»ÅÙ¡µé¹äÁéà©ÅÔÁ¾ÃÐà¡ÕÂÃµÔ 5 ÁÔ.Â.58


ºØ¤ÅÒ¡ÃÊӹѡ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ÃèÇÁ¡Ô¨¡ÃÃÁ»ÅÙ¡µé¹äÁéà©ÅÔÁ¾ÃÐà¡ÕÂÃµÔ ÊÁà´ç¨¾ÃÐà·¾Ãѵ¹ÃÒªÊØ´ÒÊÂÒÁºÃÁÃÒª¡ØÁÒÃÕ ©Åͧ¾ÃЪ¹Á¾ÃÃÉÒ 5 Ãͺ

รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10

รูปที่ 11

รูปที่ 12

รูปที่ 13

รูปที่ 14

รูปที่ 15

รูปที่ 16

รูปที่ 17

รูปที่ 18

รูปที่ 19

รูปที่ 20

รูปที่ 21

รูปที่ 22

รูปที่ 23

รูปที่ 24

รูปที่ 25

รูปที่ 26

รูปที่ 27

รูปที่ 28

รูปที่ 29

รูปที่ 30

รูปที่ 31

รูปที่ 32