กรุณากรอกข้อมูลเพื่อจองคิวทำบัตรประชาชน

ทำรายการวัน ศุกร์ ที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562  เปลี่ยนวันที่

ขั้นตอนที่ 2/4 กดเลือกเวลาที่ต้องการและกรอกข้อมูลผู้ใช้บริการ

เลือกเวลาที่เข้าไปทำรายการ