ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
เทศบาลนครลำปาง

ผลการดำเนินงานประจำเดือนผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณเรื่องร้องทุกข์ที่นำเข้าแผน