“รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน” ประจำปี 2552  

 
              นับเป็นความภาคภูมิใจของเทศบาลนครลำปางอีกครั้งกับ “รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน”  ประจำปี  2552  รางวัลดีเด่น  ประเภทนวัตกรรมการให้บริการ สำหรับระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามเรื่องร้องทุกข์  ซึ่งสำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดจัดงานพิธีมอบรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชนและรางวัลมาตรฐานศูนย์บริการร่วม/ เคาน์เตอร์บริการประชาชน ประจำปี 2552    ในวันอังคารที่  15  ธันวาคม 2552    ณ หอประชุมกองทัพเรือ  ถนนอรุณอัมรินทร์  บางกอกใหญ่  กรุงเทพฯ  ให้กับส่วนราชการและเทศบาลนครลำปางที่สามารถนำรูปแบบวิชาการ แนวทาง นวัตกรรมใหม่ๆ มาพัฒนาคุณภาพการให้บริการโดยการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และพัฒนาคุณภาพการให้บริการในมิติต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยมีเป้าหมายสำคัญคือ ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค เกิดความพึงพอใจ มีขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
          เทศบาลนครลำปางได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ขึ้น เพื่อเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องทุกข์และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  ซึ่งในระยะแรกมีช่องทางรับเรื่องโดยประชาชนมายื่นคำร้องที่ศูนย์ฯ  จากนั้นศูนย์ฯ ลงเลขที่รับเรื่อง เสนอหัวหน้าศูนย์ฯ พิจารณาอนุมัติ  ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบไปดำเนินการ ซึ่งไม่ได้กำหนดตัวชี้วัดระยะเวลาการปฏิบัติงานแล้วเสร็จทำให้การแก้ไขปัญหาล่าช้า  ในปี 2551 จึงได้นำระบบสารสนเทศรับเรื่องราวร้องทุกข์มาประยุกต์ใช้งานของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ทุกขั้นตอน  จำนวน  21 ประเภทงาน กำหนดตัวชี้วัดระยะเวลาการแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จภายใน 7 วันทุกประเภท  ทำให้เรื่องร้องทุกข์ที่สามารถจัดการแก้ไขปัญหาได้เร็วถูกละเลยไม่ปฏิบัติให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เทศบาลนครลำปางจึงได้แยกประเภทงานและระยะเวลาแล้วเสร็จตามลักษณะงานให้ชัดเจนเป็น   17  ประเภทงาน คือ งานที่ไม่ซับซ้อนสามารถปฏิบัติได้ทันที  ให้เสร็จภายใน 1 วัน  งานแก้ไขไฟฟ้าสาธารณะ ปฏิบัติให้แล้วเสร็จภายใน 2 วัน  งานที่ต้องมีการตรวจสอบ ประสานงาน ปฏิบัติให้เสร็จภายใน 3 วัน และงานด้านเทคนิค สำรวจ  ตรวจสอบ รายงานเหตุผล  ปฏิบัติให้เสร็จภายใน 7 วัน  
                ผลจากการนำนวัตกรรมมาปรับใช้  สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานได้โดยศูนย์ฯ คัดกรองเรื่อง ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบภายใน 5 นาที ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานผู้รับผิดชอบมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ไปดำเนินการภายใน 5 นาทีโดยไม่ต้องเสนอขออนุมัติ  สามารถลดระยะเวลาการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามตัวชี้วัด 1 วัน ได้ร้อยละ 94.5  งานที่แล้วเสร็จภายใน 2 วัน ร้อยละ 95.38  งานที่แล้วเสร็จภายใน 3 วัน ร้อยละ 96.81 งานที่แล้วเสร็จภายใน 7 วัน  แก้ไขได้ร้อยละ 88.94  ภาพรวมสามารถแก้ไขปัญหาได้ร้อยละ 92.00  สามารถอำนวยความสะดวก รวดเร็ว ให้ประชาชนได้รับบริการอย่างมีคุณภาพและลดภาระค่าใช้จ่าย โดยร้องทุกข์และติดตามความคืบหน้าของเรื่องได้หลายทางได้แก่ทางเวปไซต์เทศบาลฯ ซึ่งปี 2552 ประชาชนร้องทุกข์เฉลี่ย 719 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.38 ลดภาระค่าใช้จ่ายรายละประมาณ 40 บาท คิดเป็นเงินโดยเฉลี่ย 28,760 บาทต่อปี หรือทางโทรศัพท์สายด่วนเลขหมาย 1132 หรือ 0-5423-7200  เฉลี่ย 1,405 ราย คิดเป็นร้อยละ 39.80 ลดภาระค่าใช้จ่ายรายละประมาณ 40 บาท คิดเป็นเงินโดยเฉลี่ย 56,200 บาทต่อปี  
          การนำนวัตกรรมระบบสารสนเทศรับเรื่องราวร้องทุกข์ มาใช้สนับสนุนการบริหารจัดการงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลนครลำปาง และการให้เอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการจัดบริการกิจการสาธารณะการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าสาธารณะ ถือเป็นความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของท้องถิ่นอีกด้านหนึ่ง ที่พัฒนาการทำงานให้มีความกระชับมากขึ้น คำนึงถึงการอำนวยความสะดวก การลดขั้นตอน การลดภาระของประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการอย่างรวดเร็ว  โดยผู้ร้องทุกข์ไม่ต้องเดินทางมาติดต่อด้วยตนเองที่เทศบาลนครลำปาง  ด้วยบริการผ่านช่องทางที่สะดวกทางอินเตอร์เน็ต  และโทรศัพท์สายด่วน Call  Center 1132 ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว มีคุณภาพมากขึ้น  ประชาชนได้รับบริการที่ประทับใจ  เกิดทัศนคติที่ดีต่อเทศบาลมากขึ้น  และสามารถชี้วัดจากผลที่ประชาชนมีความพึงพอใจเพิ่มมากขึ้นในระดับร้อย 94.22   
          เทศบาลนครลำปางจะมุ่งมั่นปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงานบริการให้ดียิ่งๆ ขึ้น ส่งเสริมและกระตุ้นให้บุคลากรเกิดความตื่นตัวในการพัฒนาระบบการให้บริการ และยกระดับคุณภาพการทำงานของเทศบาลให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว เพิ่มมากขึ้นต่อไป  

ดู :: 742
ประกาศเมื่อวันที่  ::  22 ธันวาคม พ.ศ. 2552
<< แสดงข่าวทั้งหมด

Copy Right  : สำนักงานเทศบาลนครลำปาง (Lampang City Municipality) โทร.054-237237 ต่อ 7417