top
New Document


สถิติการเข้าชม
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 3 คน
วานนี้ 0 คน
สัปดาห์นี้ 9 คน
เดือนนี้ 3 คน
ปีนี้ 359 คน
ทั้งหมด 20546 คน
เริ่มนับตั้งแต่ : 20 ส.ค. 2559

ËÍÊÁØ´»ÃЪҪ¹à·ÈºÒŹ¤ÃÅÓ»Ò§

ËÍÊÁØ´»ÃЪҪ¹à·ÈºÒŹ¤ÃÅÓ»Ò§ áµèà´ÔÁà»ç¹ËéͧÊÁØ´ÈÙ¹ÂìàÂÒǪ¹ µÑé§ÍÂÙèã¹ÍÒ¤ÒâͧâçàÃÕ¹à·ÈºÒÅ 4 (ºéÒ¹àªÕ§ÃÒÂ) áÅÐÂéÒÂÁÒÍÂÙèµÃ§¢éÒÁ¡ÑºÊǹÊÒ¸ÒóР     à¢ÅÒ§¤ì¹¤Ã «Ö觧ҹËéͧÊÁØ´à»ç¹§Ò¹ºÃÔ¡Òôéҹ˹Ö觢ͧà·ÈºÒŹ¤ÃÅÓ»Ò§ ·Õè¨Ñ´¢Öé¹à¾×èÍãËéºÃÔ¡ÒÃá¡è»ÃЪҪ¹ã¹´éÒ¹¤ÇÒÁÃÙéãËéà»ç¹áËÅè§ÈÖ¡ÉҤ鹤ÇéÒ áËÅè§àÃÕ¹ÃÙéµÅÍ´ªÕÇÔµ áÅÐà¾×èͤÇÒÁºÑ¹à·Ô§ à»ç¹¡ÒÃãªéàÇÅÒãËéà»ç¹»ÃÐâª¹ì ¹Ñºä´éÇèÒà»ç¹¡ÒÃÈÖ¡Éҹ͡ÃкºÍÕ¡·Ò§Ë¹Öè§ ã¹ËÍÊÁØ´»ÃЪҪ¹à·ÈºÒŹ¤ÃÅÓ»Ò§ÁÕÊ×èÍÊÔ觾ÔÁ¾ì Ê×èÍÇÕ«Õ´Õ ÇÒÃÊÒà ˹ѧÊ×ÍÊÒÃҹءÃÁ·Ò§ÀÒ¤à˹×Í ºÃÔ¡ÒâéÍÁÙÅà¡ÕèÂǡѺÀÙÁԻѭ­Ò·éͧ¶Ôè¹  à»Ô´·Ó¡Òà Çѹ¨Ñ¹·Ãì ÍÒ·ÔµÂì àÇÅÒ 8.30 ¹. – 16.30 ¹. áÅÐËÂØ´ã¹Çѹ¹Ñ¡¢ÑµÔÄ¡Éì


New Document
สำหรับเจ้าหน้าที่
Username :
Password :
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
·èÒ¹ªÍºàÇçºä«µì¹ÕéÃдѺä˹?
ÁÒ¡·ÕèÊØ´
ÁÒ¡
»Ò¹¡ÅÒ§
¹éÍÂ
äÁèªÍº

ผลสำรวจความคิดเห็น
187
176
177
6
10
ÁÒ¡·ÕèÊØ´ ÁÒ¡ »Ò¹¡ÅÒ§ ¹éÍ äÁèªÍº