·ÓºØ­µÑ¡ºÒµÃÇѹ¢Öé¹»ÕãËÁè 2559
à·ÈºÒŹ¤ÃÅÓ»Ò§ â´ÂÊӹѡ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁ·ÓºØ­µÑ¡ºÒµÃã¹Çѹ¢Öé¹»ÕãËÁè ¾.È. 2559 ã¹Çѹ¢Öé¹»ÕãËÁè 1 Á¡ÃÒ¤Á 2559 â´ÂÁÕ·èÒ¹ä¾âè¹ì âÅèËìÊع·Ã Í´ÕµÃÑ°Á¹µÃÕªèÇÂÇèÒ¡Òà ¡ÃзÃǧÁËÒ´ä·Â ¼ÙéÇèÒÃÒª¡ÒèѧËÇÑ´¾ÃéÍÁ´éÇÂÀÃÔÂÒ ¹Ò¡à·ÈÁ¹µÃÕ¹¤ÃÅÓ»Ò§ ¢éÒÃÒª¡Òà ¹ÔÊÔµ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ ¾èͤéÒ »ÃЪҪ¹·ÑèÇ仨ӹǹÁÒ¡à¢éÒÃèÇÁ·ÓºØ­µÑ¡ºÒµÃ¤ÃÑ駹Õé

รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8