นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ดูข่าวทั้งหมด คลิกตรงนี้
หัวข้อข่าวทั้งหมด
สรุปจัดซื้่้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓
02 มิถุนายน 2563
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศรับสมัครและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป งบประมาณเงินอุดหนุน ตำแหน่งภารโรง
02 มิถุนายน 2563
รายละเอียดประกาศ
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ตารางเดินรถสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง เทศบาลนครลำปาง
02 มิถุนายน 2563
ตารางเดินรถสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง (เทศบาลนครลำปาง) ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ให้บริการเดินรถ ดังนี้ - บ.ไทยพัฒนกิจ (กรีนบัส) ลำปาง - แม่สอด, ลำปาง - แพร่, ลำปาง - เชียงราย, ลำปาง - เชียงใหม่ - บ.พรพิริยะทัวร์ ลำปาง - กรุงเทพ - บ.ศรีทะวงศ์ทัวร์ จำกัด ลำปาง - กรุงเทพ - บ.นิววิริยะยานยนต์ทัวร์ ลำปาง - กรุงเทพ - บ.สมบัติทัวร์ ลำปาง - กรุงเทพ - บ.อีสานทัวร์ ลำปาง - ขอนแก่น - บ.นครชัยแอร์ ลำปาง - กรุงเทพ, ลำปาง - ระยอง, ลำปาง - อุบลราชธานี - สหกรณ์เดินรถ รถตู้ ลำปาง - แพร่ - รถลี้ (สาย 103) ลำปาง - ลี้ - รถเถิน (สาย 1201) ลำปาง - เถิน - รถสบปราบ (สาย 1204) ลำปาง - สบปราบ - รถแม่พริก (สาย 2387) ลำปาง - แม่พริก - รถเกาะคา - เสริมงาม (สาย 2462) ลำปาง - เกาะคา - เสริมงาม สำหรับบริษัทรถอื่น ๆ ยังไม่มีกำหนดเปิดให้บริการ สอบถามเพิ่มเติม สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง (เทศบาลนครลำปาง) โทร. 054 218 219  
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
เทศบาลนครลำปาง กำหนดวิธีดำเนินการกำจัดสิ่งปฏิกูลและอัตราค่าธรรมเนียม พ.ศ. 2563
02 มิถุนายน 2563
สำหรับผู้ที่ประสงค์จะนำสิ่งปฏิกูลมากำจัดที่บ่อหมักสิ่งปฏิกูลของเทศบาลนครลำปาง จะต้องดำเนินการดังนี้ 1. ต้องจัดทำแบบบันทึกผู้ขนสิ่งปฏิกูล 1 โดยจัดทำเป็นเอกสาร จำนวน 4 ชุด และมีการบันทึกการปฏิบัติงาน วัน/เดือน/ปี ที่ปฏิบัติงาน ปริมาณสิ่งปฏิกูลที่สูบ (หน่วยลูกบาศก์เมตร) เวลาเข้าสูบ เวลานำออก พร้อมลงชื่อผู้ขอรับบริการและผู้ขนสิ่งปฏิกูล 2. นำแบบบันทึกของผู้ขนสิ่งปฏิกูล 1 มาชำระค่าธรรมเนียมอัตราค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ณ ชั้น 1 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครลำปาง (อัตราค่าธรรมเนียม ลูกบาศก์เมตรละ 50 บาท) 3. นำสำเนาใบเสร็จรับเงินพร้อมสำเนาแบบบันทึกของผู้ขนสิ่งปฏิกูล 1 ไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ประจำบ่อหมักสิ่งปฏิกูล ชุมชนร่องสามดวง และทำการถ่ายเททิ้งสิ่งปฏิกูลลงบ่อหมักตามปริมาณสิ่งปฏิกูลที่สูบได้ตามบันทึก ในการดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อทิ้งสิ่งปฏิกูล ผู้ขนสิ่งปฏิกูลต้องดำเนินการตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนอาจเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ไม่พิจารณาต่อสัญญาใบอนุญาตในปีถัดไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่และข้อเท็จจริงเป็นกรณีไป หรือ หากการฝ่าฝืนเป็นความผิดตามกฎหมายอื่น ๆ ด้วย เทศบาลนครลำปาง ก็จำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายแก่ผู้กระทำความผิด ต่อไป  
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 7 ดำเนินการขุดลอกและบำรุงรักษาแม่น้ำวัง
02 มิถุนายน 2563
สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 7 โดยกรมเจ้าท่า ดำเนินงาน ภายใต้โครงการจ้างก่อสร้างขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำวัง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เริ่มจากใต้สะพานศรีเชียงใหม่ ขึ้นไปจนถึงท่าน้ำสิงห์ชัย (หลังโรงพยาบาลแวนแซนค์วูร์ต) ระยะทางรวม 6,300 เมตร โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็นเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 ลอกทรายจากใต้สะพานศรีเชียงใหม่ ถึง แยกลำน้ำแม่ตุ๋ย ช่วงที่ 2 ลอกทราย จากแยกลำน้ำแม่ตุ๋ย ถึง ท้ายฝายยาง และช่วงที่ 3 ปรับท้องน้ำ จากหน้าฝายยาง ขึ้นมาถึง ท่าน้ำสิงห์ชัย ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินงานในช่วงที่ 3 ขยายเวลาการดำเนินงานออกไปอีกประมาณ 30 วัน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งนี้ ได้ขุดลอกทรายจากแม่น้ำวังออก จำนวน 65,000 คิว และปรับสภาพพื้นที่ให้สวยงาม โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมเจ้าท่าทั้งหมด เมื่อแล้วเสร็จโครงการฯ อนุญาตให้เทศบาลนครลำปาง นำทรายดังกล่าวไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ต่อไป      
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
"New Normal" คือ อะไร
02 มิถุนายน 2563
