เทศบาลนครลำปางจัดประชาพิจารณ์ ผังเมืองรวมเมืองลำปาง ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 

 

นายเกรียงศักดิ์  วนชยางค์กูล  รองนายกเทศมนตรีนครลำปางเปิดเผยว่า  ผังเมืองรวมเมืองลำปาง ฉบับปัจจุบันได้หมดอายุการบังคับใช้ไปเมื่อวันที่  4  กันยายน  2550  ขณะที่ร่างผังเมืองรวมเมืองลำปางฉบับใหม่ได้ผ่านการพิจารณาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจในการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองลำปาง ทั้ง 7 แห่ง ซึ่งประกอบไปด้วย เทศบาลนครลำปาง   เทศบาลเมืองเขลางค์นคร   เทศบาลตำบลพิชัย เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว    อบต.พิชัย    อบต.บ่อแฮ้ว และอบต.ต้นธงชัย  ตลอดจนนำเสนอร่างผังเมืองฯ ต่อคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองลำปาง  และส่งให้อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ลงนาม และจัดทำประชาพิจารณ์ รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในจังหวัดลำปาง ซึ่งกำหนดจะดำเนินการในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2551 ที่ห้องประชุม 5 ธันวา เทศบาลนครลำปาง   เวลา  09.30-12.00 น.
          สำหรับผังเมืองรวมเมืองลำปาง  ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 มีพื้นที่ทั้งหมด 92 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่เทศบาลนครลำปาง ทั้งหมด และครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของชุมชนรอบนอกเขตเทศบาล ได้แก่พื้นที่บางส่วนของตำบลพิชัย ตำบลบ่อแฮ้ว ตำบลต้นธงชัย ตำบลพระบาท ตำบลกล้วยแพะ ตำบลชมพู ตำบลปงแสงทอง และตำบลบ้านเป้า อ.เมือง  จ.ลำปาง 
รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง  กล่าวว่า  ผังเมืองรวมเมืองลำปาง ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3 นี้ มีความแตกต่างจาก ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 ไม่มากนัก เนื่องจากผังเมืองรวมฉบับเดิม ยังมีความสามารถในการรองรับการขยายตัวของการใช้ประโยชน์ที่ดินหลักๆ คือ ประเภทพาณิชยกรรม และที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก  ที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง และที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ได้อย่างเพียงพอ  อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2551  อยากจะให้ประชาชนที่สนใจ ได้เข้ารับฟังการชี้แจง ตลอดจนร่วมแสดงความคิดเห็นกับผังเมืองรวมเมืองลำปาง ฉบับปรับปรุงครั้งที่  3  เพื่อจะได้รับทราบและใช้ประโยชน์ร่วมกันต่อไป
ดู :: 1531
ประกาศเมื่อวันที่  ::  23 มกราคม พ.ศ. 2551
<< แสดงข่าวทั้งหมด

Copy Right  : สำนักงานเทศบาลนครลำปาง (Lampang City Municipality) โทร.054-237237 ต่อ 7417