เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ดูข่าวทั้งหมด คลิกตรงนี้
หัวข้อข่าวทั้งหมด
ร่วมส่งมอบการซ่อมแซมที่พักอาศัยให้ครอบครัวพลทหาร
29 กันยายน 2566
                  บ่ายวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมพิธีส่งมอบการซ่อมแซมที่พักอาศัย โครงการซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้กับทหารกองประจำการกองทัพบก ของกองพลทหารราบที่ 7                  โดย พลตรี ชายแดน กฤษณสุวรรณ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 เป็นประธานในพิธีส่งมอบการซ่อมแซมที่พักอาศัยและสร้างห้องน้ำแห่งใหม่ ให้กับครอบครัวของ พลทหาร วิวัฒน์ ดวงคำปัน สังกัดกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 17 อาศัยอยู่ในชุมชนป่าขาม 1 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง                   ซึ่งโครงการดังกล่าว เป็นนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกในการดูแลครอบครัวทหารกองประจำการ โดยได้สำรวจและเข้าซ่อมแซมบ้านพักอาศัยของกำลังพลที่มีสภาพทรุดโทรมให้มีสภาพที่ดี เหมาะสม และสามารถเข้าอยู่อาศัยได้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับทหารกองประจำการและครอบครัว รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตในเรื่องที่อยู่อาศัยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง ของสำนักช่าง จำนวน 31 โครงการ
29 กันยายน 2566
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
เปิดประมูลให้เช่าทรัพย์สินของเทศบาลนครลำปาง
28 กันยายน 2566
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
28 กันยายน 2566
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ร่างประกวดราคาซื้อโคมไฟสนามพร้อมเสา ชนิด LED ๓๕ วัตต์ จำนวน ๑๘๘ ชุด ฯลฯ
28 กันยายน 2566
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 6 ประจำปี 2566
28 กันยายน 2566
วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 6 ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาญัตติที่ขอรับความเห็นชอบจากสภาฯ โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครลำปาง และสื่อมวลชน เข้าร่วมรับฟังการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง มีญัตติที่ขอรับความเห็นชอบจากสภาฯ ดังนี้ 1. ขออนุมัติกันเงินค่าครุภัณฑ์ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ รายการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นเงินจำนวน 33,900 บาท 2. ขออนุมัติกันเงินค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักปลัดเทศบาล โครงการปรับปรุงบริเวณห้องประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง ชั้น 2 อาคาร 2 เป็นเงินจำนวน 4,990,000 บาท 3. ขออนุมัติกันเงินค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 โครงการ เป็นเงินจำนวน 3,140,000 บาท 4. ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณีสภาเทศบาลนครลำปางอนุมัติให้กันเงิน แต่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โครงการปรับปรุงตลาดเทศบาล 2 (อัศวิน) เป็นเงินจำนวน 2,500,000 บาท ทั้งนี้ เสียงส่วนใหญ่พิจารณาเห็นชอบในทุกญัตติ พร้อมได้นำเสนอปัญหาในประเด็นต่าง ๆ ที่ได้รับแจ้งจากประชาชน นำเรียนให้ผู้บริหารรับทราบผ่านประธานสภาฯ และจะดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป  
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
106 ปี "วันพระราชทานธงชาติไทย
28 กันยายน 2566
                    28 กันยายน 2566 นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง นำเจ้าหน้าที่สำนักปลัด เทศบาลนครลำปาง เคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน ประจำปี 2566 ณ หน้าอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครลำปาง                    ตามที่ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย รวมทั้งกำหนดให้มีการชักและประดับธงชาติไทยในวันดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย                      ธงไตรรงค์ หรือธงชาติไทย ถือเป็นสัญลักษณ์อันสูงสุดของชาติ เป็นสิ่งเตือนใจให้อนุชนได้รำลึกถึงการเสียสละเลือดเนื้อของบรรพบุรุษ เพื่อรักษาไว้ซึ่งแผ่นดิน และร้อยดวงใจคนทั้งชาติให้เป็นหนึ่ง หล่อหลอมความรักสามัคคี สร้างเสริมความภูมิใจในความเป็นชาติ ก่อเกิดเป็นพลังยิ่งใหญ่ในการพัฒนาชาติไทยต่อไป  
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ทำไมต้อง “มังกรนครลำปาง” ย่านสบตุ๋ย
28 กันยายน 2566
                       มังกร  ถือเป็นหนึ่งในสัตว์เทพของจีน ซึ่งเป็นตัวแทนของความเป็นสิริมงคล ความยิ่งใหญ่ คุณธรรมและความดี ด้วยความหมายและความเชื่อในอิทธิฤทธิ์ของมังกร ทำให้แทบทุกแห่งที่มีชาวจีนอาศัยอยู่ มักจะต้องเห็นภาพมังกรสถิตอยู่ ณ แห่งนั้นด้วย มังกรนครลำปาง ความสวยสง่า ทรงพลัง เปล่งปลั่งประกายสีทอง สะท้อนความรุ่งเรือง มั่งคั่งและความเป็นมงคล เคลื่อนสู่จุดที่ตั้งบริเวณวงเวียนสถานีรถไฟนครลำปาง “ย่านสบตุ๋ย” ในช่วงเย็นวันที่ 26 กันยายน 2566                     ย่านสบตุ๋ย ในอดีตเป็นย่านคหบดีและกลุ่มคนจีน ที่มีความคึกคักและกลมกลืนกับคนพื้นถิ่น โดยชาวจีนที่อพยพเข้ามากับเส้นทางรถไฟได้มาปักหลักทำการค้าขาย จนเกิดเป็นย่านการค้าสบตุ๋ย มีการก่อสร้างอาคารพาณิชย์เป็นที่พักอาศัย และยังคงปรากฏให้เห็นจนถึงปัจจุบัน                    โดยองค์กรจีนในจังหวัดลำปาง ร่วมกับเทศบาลนครลำปาง กำหนดทำพิธีบวงสรวงตามพิธีกรรมจีน ในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 07.29 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณวงเวียนสถานีรถไฟนครลำปาง จึงขอเชิญชวนผู้สนใจมาร่วมพิธีมงคลตามวันและเวลาดังกล่าว  
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
แจ้งปิดถนน เพื่อจัดพิธีบวงสรวงเชิดชูมังกรนครลำปาง
28 กันยายน 2566
 
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓ โครงการ
27 กันยายน 2566
อ่านต่อ keyboard_arrow_right