top
New Document


สถิติการเข้าชม
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 3 คน
วานนี้ 0 คน
สัปดาห์นี้ 9 คน
เดือนนี้ 3 คน
ปีนี้ 359 คน
ทั้งหมด 20546 คน
เริ่มนับตั้งแต่ : 20 ส.ค. 2559

ประกาศสำนัก 

ข่าวสารการศึกษา


10 àÃ×èͧ¹èÒÃÙéÃкº¡ÒÃÈÖ¡ÉÒºÃÒ«ÔÅ 
  
201606161240471.jpg

ͺÃÁ½Ö¡·Ñ¡ÉСÒÃàÅèÒ¹Ô·Ò¹àÊÃÔÁÊÃéÒ§ÍÕ¤ÔÇ ËÑÇ¢éÍ "ÍèÒ¹áµèàÅç¡ à´ç¡©ÅÒ´ ÊÁÃö¹Ð´Õ"


201605291612321.jpg

¡ÒûÃСǴáÅÐá¢è§¢Ñ¹·Ñ¡ÉзҧÇÔªÒ¡Òâͧ¤ÃÙáÅйѡàÃÕ¹âçàÃÕ¹Êѧ¡Ñ´à·ÈºÒŹ¤ÃÅÓ»Ò§


201604261559211.jpg

·ÓºØ­µÑ¡ºÒµÃÇѹ¢Öé¹»ÕãËÁè 2559


201604261234131.jpg

ÅèͧÊÐà»Ò¨ÒÇÅС͹ »ÃÐ¨Ó»Õ 2558


201604081253391.jpg

¾Ô¸ÕºÇ§ÊÃǧ¾­Ò¾ÃËÁâÇËÒà »ÃÐ¨Ó»Õ 2559


201603151736071.jpg

 ÇѹÁÒ¦ºÙªÒ
 


  

¹Ñè§Ã¶ÁéÒáÍèÇÅÓ»Ò§


 


 


  
201601251543011.jpg

§Ò¹Çѹà´ç¡»ÃÐ¨Ó»Õ 2559


201505291200571.jpg

¾Õè¹éͧÊӹѡ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ÇѹºÇ§ÊÃǧËÅÑ¡àÁ×Í§Ï 58


201505291145051.jpg

àµÃÕÂÁ§Ò¹ºÇ§ÊÃǧËÅÑ¡àÁ×ͧáÅÐÊ׺ªÒµÒàÁ×ͧÅÓ»Ò§ 2558


201501121120551.jpg

Çѹà´ç¡ 58


201412231645181.jpg

ÍÔèÁºØ­


201412191635461.jpg

ÃèÇÁ¡Ô¨¡ÃÃÁ »ÃÐླÕÊ׺ªÐµÒ-ÂͤسáÁè¹éÓÇѧ
 
 


New Document
สำหรับเจ้าหน้าที่
Username :
Password :
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
·èÒ¹ªÍºàÇçºä«µì¹ÕéÃдѺä˹?
ÁÒ¡·ÕèÊØ´
ÁÒ¡
»Ò¹¡ÅÒ§
¹éÍÂ
äÁèªÍº

ผลสำรวจความคิดเห็น
187
176
177
6
10
ÁÒ¡·ÕèÊØ´ ÁÒ¡ »Ò¹¡ÅÒ§ ¹éÍ äÁèªÍº