กรุณากรอกข้อมูลเพื่อจองคิวทำบัตรประชาชน

ทำรายการวัน อังคาร ที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ.2566  เปลี่ยนวันที่

ขั้นตอนที่ 2/4 กดเลือกเวลาที่ต้องการและกรอกข้อมูลผู้ใช้บริการ

เลือกเวลาที่เข้าไปทำรายการ

(ท่านต้องไปทำบัตรประชาชน ณ วันเวลาดังกล่าว หากไม่ไปหรือล่าช้าถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการจองคิวในวันนั้น)

ข้อมูลพื้นฐานของผู้จองคิวทำบัตรประชาชน

- ชื่อ   นามสกุล

- เลขบัตรประชาชน (13 หลัก ไม่ต้องเว้นช่องว่างหรือเครื่องหมาย -) *

- ที่อยู่ บ้านเลขที่ หมู่ที่ ซอย ถนน

ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ *

- เบอร์โทรศัพท์ *

(* ต้องกรอกข้อมูล)

ขอยื่นคำขอมีบัตรประชาชน

ครั้งแรก
     
เปลี่ยนชื่อตัวหรือสกุล

หลักฐานที่ใช้

ขั้นตอนที่ 3/4 กดบันทึกการจองคิว