นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ดูข่าวทั้งหมด คลิกตรงนี้
หัวข้อข่าวทั้งหมด
องค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง จ.พังงา ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เทศบาลนครลำปาง
21 มกราคม 2562
นายสมภพ สุวรรณปัญญา เลขานุการนายกฯ ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานกล่าวบรรยายพิเศษให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง อ.เมือง จ.พังงา นำโดย นายอิศรา มณีโสะ ปลัด อบต.นบปริง และบุคลากรในสังกัด กว่า 40 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลนครลำปาง เพื่อเพิ่มพูนทักษะ พัฒนาศักยภาพ พร้อมนำแนวทางการพัฒนามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมตามบริบทของชุมชนต่อไป ในวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง        
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
กิจกรรม “ลานคนบ่าเก่าจาวลำปาง”
21 มกราคม 2562
เทศบาลนครลำปาง เชิญชวนชาวลำปาง ร่วมกิจกรรม “ลานคนบ่าเก่าจาวลำปาง” ซึ่งเป็นกิจกรรมเปิดพื้นที่ให้ผู้สูงอายุได้รวมกลุ่มกันแสดงศักยภาพและถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยกำหนดจัดกิจกรรมการแสดงความสามารถของผู้สูงอายุ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นเมือง การจัดนิทรรศการสุขภาพ การจัดซุ้มถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน การประกอบอาหารพื้นบ้าน และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ในวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 ณ ลานกิจกรรมหน้ามิวเซียมลำปาง    
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
เทศบาลนครลำปาง จัดอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้-พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในพื้นที่ฯ ให้มีภาวะผู้นำที่ดี
21 มกราคม 2562
นายสมภพ สุวรรณปัญญา เลขานุการนายกฯ ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานบรรยายพิเศษ ในพิธีเปิด “กิจกรรมอบรมเพื่อส่งเสริมองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในชุมชน ครั้งที่1” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในชุมชน โดยเทศบาลนครลำปาง ได้จัดอบรมให้ความรู้ในหัวข้อ การเรียนรู้ตนเองและรู้จักคนอื่น, ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม และกิจกรรมแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นในหัวข้อ การเสริมศักยภาพการทำงานเป็นทีม เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไปในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม มีภาวะผู้นำ เป็นคนดีตามลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นแบบอย่างแก่เด็กและเยาชนทั่วไป ตลอดจนเป็นพลังคนรุ่นใหม่ให้แก่สังคม ชุมชน และประเทศชาติ ในวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 ณ อาคารมูลนิธิชัยพัฒนา เทศบาลนครลำปาง          
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
การแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ นักเรียน-ครู-ผู้ปกครอง-ชุมชน ประจำปี 2561 โรงเรียนเทศบาล 5
21 มกราคม 2562
โรงเรียนเทศบาล 5 จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ นักเรียน-ครู-ผู้ปกครอง-ชุมชน ประจำปี 2561    
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา ...มุ่งสู่นครแห่งนวัตกรรมวิถี
21 มกราคม 2562
“ความอลังการของศาลหลักเมืองลำปางตอนกลางวัน ไม่ว่าวันเวลาไหนความภาคภูมิใจของพวกเราชาวละกอนลำปางเกิดขึ้นที่นี่ทุกเมื่อ. ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา ...มุ่งสู่นครแห่งนวัตกรรมวิถีต่อไป” ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง    
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
รับมอบกระถางธูปเซรามิคสำหรับใช้งานภายในศาลหลักเมืองนครลำปาง
21 มกราคม 2562
ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง รับมอบกระถางธูปเซรามิคสำหรับใช้งานภายในศาลหลักเมืองนครลำปาง และกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ จากนายต่อศักดิ์ ประคำทอง นายกสมาคมเครื่องปั้นดินเผาลำปาง ในโอกาสขอเข้าพบเพื่อหารือข้อราชการ และร่วมอวยพรปีใหม่ในช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่นครลำปาง ในวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562         
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
เทศบาลนครลำปาง รับมอบโอนระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ “ชุมชนการเคหะนครลำปาง
21 มกราคม 2562
ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง นางวิไล มณีประสพโชค รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ร่วมลงนามข้อตกลงการรับมอบโอนระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ โครงการเคหะชุมชนลำปาง ระยะ 1,2 และโครงการเคหะชุมชนลำปาง 1 ระยะ 3 จากการเคหะแห่งชาติ ให้กับเทศบาลนครลำปาง ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ดูแลและพัฒนาชุมชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขกับผู้อยู่อาศัยในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาสภาพแวดล้อมในด้านต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้น ด้วยความยั่งยืน โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนในชุมชนการเคหะนครลำปาง ผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง ร่วมเป็นสักขีพยาน ในวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 ณ ศาลาประชาคมโครงการเคหะชุมชนนครลำปาง    
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
กิจกรรม "การเต้นลีลาศเพื่อสุขภาพ”
21 มกราคม 2562
เทศบาลนครลำปาง ขอเชิญชวนชาวลำปางผู้มีใจรักในเสียงดนตรีและชื่นชอบในกีฬาลีลาศ ร่วมกิจกรรม "การเต้นลีลาศเพื่อสุขภาพ” ภายใต้โครงการดนตรีเพื่อประชาชน ในวันศุกร์ที่ 18 มกราคมนี้ เริ่มเวลา 18.00 น. ณ สานสาธารณะเขลางค์นคร    
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา
21 มกราคม 2562
ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ พร้อมด้วยคณะครูในสังกัดเทศบาลนครลำปาง ได้เข้าร่วมกิจกรรม”วันครูแห่งชาติ”ที่ห้องประชุม อบจ.ลำปาง และร่วมเวทีเสวนาเรื่อง"การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศ ยุคไทยแลนด์ 4.0" พร้อมแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ และ ร่วมจัดนิทรรศการทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำปาง    
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
“ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา”เทศบาลนครลำปาง มุ่งสู่มิติใหม่ของการศึกษาท้องถิ่น
21 มกราคม 2562
ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ พร้อมด้วยคณะครูในสังกัดเทศบาลนครลำปาง ได้เข้าร่วมกิจกรรม”วันครูแห่งชาติ”ที่ห้องประชุม อบจ.ลำปาง และร่วมเวทีเสวนาเรื่อง"การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศ ยุคไทยแลนด์ 4.0" พร้อมแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ และ ร่วมจัดนิทรรศการทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำปาง...ขอขอบพระคุณ อบจ.ที่ให้การสนับสนุนและเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมครั้งนี้    
อ่านต่อ keyboard_arrow_right