นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ดูข่าวทั้งหมด คลิกตรงนี้
หัวข้อข่าวทั้งหมด
ตรวจสอบโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมทางเท้า และขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนป่าขาม (หลังวิทยาลัยพยาบาล)
24 กันยายน 2563
วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมทางเท้า และขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนป่าขาม (หลังวิทยาลัยพยาบาล) ตั้งแต่ถนนป่าขาม ถึงถนนสนามบิน โดยเริ่มโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2563 – 4 กุมภาพันธ์ 2564 รวมระยะเวลา 150 วัน วงเงินการก่อสร้าง 2,200,000 บาท จึงขออภัยในความไม่สะดวกต่อผู้ที่ใช้เส้นทางดังกล่าว    
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
อบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิทางกฎหมายแก่ผู้สูงอายุ พร้อมชี้แจงการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ อย่างต่อเนื่อง
24 กันยายน 2563
วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน อสม. และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครลำปาง ลงพื้นที่จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิทางกฎหมายแก่ผู้สูงอายุ พร้อมชี้แจงการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ปีงบประมาณ 2563 ในชุมชนบ้านดงไชย ชุมชนตรอกโรงไฟฟ้าเก่า ชุมชนสิงห์ชัย ชุมชนหลังมัธยม และชุมชนเจริญสุข เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายรวมไปถึงสิทธิ์ต่าง ๆ ของผู้สูงอายุและผู้พิการในเขตเทศบาลนครลำปางต่อไป    
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ชุมชนพระบาทหนองหมู ชุมชนบ้านหน้าค่าย และชุมชนสามดวงสามัคคี จัดโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563
24 กันยายน 2563
ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง มอบหมายให้ นายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมให้ความรู้ ภายใต้โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 3 ชุมชน ดังนี้ 1. ชุมชนพระบาทหนองหมู จัดทำโครงการการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ตามพระปณิธานของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยนางหอมนวล กรรเชียง โภชนากรชำนาญงาน โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนพระบาทหนองหมู 2. ชุมชนบ้านหน้าค่าย จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้สุขาภิบาลในครัวเรือน ตามพระปณิธานของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย นายเสกสรรค์ วิญญา ข้าราชการบำนาญ อดีตรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านหน้าค่าย 3. ชุมชนสามดวงสามัคคี จัดทำโครงการการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก ตามพระปณิธานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โดย เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอดส์จังหวัดลำปาง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนสามดวงสามัคคี ในการนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนจากเทศบาลนครลำปาง ประชาชนผู้เข้ารับการอบรม ได้ให้ความสนใจเป็นอย่างดี และมุ่งขยายผลสู่ชุมชนต่อไป เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา    
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
อบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิทางกฎหมายแก่ผู้สูงอายุ พร้อมชี้แจงการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ อย่างต่อเนื่อง
24 กันยายน 2563
วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน อสม. และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครลำปาง ลงพื้นที่จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิทางกฎหมายแก่ผู้สูงอายุ พร้อมชี้แจงการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ปีงบประมาณ 2563 ในชุมชนนาก่วมเหนือ ชุมชนศรีบุญเรือง ชุมชนพระธาตุนาก่วม ชุมชนรถไฟ และชุมชนท่าคราวน้อย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายรวมไปถึงสิทธิ์ต่าง ๆ ของผู้สูงอายุและผู้พิการในเขตเทศบาลนครลำปางต่อไป  
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
22 กันยายน 2563
ดาวน์โหลด ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                        
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
22 กันยายน 2563
ดาวน์โหลด ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔    
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
อบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิทางกฎหมายแก่ผู้สูงอายุ พร้อมชี้แจงการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ อย่างต่อเนื่อง
21 กันยายน 2563
วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน อสม. และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครลำปาง ลงพื้นที่จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิทางกฎหมายแก่ผู้สูงอายุ พร้อมชี้แจงการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ปีงบประมาณ 2563 ในชุมชนบ้านหัวเวียง ชุมชนป่าขาม 1 ชุมชนศรีเกิด และชุมชนศรีชุมใหม่ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายรวมไปถึงสิทธิ์ต่าง ๆ ของผู้สูงอายุและผู้พิการในเขตเทศบาลนครลำปางต่อไป    
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
Happy Home Ward เทศบาลนครลำปาง
21 กันยายน 2563
Home​ Ward​ วันที่ 18 กันยายน 2563 ให้การ​ดูแล​ 4 เคส​ โดยนักอาชีวบำบัด ทีมอสม.​ประธานชุมชนในชุมชน​​ท่าคราวน้อย ชุมชนพระธาตุนาก่วมเหนือ​ ชุมชนแจ่งหัวริน​ ชุมชนนาก่วมใต้ การให้บริการมีดังนี้ - บริการวัดความดันโลหิต​ - บริการยืดเหยียด​กล้ามเนื้อแขน​ ​หัวไหล่​ ขา - สอนลุกขึ้นยืน​เดินโดยใช้ไม้เท้าในผู้ป่วยอัมพาตครึ่ง​ซีก - แนะนำการปรับสภาพ​แวดล้อม​ ในห้องน้ำเพื่อติดตั้งราวจับ​ สำหรับผู้ป่วยกล้ามเนื้อขาอ่อนแรง​เพื่อความปลอดภัย - สอนการลุกขึ้นนั่งที่ถูกวิธี​ให้ญาติผูู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก -ติดตามการใช้โทรศัพท์​ มายังศูนย์​รับแจ้งเหตุของเทศบาลนคร​ลำปาง  
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๒ รายการ
21 กันยายน 2563
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
อบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิทางกฎหมายแก่ผู้สูงอายุ พร้อมชี้แจงการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ปีงบประมาณ 2563
21 กันยายน 2563
วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน อสม. และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครลำปาง ลงพื้นที่จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิทางกฎหมายแก่ผู้สูงอายุ พร้อมชี้แจงการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ปีงบประมาณ 2563 ในชุมชนศรีชุมป่าไผ่ ชุมชนถาวรสุข ชุมชนป่าขาม 2 ชุมชนการเคหะฯ และชุมชนบ้านหน้าค่าย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายรวมไปถึงสิทธิ์ต่าง ๆ ของผู้สูงอายุและผู้พิการ โดยจะทำการลงพื้นที่ไปยังชุมชนอื่น ๆ ในเขตเทศบาลนครลำปาง ให้ครบทั้ง 43 ชุมชน    
อ่านต่อ keyboard_arrow_right