ͺÃÁ½Ö¡·Ñ¡ÉСÒÃàÅèÒ¹Ô·Ò¹àÊÃÔÁÊÃéÒ§ÍÕ¤ÔÇ ËÑÇ¢éÍ "ÍèÒ¹áµèàÅç¡ à´ç¡©ÅÒ´ ÊÁÃö¹Ð´Õ"
ÍØ·ÂÒ¹¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙ鹤ÃÅÓ»Ò§ ¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁͺÃÁ½Ö¡·Ñ¡ÉСÒÃàÅèÒ¹Ô·Ò¹àÊÃÔÁÊÃéÒ§ÍÕ¤ÔÇ ËÑÇ¢éÍ "ÍèÒ¹áµèàÅç¡ à´ç¡©ÅÒ´ ÊÁÃö¹Ð´Õ" µÒÁâ¤Ã§¡ÒÃÊè§àÊÃÔÁ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙéÍØ·ÂÒ¹¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙ鹤ÃÅÓ»Ò§ »ÃÐ¨Ó»Õ 2559 àÁ×èÍÇѹ·Õè 11 ÁԶعÒ¹ 2559 ³ Ëéͧ»ÃЪØÁÍØ·ÂÒ¹¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙ鹤ÃÅÓ»Ò§

รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10

รูปที่ 11