นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ดูข่าวทั้งหมด คลิกตรงนี้
หัวข้อข่าวทั้งหมด
ร่างประกาศปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบประปาภายในสวนสาธารณะเวียงละกอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 พฤษภาคม 2565
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศแผนจัดจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบประปาภายในสวนสาธารณะเวียงละกอน
17 พฤษภาคม 2565
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศผลผู้ชนะจ้างทำเหรียญสำหรับผู้สมัครทุกคนในกิจกรรมกีฬางาน Night Run Kakhon Lampang
17 พฤษภาคม 2565
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
เทศบาลนครลำปาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “พัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแม่น้ำวัง”
12 พฤษภาคม 2565
  วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 ณ บ้านร้อยปี สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “พัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแม่น้ำวัง” โดย นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง นำหัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมฯ พร้อมทำพิธีส่งมอบเครื่องเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ ให้ผู้ว่าฯ กดปุ่มเปิดเครื่องด้วย โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง ร่วมกับ หน่วยงานองค์กรภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสา จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น สืบเนื่องจากการขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2565 เพื่อดำเนินการตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการฟื้นฟูแหล่งน้ำตามธรรมชาติ แม่น้ำ คูคลอง หนองบึง ให้สะอาดสวยงาม โดยจังหวัดลำปาง ได้เสนอลุ่มน้ำวังเหนือเขื่อนยาง ระยะทาง 6 กิโลเมตร ในพื้นที่ตำบลหัวเวียง ตำบลเวียงเหนือ และตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง เป็นแหล่งน้ำที่จะดำเนินการฟื้นฟู เนื่องจากปัญหาความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ำ ทำให้แม่น้ำวังช่วงที่ไหลผ่านเขตชุมชนหนาแน่น มีลักษณะทางกายภาพและคุณภาพของแม่น้ำเน่าเสียโดยเฉพาะช่วงน้ำแล้ง จึงได้กำหนดจัดกิจกรรม “พัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแม่น้ำวัง” เป็นประจำทุกเดือน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในแผนงานพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแม่น้ำวัง ในระยะเร่งด่วน การดำเนินงานมีกลไกสำคัญ คือ “ความร่วมมือกันในการจัดการและดูแลรักษาแม่น้ำวังของทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดลำปาง” อย่างเป็นระบบ ทั้งในด้านการจัดการปริมาณน้ำ การจัดการคุณภาพน้ำ การจัดการสภาพภูมิทัศน์ของแม่น้ำวัง และการเสริมสร้างความแข็งแรงเครือข่ายความร่วมมือของทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์แม่น้ำวังในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ทั้งการประกอบอาชีพ การค้า การลงทุนในด้านต่าง ๆ รวมทั้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนของประชาชนทั่วไป ได้อย่างมั่นคงในระยะยาวต่อไป  
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
พิธีมอบวุฒิบัตรโครงการออกกำลังกายด้วยกระบวนท่ามวยจีนเฟยหง ของชมรมไท้เก๊กเหยินเต๋อลำปาง
12 พฤษภาคม 2565
วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 ดร.นิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการออกกำลังกายด้วยกระบวนท่ามวยจีนเฟยหง ของชมรมไท้เก๊กเหยินเต๋อลำปาง โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ (ระดับท้องถิ่น) เทศบาลนครลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง เข้าร่วมพิธีฯ ในครั้งนี้ ณ ชมรมไท้เก๊กเหยินเต๋อลำปาง (อาคารหน้าสวนจีน)  
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
โครงการอมรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุชุมชนสุขสวัสดิ์
12 พฤษภาคม 2565
วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 ดร.นิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอมรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุชุมชนสุขสวัสดิ์ ประจำปี 2565 สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพ (ระดับท้องถิ่น) เทศบาลนครลำปาง โดยพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยายให้ความรู้ เรื่อง วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรม มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนในแบบวิถีใหม่ต่อไป ณ ศาลาบำเพ็ญบุญ วัดสุขสวัสดิ์  
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
โครงการ อสม.และผู้สูงอายุร่วมใจส่งเสริมสุขภาพประชาชนในชุมชนเจริญประเทศ
12 พฤษภาคม 2565
วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 ดร.นิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ อสม.และผู้สูงอายุร่วมใจส่งเสริมสุขภาพประชาชน สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพ (ระดับท้องถิ่น) เทศบาลนครลำปาง โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล อสม. และผู้สูงอายุในชุมชนเจริญประเทศ เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้ เรื่อง โรคอันตรายที่มากับฤดูหนาวและฤดูกาลต่าง ๆ (ไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดปอดบวม หัด – หัดเยอรมัน โควิด-19) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรม มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันโรคอันตรายที่มากับฤดูหนาว และหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคดังกล่าวด้วย ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนเจริญประเทศ
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
อบรมอาสาสมัครพัฒนาชุมชนประจำชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง วันที่ 3
12 พฤษภาคม 2565
วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานในการอบรมอาสาสมัครพัฒนาชุมชนประจำชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง รุ่นที่ 5 และ รุ่นที่ 6 พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครลำปาง เข้าร่วมการอบรมฯ จากนั้นร่วมรับฟังบรรยาย เรื่อง “แนวทางการพัฒนาชุมชนให้ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่อย่างยั่งยืน” พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของอาสาสมัครพัฒนาชุมชนประจำชุมชนและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนต่อไป ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง  
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงฝายแม่น้ำวัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 พฤษภาคม 2565
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะเขื่อนยาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 พฤษภาคม 2565
อ่านต่อ keyboard_arrow_right