นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ดูข่าวทั้งหมด คลิกตรงนี้
หัวข้อข่าวทั้งหมด
กฎบัตรการตรวจสอบภายในเทศบาลนครลำปาง
24 มิถุนายน 2564
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๑๐ รายการ
24 มิถุนายน 2564
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
คณะผู้บริหารเทศบาลนครลำปาง
22 มิถุนายน 2564
      ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครลำปาง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 และมาตรา 106 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และข้อ 179 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศผลการเลือกตั้ง ดังนี้ 1. ดร.นิมิตร จิวะสันติการ ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครลำปาง ในการนี้ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้แต่งตั้งบุคคลเป็นรองนายกเทศมนตรี เพื่อเป็นผู้ช่วยเหลือนายกเทศมนตรีให้การบริหารราชการของเทศบาลนครลำปาง ให้เป็นไปด้วยความคล่องตัว รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และตรงตามความต้องการของประชาชนอย่างทันท่วงที อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 48 วีสติ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับความตามข้อ 6 และข้อ 7 ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 นายกเทศมนตรีจึงมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี ดังนี้ 1. นายกิตติ จิวะสันติการ ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง มีอำนาจปฏิบัติราชการของหน่วยงาน สำนักการช่าง และกองสวัสดิการสังคม 2. นายสุรพล ตันสุวรรณ ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง มีอำนาจปฏิบัติราชการของหน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล ยกเว้นงานบริหารทรัพยากรมนุษย์และงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3. นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง มีอำนาจปฏิบัติราชการของหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ได้แต่งตั้งบุคคลเป็นที่ปรึกษาและเลขานุการนายกเทศมนตรีนครลำปาง เพื่อให้การจัดทำบริการสาธารณะการบริหารราชการของเทศบาลนครลำปาง เป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและบังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการและประชาชน ดังนี้ 1. นายจำเนียร ทองกระสัน ตำแหน่ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลำปาง 2. นายชนวน จีรจรัสตระกูล ตำแหน่ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลำปาง 3. นายอนุสรณ์ สินธุเขียว ตำแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลำปาง 4. นายนนทวัชร์ แสงเจริญ ตำแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลำปาง 5. นายเศรษฐวุฒิ จิวะสันติการ ตำแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลำปาง  
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้การต้อนรับ ร้านชลิดา พันธุ์ไม้
17 มิถุนายน 2564
วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 ดร.นิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้การต้อนรับ คณะจาก ร้านชลิดา พันธุ์ไม้ เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่ ดร.นิมิตร จิวะสันติการ ได้เริ่มเข้ามาปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครลำปางอย่างเป็นทางการ พร้อมมอบต้นไม้มงคลให้เป็นของที่ระลึกด้วย ณ ห้องรับรอง เทศบาลนครลำปาง    
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้การต้อนรับ ครอบครัวเขื่อนแก้ว
17 มิถุนายน 2564
ช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 ดร.นิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้การต้อนรับ นายเชษฐณรงค์ เขื่อนแก้ว และ นายวีระยุทธ เขื่อนแก้ว เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่ ดร.นิมิตร จิวะสันติการ ได้เริ่มเข้ามาปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครลำปางอย่างเป็นทางการ ณ ห้องรับรอง เทศบาลนครลำปาง    
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
เทศบาลนครลำปาง ลงพื้นที่ดูดล้างท่อระบายน้ำบริเวณถนน “กาดกองต้า”
17 มิถุนายน 2564
วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 ดร.นิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ส่วนการโยธา สำนักการช่าง เทศบาลนครลำปาง ลงพื้นที่นำรถดูดโคลนเลนและสิ่งปฏิกูล เข้าไปดูดล้างทำความสะอาด ท่อระบายน้ำที่ส่งกลิ่นเหม็น บริเวณถนน “กาดกองต้า” เพื่อให้การระบายน้ำสะดวกยิ่งขึ้น และลดปัญหาการส่งกลิ่นเหม็นด้วย ภาพ/ข่าว โดย นายณัฐพงษ์ ประพฤติ นางสาวดวงเดือน หมื่นจินะ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น    
