ÇѹÁÒ¦ºÙªÒ
 Êӹѡ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ à·ÈºÒŹ¤ÃÅÓ»Ò§ ¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁàÇÕ¹à·Õ¹ÇѹÁÒ¦ºÙªÒ Çѹ·Õè 4 ÁÕ¹Ò¤Á 2559 àÇÅÒ 20.00 ¹. ³ ÇÑ´ºØ­­ÇÒ·ÂìÇÔËÒà â´ÂÁÕÃͧ¼ÙéÇèÒÃÒª¡ÒèѧËÇÑ´à»ç¹»ÃÐ¸Ò¹ã¹¾Ô¸Õ ÁÕ»ÃЪҪ¹à¢éÒÃèÇÁà»ç¹¨Ó¹Ç¹ÁÒ¡

รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10

รูปที่ 11

รูปที่ 12