ͺÃÁàªÔ§»¯ÔºÑµÔ¡Òà ÈÔÅ»Ðà¾×èÍ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙé Art To Learn 


    à·ÈºÒŹ¤ÃÅÓ»Ò§¨Ñ´â¤Ã§¡ÒÃÊè§àÊÃÔÁÀÙÁԻѭ­Ò·éͧ¶Ôè¹áÅоѲ¹Ò§Ò¹ÈÔÅ»ÐÊÓËÃѺà´ç¡áÅÐàÂÒǪ¹  â´Â¨Ñ´ÍºÃÁàªÔ§»¯ÔºÑµÔ¡ÒäèÒÂÈÔÅ»ÐÊÑ­¨Ã ËÑÇ¢éÍ ÈÔÅ»Ðà¾×èÍ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙé Art To Learn ÊÓËÃѺà´ç¡áÅÐàÂÒǪ¹âçàÃÕ¹Êѧ¡Ñ´à·ÈºÒŹ¤ÃÅÓ»Ò§ ÃÐËÇèÒ§Çѹ·Õè 1 – 3 ÁÕ¹Ò¤Á 2559  ³ Ëéͧ»ÃЪØÁÃÒªÒÇ´Õ áÅÐÊǹÊÒ¸ÒóÐËéÒá¡Ë͹ÒÌÔ¡Ò  â´ÂÁÕÇѵ¶Ø»ÃÐʧ¤ìà¾×èÍãËé¤ÇÒÁÃÙé ¾Ñ²¹Ò·Ñ¡ÉÐáÅÐÊè§àÊÃÔÁ¡Ô¨¡ÃÃÁÊÓËÃѺà´ç¡áÅÐàÂÒǪ¹  áÅÐÊÃéÒ§áçºÑ¹´ÒÅã¨ã¹¡ÒÃà¢éÒ¶Ö§ÈÔÅ»Ðà¾×è͹ÓÁÒ»ÃÐÂØ¡µìãªé㹪ÕÇÔµ»ÃШÓÇѹä´éÍÂèÒ§àËÁÒÐÊÁ µÅÍ´¨¹ÊÃéÒ§ÍÒªÕ¾ã¹Í¹Ò¤µ


รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10

รูปที่ 11

รูปที่ 12

รูปที่ 13

รูปที่ 14

รูปที่ 15

รูปที่ 16

รูปที่ 17

รูปที่ 18

รูปที่ 19

รูปที่ 20

รูปที่ 21

รูปที่ 22

รูปที่ 23

รูปที่ 24

รูปที่ 25

รูปที่ 26

รูปที่ 27

รูปที่ 28

รูปที่ 29

รูปที่ 30

รูปที่ 31

รูปที่ 32

รูปที่ 33

รูปที่ 34

รูปที่ 35

รูปที่ 36

รูปที่ 37

รูปที่ 38

รูปที่ 39

รูปที่ 40

รูปที่ 41

รูปที่ 42

รูปที่ 43

รูปที่ 44

รูปที่ 45

รูปที่ 46

รูปที่ 47