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
เทศบาลนครลำปาง ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาทำความสะอาดและเก็บขนกิ่งไม้อย่างต่อเนื่อง
17 มิถุนายน 2564
  เทศบาลนครลำปาง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาทำความสะอาด และเก็บขนกิ่งไม้ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 1. เขตสวนดอก-หัวเวียง : - ตัดหญ้า ถ.พหลโยธิน ซ.บ้านคำหวาน, ซ.5 และ ซ.หลังโรงเรียนลำปางกัลยาณี 2. เขตเวียงเหนือ : ตัดหญ้า ถ.เจริญประเทศ ตั้งแต่ แยก ถ.จามเทวี ถึง แยกศรีบุญโยง - ตัดหญ้า ถ.พหลโยธิน ซ.8 ข้างร้านทวีการช่าง ซ.9 ข้างร้านณรงค์ชัย 3. เขตสบตุ๋ย : - ตัดหญ้า ถ.เลียบแม่นํ้าวัง ลานหลังตลาดนาก่วมใต้ - ตัดหญ้า ถ.เลียบแม่นํ้าวัง ลานก่อนถึงสะพานเชียงใหม่ 4. เก็บขนกิ่งไม้ ใบไม้ ดังนี้ - หน้า​บ้าน​พักรอง​ผู้ว่า​ราชการ - วัด​เชตวัน​ - บ้าน​พัก​การประปา​ - ถ.ไฮเวย์​ ลำ​ปาง​-งาว​ - ถ.เลียบแม่น้ำวัง ท่ามะโอ - ถ.เจริญประเทศ ตั้งแต่ แยกไตรภพ ถึง สะพานรัษฏา - ถ.เลียบแม่น้ำวัง ตั้งแต่ หลังสมาคมรถม้า ถึง สะพานเขลางค์ - ถ.เลียบแม่น้ำวัง ตั้งแต่ หลังตลาดนาก่วมใต้ ถึง ลานกว้างข้างตลาด - ถ.เลียบแม่น้ำวัง ตั้งแต่ ลานกว้างข้างตลาด ถึง สะพานเชียงใหม่ วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 1. เขตสวนดอก-หัวเวียง : - ตัดหญ้า ลานออกกำลังกายชุมชนพระบาทหนองหมู และ ถ.พระบาท ซ.6 - ตัดหญ้า หลังตลาดพระบาท และ ซ.ศาลารวมใจ ชุมชนพระบาทหนองหมู 2. เขตเวียงเหนือ : ตัดหญ้า ถ.ศรีบุญโยง ตั้งแต่ หัวสะพานพัฒนา ถึง แยกไฟแดงถ.จามเทวี 3. เขตสบตุ๋ย : ตัดหญ้า ถ.เลียบแม่นํ้าวัง ตั้งเเต่ สะพานเชียงใหม่ ถึงโรงสูบนํ้าเสีย 4. เก็บขนกิ่งไม้ ใบไม้ ดังนี้ - ถ.จามเทวี - ถ.วังโค้ง - ถ.ท่ามะโอ - ถ.ปงสนุก - ถ.เลียบแม่น้ำวัง ตั้งแต่ ใต้สะพานเชียงใหม่ ถึงโรงสูบน้ำเสีย - ถ.​เขลางค์นคร - แยก​ป่า​ขา​ม​ - ถ.ศรี​เกิด​ - ถ.จามเทวี - ถ.เจริญประเทศ - ถ.ประตูม้า - ถ.ป่าไม้เขต - ซ.วังคำ - ถ.พระแก้ว - ถ.ประตูม้า
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
นายกเทศมนตรีนครลำปาง ประชุมมอบนโยบายแก่สำนักการศึกษา
17 มิถุนายน 2564
ช่วงบ่ายวันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 ดร.นิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ประชุมมอบนโยบายแก่สำนักการศึกษา รวมทั้งโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง ทั้ง 6 แห่ง เพื่อมอบแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบาย พร้อมเน้นย้ำให้ปรับการเรียนการสอนให้เกิดแนวคิดใหม่ ๆ โดยความร่วมมือของนักเรียน และครูผู้สอน ให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกในสิ่งที่ชอบอย่างสร้างสรรค์ คิดอย่างเป็นระบบ มีเหตุผล สู่กระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ให้เป็นไปตามวัย ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง  
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
เทศบาลนครลำปาง ประชุมคณะผู้บริหาร ติดตามการแก้ปัญหาในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
17 มิถุนายน 2564
วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 ดร.นิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เชิญคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลนครลำปาง ร่วมประชุมแบบไม่เป็นทางการ เพื่อร่วมหารือติดตามการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่ได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลนครลำปาง ให้ดำเนินการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง ณ ห้องรับรอง เทศบาลนครลำปาง  
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้การต้อนรับ ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครลำปาง
17 มิถุนายน 2564
วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 ดร.นิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้การต้อนรับ อาจารย์สุวภรณ์ ชูโต ประธานชุมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครลำปาง พร้อมด้วย นางจินดา โพธิ์ทอง ประธานสาขาสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯประจำจังหวัดลำปาง พร้อมคณะ จากชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครลำปาง เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่ ดร.นิมิตร จิวะสันติการ ได้เริ่มเข้ามาปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครลำปางอย่างเป็นทางการ พร้อมร่วมหารือข้อราชการในการจัดกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครลำปางในอนาคตต่อไป ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง    
อ่านต่อ keyboard_arrow_right