¡ÒûÃСǴáÅÐá¢è§¢Ñ¹·Ñ¡ÉзҧÇÔªÒ¡Òâͧ¤ÃÙáÅйѡàÃÕ¹âçàÃÕ¹Êѧ¡Ñ´à·ÈºÒŹ¤ÃÅÓ»Ò§
Êӹѡ¡ÒÃÈÖ¡ÉҨѴ¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒûÃСǴáÅÐá¢è§¢Ñ¹·Ñ¡ÉзҧÇÔªÒ¡Òâͧ¤ÃÙáÅйѡàÃÕ¹âçàÃÕ¹Êѧ¡Ñ´à·ÈºÒŹ¤ÃÅÓ»Ò§ µÒÁâ¤Ã§¡ÒèѴ¹Ô·ÃÃÈ¡Ò÷ҧÇÔªÒ¡Òâͧà·ÈºÒŹ¤ÃÅÓ»Ò§ »ÃÐ¨Ó»Õ 2559 àÁ×èÍÇѹ·Õè 21 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2559 ³ âçàÃÕ¹à·ÈºÒÅ 5 (ºéÒ¹ÈÃպحàÃ×ͧ) â´ÂÁÕ ´Ã.¡ÔµµÔÀÙÁÔ ¹ÒÁǧÈì ¹Ò¡à·ÈÁ¹µÃÕ¹¤ÃÅÓ»Ò§à»ç¹»Ãиҹà»Ô´§Ò¹ ÁÕ¤ÃÙ ¹Ñ¡àÃÕ¹ ¼Ù黡¤Ãͧ¹Ñ¡àÃÕ¹âçàÃÕ¹Êѧ¡Ñ´à·ÈºÒŹ¤ÃÅÓ»Ò§à¢éÒÃèÇÁ¡Ô¨¡ÃÃÁÍÂèÒ§¾ÃéÍÁà¾ÃÕ§¡Ñ¹

รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10

รูปที่ 11

รูปที่ 12

รูปที่ 13

รูปที่ 14

รูปที่ 15

รูปที่ 16

รูปที่ 17

รูปที่ 18

รูปที่ 19

รูปที่ 20

รูปที่ 21

รูปที่ 22

รูปที่ 23

รูปที่ 24

รูปที่ 25

รูปที่ 26

รูปที่ 27

รูปที่ 28

รูปที่ 29

รูปที่ 30

รูปที่ 31

รูปที่ 32

รูปที่ 33

รูปที่ 34

รูปที่ 35

รูปที่ 36

รูปที่ 37

รูปที่ 38

รูปที่ 39

รูปที่ 40

รูปที่ 41