สภาเทศบาลนครลำปาง  พร้อมใจยกมือ ผ่าน  9  โครงการ สนองนโยบายโครงการถนนไร้ฝุ่น  ให้ใช้เงินสะสมเทศบาล กว่า 12 ล้านบาท

 ตามที่ได้มีการประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1 ประจำปี 2552  เมื่อวันที่  28  พฤษภาคม 2552 ที่ผ่านมา  มีญัตติสำคัญของ นายนิมิตร  จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลนครลำปาง เพื่อดำเนินโครงการตามนโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค  และนโยบายของรัฐบาลในเรื่อง “โครงการถนนไร้ฝุ่น” เพื่อพัฒนาเส้นทางภายในท้องถิ่น อันจะเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม  จำนวน 9 โครงการ  เป็นเงิน  12,451,000  บาท  ปรากฏว่า สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง ยกมือเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  สำหรับโครงการต่างๆ ประกอบด้วย
          1.โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนจามเทวี ซอย 1 ข้างบ้านเลขที่ 5 
          2. โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำถนนสุชาดา ซอยบ้านเลขที่ 13-19
          3.  โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำถนนประตูม้า ซอยตรงข้ามโรงงานไม้ประสาน ตั้งแต่ถนนประตูม้าถึงบ้านเลขที่ 115/2
          4. โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำถนนสุเรนทร์ ซอยบ้านเลขที่ 27/8 ถึงถนนมนตรี ข้างบ้านเลขที่ 16
          5. โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนสุขสวัสดิ์ 1 ซอย 23
          6. โครงการก่อสร้างถนนเลียบคลองชลประทาน ตั้งแต่ถนนวชิราวุธดำเนิน ถึงหน้าบ้านเลขที่ 109/1
          7. โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำถนนลำปาง-แม่ทะ ซอยบ้านเลขที่ 150
          8. โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำถนนลำปาง-แม่ทะ ซอยหมู่บ้านถาวรสุข ข้างบ้านเลขที่ 137/1 (ซอยโบสถ์คริสจักร)
          9. โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนฉัตรไชยฝั่งโรงเรียนอรุโณทัย ตั้งแต่ทางเข้าโรงเรียนอัสสัมชัญ ลำปาง ถึงบริเวณสี่แยกดอนปาน
และเพื่อปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานเทศบาลนครลำปางเป็นหอเกียรติ (พิพิธภัณฑ์เมือง) และญัตติขออนุญาตกู้เงินจากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อก่อสร้างตลาดเทศบาล 1 (ตลาดหลักเมือง) นั้น   ปรากฏว่า สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง ยกมือเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  สำหรับโครงการต่างๆ ประกอบด้วย
          นอกจากนี้  สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง ยังได้ยกมืออนุมัติ ญัตติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลำปาง เพื่อปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานเทศบาลนครลำปาง(อาคาร 1) เป็นหอเกียรติยศ (พิพิธภัณฑ์เมือง) งบประมาณ  8  ล้านบาท และอนุญาตให้กู้เงิน จากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อก่อสร้างตลาดสดเทศบาล 1 (ตลาดหลักเมือง)  จำนวน  93 ล้านบาทด้วย
ดู :: 672
ประกาศเมื่อวันที่  ::  01 มิถุนายน พ.ศ. 2552
<< แสดงข่าวทั้งหมด

Copy Right  : สำนักงานเทศบาลนครลำปาง (Lampang City Municipality) โทร.054-237237 ต่อ 7417