“New Normal” คือ การดำรงชีวิตวิถีใหม่ที่เข้ามาเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชน เกิดขึ้นหลังจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 9 คำแนะนำวิธีการปรับพฤติกรรมเปลี่ยนสู่วิถีใหม่ เพื่อร่วมกันก้าวผ่านสถานการณ์ COVID -19 ไปด้วยกัน ดังนี้ 1. พยายามอยู่บ้าน และออกจากบ้านเท่าที่จำเป็น 2. สวมใส่หน้ากากอนามัย พกเจลแอลกอฮอล์ พร้อมทั้งวางแผนการเดินทางก่อนออกจากบ้าน 3. ล้างมือเป็นประจำทุก ๆ 30 นาที – 1 ชั่วโมง เมื่อออกจากบ้าน 4. เว้นระยะห่างจากคนอื่น 1-1.5 เมตรเสมอ 5. ใช้รถขนส่งสาธารณะเฉพาะที่จำเป็น หลีกเลี่ยงช่วงเวลาแออัด 6. หากซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ ควรนั่งหันข้าง และต้องสวมหมวกกันน๊อคและหน้ากากอนามัยทุกครั้ง 7. พกถุงผ้าติดตัว หลีกเลี่ยงการหยิบจับภาชนะของผู้อื่น 8. แยะภาชนะของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่น 9. เมื่อกลับบ้าน ควรล้างมือ เปลี่ยนเสื้อผ้าและอาบน้ำทันที นอกจากนั้น การเดินทางออกจากบ้านควรประเมินตนเองในเบื้องต้นว่ามีอาการป่วยหรือมีความเสี่ยงหรือไม่ พร้อมทั้งประเมินความจำเป็นและวางแผนการออกนอกบ้านโดยควรใช้เวลาให้น้อยที่สุด เลือกใช้บริการร้านค้าหรือสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันของรัฐ และให้ความร่วมมือการปฏิบัติตามมาตรการของรัฐกับร้านค้าหรือสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19. Cr. ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 20/2563    
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
เทศบาลนครลำปาง ร่วมกับ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ตรวจแผงค้าตลาดเทศบาล 2 (อัศวิน)
02 มิถุนายน 2563
ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง มอบหมายให้ ฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครลำปาง ร่วมกับ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจแผงค้าภายในตลาดเทศบาล 2 (อัศวิน) ตามโครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้า Q จังหวัดลำปาง (Q Market) เพื่อยกระดับคุณภาพ และพัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารที่จำหน่ายภายในตลาดสด ให้มีมาตรฐานและความปลอดภัย เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563    
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลนครลำปาง
02 มิถุนายน 2563
วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง มอบหมายให้ นายพีระยศ วิรัตน์เกษ รองปลัดเทศบาลนครลำปาง และ นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ รองปลัดเทศบาลนครลำปาง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนการงานเทศบาลนครลำปาง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลนครลำปาง โดย นายสุรินทร์ ปัญญาจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น เป็นประธานในการประชุม เพื่อรับทราบตัวชี้วัดสำหรับใช้ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมพิจารณาผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) ให้การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลำปาง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง    
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
การประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
02 มิถุนายน 2563
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 มีสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปางเข้าร่วมประชุม จำนวน 19 คน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลนครลำปาง และสื่อมวลชน เข้าร่วมรับฟังการประชุม โดยมีญัตติ ดังนี้ 1. ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบยืมเงินสะสมของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง (เทศบาลนครลำปาง) ไปทดรองจ่ายเพื่อบริหารกิจการสถานีขนส่งผู้โดยสารฯ เป็นเงิน 829,000 บาท ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากเห็นชอบ 8 เสียง ไม่เห็นชอบ 1 เสียง และงดออกเสียง 8 เสียง 2. ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขอเพิกถอนมติรับโอนอาคารพร้อมระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 อาคาร โฉนดเลขที่ 149063 ขนาดพื้นที่ประมาณ 1 งาน 55 ตารางวา ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากเห็นชอบ 8 เสียง และงดออกเสียง 6 เสียง 3. ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขอรับความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการปรับปรุงทางเท้าถนนบุญวาทย์ (ค่ายทหาร) ฝั่งตรงข้ามร้านอาหารตาลเดี่ยว ตั้งแต่บ้านเลขที่ 119 ถึงบ้านเลขที่ 62 ที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลำปาง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากเห็นชอบ 15 เสียง 4. ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฆ์การเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบจุ่มจมใต้น้ำ (Submersible pump) พร้อมอุปกรณ์ งบประมาณ 150,000 บาท (สำนักการช่าง) ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากเห็นชอบ 15 เสียง และงดออกเสียง 1 เสียง 5. ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสม เพื่อสมทบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณีก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน สำหรับโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 1,017,400 บาท ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากเห็นชอบ 14 เสียง และงดออกเสียง 1 เสียง 6. ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อจ่ายคืนเงินค่าภาษีป้ายให้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) จำนวน 10,170 บาท ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากเห็นชอบ 13 เสียง และงดออกเสียง 2 เสียง    
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจำนวน ๘ รายการ
29 พฤษภาคม 2563
อ่านต่อ keyboard_arrow_right