นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ดูข่าวทั้งหมด คลิกตรงนี้
หัวข้อข่าวทั้งหมด
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒
17 มิถุนายน 2562
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประชาสัมพันธ์รายงานการเข้าทำงานโครงการเคเบิลใต้ดินถนนบุญวาทย์
14 มิถุนายน 2562
ประชาสัมพันธ์รายงานการขอเข้าทำงานโครงการเคเบิลใต้ดินถนนบุญวาทย์ ประจำวันวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562   1.ทดสอบท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงต่ำบริเวณห้างสรรพสินค้าเสรี เวลา 9.00-18.00 น. 2.จัดสายไฟฟ้าแรงสูงในบ่อพักสายไฟฟ้าบริเวณตรอกวัดเชียงราย เวลา 9.00-17.00 น.    
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ลงพื้นที่เพื่อเร่งรัด ติดตามความคืบหน้าในการทำงานของผู้รับจ้าง
14 มิถุนายน 2562
วันนี้ (13/06/62) นายชาตรี สุขารมย์ ปลัดเทศบาล ลงพื้นที่เพื่อเร่งรัด ติดตามความคืบหน้าในการทำงานของผู้รับจ้างจาก TOT และผู้รับจ้างจาก กฟภ. ในโครงการเคเบิลใต้ดินถนนบุญวาทย์        
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงพื้นที่ถนนบุญวาทย์ จังหวัดลำปาง
14 มิถุนายน 2562
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงพื้นที่ถนนบุญวาทย์ จังหวัดลำปาง รับทราบปัญหา เร่งหาแนวปฏิบัติแก้ไข และชูเป็นโมเดลย้ายระบบไฟฟ้า – สื่อสาร ลงเคเบิลใต้ดิน -13 มิถุนายน 2562 นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พันโท เทพจิต วีณะคุปต์ ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 4 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงการก่อสร้างปรับปรุงจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงใต้ดินในพื้นที่ชุมชนเมืองและเขตเทศบาลนครลำปาง บริเวณถนนบุญวาทย์ ซึ่งถือเป็นถนนสายเศรษฐกิจของจังหวัดลำปาง เพื่อรับทราบถึงปัจจัยและปัญหาการดำเนินการในพื้นที่ หวังเร่งหาแนวปฏิบัติแก้ไขเชิงระบบและเป็นโมเดลการบริหารจัดการในพื้นที่อื่น ๆ -นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดเผยว่า ที่ผ่านมามีผู้ร้องเรียนมายังผู้ตรวจการแผ่นดินถึงกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ การไฟฟ้านครหลวง  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ดำเนินการจัดการกับสายไฟฟ้าและสายสื่อสารต่าง ๆ ที่พาดสายไม่เป็นระเบียบ อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนที่สัญจรผ่าน รวมถึงเกิดทัศนียภาพรกรุงรังไม่เรียบร้อย ซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินเล็งเห็นว่าเป็นปัญหาที่กระทบต่อประชาชนจำนวนมากและพบเห็นได้เกือบทุกพื้นที่ ควรมีการวางแผนดำเนินการอย่างมีมาตรฐานและแนวปฏิบัติแก้ไขเชิงระบบ ประกอบกับการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีแผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินในเมืองใหญ่ด้วย จึงได้ติดตามแก้ไขรับทราบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่อยมา และเนื่องจากเส้นทางถนนบุญวาทย์ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ประมาณ 1.5 กิโลเมตร ใจกลางย่านชุมชนและร้านค้ามากมายนั้นอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงระบบนำสายไฟฟ้า – สายสื่อสาร ลงเคเบิลใต้ดิน ย่อมจะสะท้อนให้เห็นถึงสภาพข้อเท็จจริง ปัญหา อุปสรรค และประโยชน์สาธารณะได้เป็นอย่างดี นายบูรณ์ กล่าวต่อว่า จากการประชุมหารือร่วมกับ นายฉลาด อาสายุทธ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. ภาค 3นายสเฐียรพงศ์ ฤทธิเรืองเดช ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการพิเศษ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่) ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง นายศุภวัณณ์ มงคลสวัสดิ์ โทรศัพท์จังหวัดลำปาง ผู้แทนบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ผู้แทนบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับแผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้า – สื่อสาร เป็นเคเบิลใต้ดิน เส้นทางถนนบุญวาทย์ ที่กำหนดเดิมจะต้องแล้วเสร็จในเดือนมกราคม 2562 แต่ก็ล่าช้ากว่ากำหนด ซึ่งปัญหาอุปสรรคหลัก ๆ คือ เมื่อดำเนินการขุดเจาะเพื่อวางแนวท่อใหม่ ก็จะพบกับแนวท่อเก่ากีดขวางเส้นทางใต้ดินอยู่ ต้องแจ้งให้หน่วยงานที่ดูแลแนวท่อนั้น ๆ มาดำเนินการรื้อถอนก่อน เพราะผู้รับเหมาตามแผนงานปรับปรุงไม่สามารถรื้อถอนได้โดยพลการ ปัญหาการทำข้อตกลงดูแลรับผิดชอบระหว่างหน่วยงานด้วยกันหลังก่อสร้างเสร็จ ตลอดจนความพร้อมด้านการบริหารจัดการงบประมาณที่ต้องรองรับต่อการก่อสร้างปรับปรุงระบบขนาดใหญ่ ดังนั้น การบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงสำคัญมาก เพื่อความเป็นเอกภาพในการทำงานและสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งข้อเท็จจริง ประเด็นปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องทางกฎหมาย แนวทางแก้ไข และข้อคิดเห็นที่ได้จากการลงพื้นที่จังหวัดลำปางครั้งนี้ ผู้ตรวจการแผ่นดินจะนำไปพิจารณาประกอบข้อเสนอแนะเพื่อเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีให้เป็นแนวทางการบริหารจัดการโครงการลักษณะเดียวกันนี้ในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาบ้านเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม มีความปลอดภัย สร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชน        
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
เปิดอาคารเรียน “อาลัมภะกัปปะนคร” ใช้จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านเชียงราย
14 มิถุนายน 2562
ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดอาคารเรียน “อาลัมภะกัปปะนคร” โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) โดยมี นางสาววรญา วิไลรัตน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ คณะกรรมการสถานศึกษาฯ คณะครู นักเรียน เป็นสักขีพยานและร่วมแสดงความยินดีพร้อมกัน ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) ดร.กิตติภูมิ เปิดเผยว่า “อาคารอาลัมภะกัปปะนคร” หลังเดิมสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2521 ใช้งานมานาน 40 ปี เริ่มมีสภาพชำรุดและผุพัง เทศบาลนครลำปาง จึงจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารอาลัมภะกัปปะนครหลังใหม่ เพื่อทดแทนอาคารเรียนหลังเก่า เป็นอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง ดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 งบประมาณการก่อสร้างอาคาร 9,259,409.56 บาท โดยอาคารหลังนี้จะใช้จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อให้มีห้องเรียนที่เพียงพอ อำนวยความสะดวกในการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนได้เรียนในห้องเรียนที่มีมาตรฐาน ทันสมัย สวยงาม ส่งผลต่อการเรียนรู้ที่ดีของผู้เรียนในอนาคตต่อไป    
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
การเข้าทำงานโครงการเคเบิลใต้ดินถนนบุญวาทย์
14 มิถุนายน 2562
การเข้าทำงานโครงการเคเบิลใต้ดินถนนบุญวาทย์ ประจำวันวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 ดังนี้ 1.ขุดต่อท่อเข้าบ่อพักสายไฟฟ้าแรงต่ำบริเวณหน้าธนาคารกรุงไทย เวลา 9.00-18.00 น. 2.ขุดวางท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงต่ำบริเวณหน้าธนาคารกรุงไทย เวลา 9.00-18.00 น. 3.ร้อยสายไฟฟ้าแรงต่ำและแรงสูงเข้าท่อบริเวณตรอกวัดเชียงราย เวลา 9.00-17.00 น.    
