นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ดูข่าวทั้งหมด คลิกตรงนี้
หัวข้อข่าวทั้งหมด
สถานการณ์โควิด-19 จ.ลำปาง วันที่ 19 เมษายน 2564
19 เมษายน 2564
 
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจำนวน ๑๗ รายการ
19 เมษายน 2564
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ข้อมูลวันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564
19 เมษายน 2564
cr. ศูนย์ข้อมูล Covid-19 จังหวัดลำปาง
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
สถานการณ์covid-19จังหวัดลำปาง วันที่ 19 เมษายน 2564 ข้อมูล ณ เวลา 09.00น.
19 เมษายน 2564
  cr. ศูนย์ข้อมูล Covid-19 จังหวัดลำปาง
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ติดต่อนัดหมาย รับยาทางไปรษณีย์
19 เมษายน 2564
cr. ศูนย์ข้อมูล Covid-19 จังหวัดลำปาง
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
สถานการณ์ covid-19 จังหวัดลำปาง วันที่ 19 เมษายน 2564 ข้อมูล ณ เวลา 9.00 น.
19 เมษายน 2564
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ผู้ป่วยโควิด-19 ระลอกใหม่ 8 จังหวัดภาคเหนือ ข้อมูลวันที่ 18 เม.ย. 2564 เวลา 21.30 น.
19 เมษายน 2564
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
สถานการณ์โควิด-19 จ.ลำปาง วันที่ 18 เมษายน 2564 เวลา 17.14 น.
19 เมษายน 2564
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
สถานการณ์โควิด-19 จ.ลำปาง วันที่ 17 เมษายน 2564 เวลา 18.00 น.
19 เมษายน 2564
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
19 เมษายน 2564
คำสั่งจังหวัดลำปาง เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดต่อไปในวงกว้างจากผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการซึ่งเดินทางกลับมาปฏิบัติงานหลังเทศกาลสงกรานต์รวมทั้งเพื่อเป็นการลดการแพร่เชื้อที่สัมพันธ์กับสถานบันเทิง การรวมกลุ่ม การสังสรรค์และปัจจัยที่ทำให้มีการระบาดวงกว้าง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง/ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินทุกมิติในเขตท้องที่จังหวัดลำปาง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ในคราวการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 14/2564 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 มีคำสั่ง ดังนี้ 1. ห้ามการดำเนินการ หรือจัดกิจกรรม หรือที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค - ห้ามการใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกแห่งเพื่อการจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรมหรือการทำกิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากทำให้เสี่ยงต่อการแพร่โรค - ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 50 คนเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 2. ปิดสถานบริการหรือสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคทั่วราชอาณาจักร ดังนี้ - สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบน้ำทสถานประกอบกิจการอาบอบนวดหรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน - สถานประกอบการที่มีลักษณะเป็นห้องปรับอากาศและมีการรวมตัวกันของเด็กและเยาวชนซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการแพร่ระบาดได้ อาทิเช่น ร้านเกม ร้านอินเทอร์เน็ตหรือสถานที่ซึ่งมีลักษณะเดียวกันสถานประกอบการบิลเลียดและสนุกเกอร์ - สถานประกอบกิจการสปา สถานประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมความงามตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 สถานประกอบกิจการอาบอบนวดน้ำสมุนไพร ยกเว้นการให้บริการดังกล่าวในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล - คลินิกเวชกรรมเสริมความงามและสถานที่เสริมความงาม - ตลาดนัด ถนนคนเดิน - สระว่ายน้ำหรือกิจการอื่น ๆในทำนองเดียวกัน - ให้งดการแข่งขันกีฬาที่มีการสัมผัสหรือปะทะเช่น มวย ให้ปิดสถานที่ดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 โดยให้ส่วนราชการ หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ดังกล่าวเป็นหน่วยงานรับผิดชอบกำกับดูแลติดตามการปฏิบัติ 3. มาตรการควบคุม สำหรับสถานที่กิจการหรือกิจกรรมเพื่อให้สามารถเปิดดำเนินการได้ภายใต้เงื่อนไขเงื่อนเวลา การจัดระบบและระเบียบ รวมทั้งมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด ดังนี้ - การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มให้การบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มและการบริโภคในร้านได้ไม่เกินเวลา 23:00 น. - การจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์สำหรับร้านอาหารหรือสถานที่จำหน่ายสุราห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในร้านหรือสถานประกอบการ - ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า community Mall หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้น ๆ จนถึงเวลา 21:00 น. โดยให้จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการและงดเว้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายยกเว้นส่วนที่เป็นตู้เกมส์เครื่องเล่นร้านเกมและสวนสนุกที่งดการให้บริการ ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และอาจจะได้รับโทษตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2556 4 เป็นต้นไป
อ่านต่อ keyboard_arrow_right