจิกายน – 9 พฤศจิกายน 2550  โดยจะเดินทางในวันที่   31  ตุลาคม  2550  และทางจังหวัดพิจิตรขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีเปิดในวันที่  2  พฤศจิกายน  เวลา   17.00 น. และร่วมรับประทานอาหารเย็น  นำเรียนที่ประชุมทราบ
          ที่ประชุม     รับทราบ

          4.3 เรื่อง  กีฬาพันธมิตร 
          นายสุรพล  ตันสุวรรณ  รองนายกเทศมนตรี    จากครั้งก่อนมีการประชุมเรื่องกีฬาพันธมิตร  
6  หน่วยงานของจังหวัดลำปาง เนื่องจากว่าในห้วงระยะเวลาดังกล่าวที่เรากำหนดไว้เดิม  ทางสำนักการศึกษามีภารกิจเกี่ยวกับกีฬาและทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและมีการจัดงานในวันที่  30-31  ตุลาคม 2550  สำนักงานจังหวัดก็มีการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าสำนักงานจังหวัดฯ คนใหม่   ซึ่งคงจะต้องหารือกับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางก่อน เนื่องจากท่านเป็นผู้จัดการทีมของจังหวัดลำปางอีกครั้ง ฉะนั้นงานกีฬาพันธมิตรคงจะต้องเลื่อนออกไป  นำเรียนที่ประชุมทราบ
          ที่ประชุม    รับทราบ

          4.4  เรื่อง ประชุมคณะกรรมการชุมชน (กองสวัสดิการฯ)
          นายสุนทร  จวงพลงาม  หัวหน้างานกิจการสตรีฯ  ในส่วนของกองสวัสดิการสังคมในวันพรุ่งนี้ วันที่  25  ตุลาคม   2550  เวลา  13.30 น. กองสวัสดิการสังคมได้เชิญคณะกรรมการชุมชนชุมชนละ   3  คน มาร่วมรับฟังการชี้แจงและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนฯ  ณ  ห้องประชุมชั้น   3   กองสาธารณสุขฯ และขณะนี้เดียวกันก็จะได้ชี้แจงโครงการต่าง ๆ ที่จะทำร่วมกับชุมชนในปี  2551  ว่ามีโครงการอะไรบ้าง ถ้าหากกองใดมีโครงการหรือภารกิจอะไรเชิญผู้นำชุมชนขอเรียนเชิญด้วย
          ที่ประชุม    รับทราบ
          
                4.5  เรื่อง  แจ้งปฎิทินงาน  (กองวิชาการฯ)
          นายประสงค์   เรือนสอน   หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการฯ    เนื่องจากคราวก่อนได้เรียนในที่ประชุมนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดที่ต้องให้ทุกส่วนราชการได้แจ้งปฏิทินการทำงานก่อนวันที่   25  ของทุกเดือน  ผมคิดว่าในส่วนของเทศบาลในเดือนหน้า งานสะเปายี่เป็ง คงแจ้งให้ทางจังหวัดทราบว่าในเดือนพฤศจิกายน 2550   มีกิจกรรมอะไรที่จะต้องประสานงานในการทำงานร่วมกัน ไม่ทราบว่ากองอื่น ๆ มีหรือไม่ นำเรียนที่ประชุมทราบ
          ที่ประชุม   รับทราบ  ให้ทุกหน่วยงานที่มีกิจกรรมแจ้งที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฯ  
ส่งปฎิทินงานให้กองวิชาการและแผนงาน ดำเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่  5  เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 
                5.1  เรื่อง  ขอต่ออายุสัญญาเช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่อง เอ ที เอ็ม (กองคลัง)
                นางรัศมีไข่มุก   พร้อมเพรียง  ผอ.กองคลัง    จากเดิมอาคารสำนักการช่าง  - กองคลัง  ทางธนาคารกรุงไทยได้ขอติดตั้งตู้  ATM  ซึ่งตามสัญญาเดิมเราได้ให้เช่าครั้งละ   1  ปี  แต่คราวนี้เขาขอเช่าเป็นเวลา  3  ปี   ท่านรองเกรียงศักดิ์ฯ ก็ให้นำเสนอที่ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนฯ  และทางกองคลังมีความเห็นว่าควรจะเช่าปีต่อปี เพราะว่ากรณีที่ให้เช่านานถึง  3  ปี จะไปเข้าหลักเกณฑ์การจัดหาประโยชน์ โดยขออนุญาตขอค่าเช่าอัตราเดือนละ   1,500  บาท  ปีละ  18,000  บาท เช่นเดิม  นำเรียนที่ประชุมพิจารณา
               มติที่ประชุม  อนุญาตให้ธนาคารกรุงไทย  เช่าสถานที่ติดตั้งตู้  ATM  อาคารสำนักการช่าง  - กองคลัง  โดยให้เช่าระยะเวลาปีต่อปี  อัตราค่าเช่าเดือนละ 1,500  บาท

               5.2  เรื่อง  การดำเนินการเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน  (กองวิชาการฯ)
               นายประสงค์   เรือนสอน  หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการฯ     คราวก่อนท่านนายกฯได้ให้นโยบายเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในปี  2551 นี้ จะต้องเฝ้าดำเนินการในเรื่องของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยตั้ง

เลิกประชุมเวลา
  11.10 น.