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด “ มหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE เทศบาลนครลำปาง”
14 มิถุนายน 2562
เทศบาลนครลำปาง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด “ มหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE เทศบาลนครลำปาง” ในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 16.00-21.00 น. ณ สวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา มีกิจกรรมที่น่าสนใจ ทั้งสาระความรู้และความสนุก ความบันเทิงแน่นตลอดการจัดงาน   มหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE เทศบาลนครลำปาง ภายใต้หัวข้อ "วันต่อต้านยาเสพติดโลก" วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 16.00-21.00 น. ณ สวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา พบกับกิจกรรม การรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก การประกวดแต่งคำคม วันต่อต้านยาเสพติด การแสดงผลงาน TO BE NUMBER ONE ของหน่วยงานต่างๆ การแสดงของสมาชิก TO BE NUMBER ONE นิทรรศการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน อย่าพลาด !!! แล้วมาร่วมสนุกกับเกมจากบูธหน่วยงานต่างๆอีกมากมาย อย่าลืม มหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE เทศบาลนครลำปาง วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่ 16.00 น. เป็นต้นไป        
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
การลาดยางปรับปรุงถนน จากสถานีรถไฟ – ร้านส้มตำรถไฟ สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนให้พี่น้องประชาชน
14 มิถุนายน 2562
เทศบาลนครลำปาง เข้าดำเนินการลาดยางปรับปรุงถนน จากสถานีรถไฟ – ร้านส้มตำรถไฟ สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนให้พี่น้องประชาชน . ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง มอบหมายให้ นายชาตรี สุขารมย์ ปลัดเทศบาลนครลำปาง นายสมภพ สุวรรณปัญญา เลขานุการนายกฯ และเจ้าหน้าที่สำนักการช่าง เทศบาลนครลำปาง เข้าดำเนินการลาดยางปรับปรุงถนนระหว่างสถานีรถไฟนครลำปาง – ร้านส้มตำรถไฟ ชุมชนรถไฟนครลำปาง เพื่อสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนให้พี่น้องประชาชนชาวลำปาง หลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ฯ ว่าถนนดังกล่าว ชำรุดเสียหายหลายจุด มีความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้ง    
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
การเข้าทำงานโครงการเคเบิลใต้ดินถนนบุญวาทย์
14 มิถุนายน 2562
ประชาสัมพันธ์การเข้าทำงานโครงการเคเบิลใต้ดินถนนบุญวาทย์ ประจำวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 ดังนี้ 1.ขุดต่อท่อเข้าบ่อพักสายไฟฟ้าแรงต่ำบริเวณหน้าธนาคารกรุงไทย เวลา 9.00-18.00 น. 2.ขุดวางท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงต่ำบริเวณหน้าธนาคารกรุงไทย เวลา 9.00-18.00 น. 3.ร้อยสายไฟฟ้าแรงต่ำและแรงสูงเข้าท่อบริเวณแยกตลาดออมสิน เวลา 20.00-06.00 น.    
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ลงพื้นที่ตรวจงานการลาดยางคืนสภาพผิวจราจรถนนบุญวาทย์ชั่วคราว ช่วงที่ 1 ตั้งแต่ห้าแยกหอนาฬิกาถึงสี่แยกวัดสวนดอก
14 มิถุนายน 2562
วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 นายชาตรี สุขารมย์ ปลัดเทศบาลนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ลงพื้นที่ตรวจหน้างานการลาดยางคืนสภาพผิวจราจรถนนบุญวาทย์ชั่วคราว ช่วงที่ 1 ตั้งแต่ห้าแยกหอนาฬิกาถึงสี่แยกวัดสวนดอก เพื่อติดตามเร่งรัดงานให้เป็นไปตามกำหนดเวลาที่ทางผู้รับจ้างได้แจ้งไว้ ซึ่งขณะนี้คืบหน้าไปแล้วกว่า 95% โดยหลังจากนี้ กฟภ.และผู้รับเหมา จะเตรียมเข้าลาดยางคืนสภาพผิวจราจร ช่วงที่ 2 จากบริเวณหน้าสำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง ถึงแยกตลาดหลักเมือง ต่อไป เทศบาลนครลำปาง ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณที่ก่อสร้างที่ได้อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา และต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นมา ณ ที่นี้        
อ่านต่อ keyboard_arrow_right