โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเหรียญทอง

 


โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเหรียญทอง

ดร.นิมิตร  จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง มอบเกียรติบัตรให้แด่ ตัวแทนโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) ,โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกุล) ,โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) และโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) ซึ่งได้รับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ และผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเหรียญทอง ทั้ง 4 โรงเรียน ในปีการศึกษา 2553   ที่ผ่านมา 

สำหรับ โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าโดยมีโรงเรียนเป็นจุดเริ่มต้นและศูนย์กลางของการพัฒนาสุขภาพอนามัย ภายใต้ความตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการพัฒนาที่อาศัยความสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ระหว่างนักเรียนกับครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนา โรงเรียน และหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ และเริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ปี 2542 ทั้งนี้ ทุกโรงเรียนต้องการเข้าร่วมโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ และรับการประเมินรับรองเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพทุก 3 ปี  ซึ่งในปี 2553ที่ผ่านมา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง จำนวน 4 โรงเรียน ได้รับการประเมินในระดับเหรียญทอง ดังกล่าว ส่วนอีก 2 โรงเรียนที่เหลือ จะเข้ารับการประเมินในปีการศึกษา 2554 นี้.

                                        *********************************
 
ข่าว : เบญญาภา  ต้นกันยา งานประชาสัมพันธ์ 
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการ
ข้อมูล ภาพ : กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
ดู :: 656
ประกาศเมื่อวันที่  ::  08 สิงหาคม พ.ศ. 2554
<< แสดงข่าวทั้งหมด

Copy Right  : สำนักงานเทศบาลนครลำปาง (Lampang City Municipality) โทร.054-237237 ต่อ 7417