นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ดูข่าวทั้งหมด คลิกตรงนี้
หัวข้อข่าวทั้งหมด
ประชุมประชาคมพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
21 กรกฎาคม 2560
           ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครลำปาง เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้แทนชุมชน 43 ชุมชนในเขตเทศบาลฯ บูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างมีส่วนร่วม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ อันนำไปสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปีที่มีความสมบูรณ์ที่สุด ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
เชิญร่วมงานพิธี “ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล” น้อมเกล้าถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
21 กรกฎาคม 2560
          ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง แจ้งว่า ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ที่จะถึงนี้ เทศบาลนครลำปาง เตรียมจัดกิจกรรม “ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล” เพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยร่วมกับชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลนครลำปาง กำหนดจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลในวัน ในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ สวนสาธารณะเขลางค์นคร เคลื่อนขบวนแห่ตามถนนท่าคราวน้อย มุ่งสู่สวนสาธารณห้าแยกหอนาฬิกา ในการทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลครั้งนี้ ถือเป็นการปลุกจิตสำนึกให้ชาวลำปางมีใจรักษ์ในสิ่งแวดล้อม ช่วยกันลดปริมาณขยะด้วยการคัดแยกขยะที่สามารถนำมารีไซเคิลใหม่ เพื่อจำหน่าย และนำรายได้มอบให้แก่ชุมชน เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยตามแนวทาง 3Rs จากแหล่งกำเนิดขยะในครัวเรือน จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวลำปางนำขยะรีไซเคิลมาร่วมบริจาคได้ที่จุดรับบริจาคบริเวณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครลำปาง และบริเวณสวนสาธารณห้าแยกหอนาฬิกา ในระหว่างวันที่ 20 – 24 กรกฎาคม 2560 นี้ และเชิญชวนให้เข้าร่วมขบวนฯ พิธีทอดถวายผ้าป่ารีไซเคิล ในวันและเวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ร่วมซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ณ ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซาลำปาง
21 กรกฎาคม 2560
           ในช่วงเช้าของวันนี้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครลำปาง สนับสนุนเจ้าหน้าที่พร้อมรถดับเพลิงและรถบรรทุกน้ำ ร่วมซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ณ ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซาลำปาง
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
เวทีส่งมอบแผนปฏิบัติการท้องถิ่น ภายใต้โครงการสังคมสีเขียว LA21
21 กรกฎาคม 2560
          ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม “เวทีส่งมอบแผนปฏิบัติการท้องถิ่น ภายใต้โครงการสังคมสีเขียว” โดยเทศบาลนครลำปาง ได้สมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมพหุภาคีในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ภายใต้แผนปฏิบัติการ 21 ระดับท้องถิ่น (Local Agenda 21) ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปีงบประมาณ 2559 ได้มีชุมชนนำร่องเข้าร่วมโครงการจำนวน 12 ชุมชนได้แก่ชุมชนศรีล้อม-แสงเมืองมา รถไฟนครลำปาง ท่าคราวน้อย สิงห์ชัย นาก่วมเหนือ ประตูตาล ประตูม้า ศรีบุญเรือง บ้านหน้าค่าย เจริญประเทศ ปงสนุก และท่ามะโอ ทุกชุมชนได้จัดทำแผนเพื่อแก้ปัญหาชุมชน ผ่านการวิพากษ์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นแผนงานโครงการที่ชุมชนอย่างทำจริงๆ โดยใช้กระบวนการพัฒนาด้วยความยั่งยืนที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และขอส่งมอบแผนให้เทศบาลนครลำปาง สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง เพื่อเป็นพันธะสัญญาในการพัฒนาชุมชนร่วมกัน ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง        ดร.กิตติภูมิ เปิดเผยว่า “แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ปัจจุบันจะมีบทบาทสำคัญที่จะส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นของตนเองได้อย่างยั่งยืน สามารถสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพพึ่งพาตนเองได้ และยกระดับชุมชนให้เป็นชุมชนต้นแบบได้ในอนาคตอันใกล้”
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง สถานีที่ให้บริการด้วยความสุขและความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ
21 กรกฎาคม 2560
          ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เปิดเผยว่า เทศบาลนครลำปาง ได้รับภารกิจถ่ายโอนสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550 ผู้บริหารได้เล็งเห็นความสำคัญของภารกิจถ่ายโอนสถานีขนส่งฯ ซึ่งเป็นงานด้านการบริการสาธารณะแก่ประชาชนโดยตรง จึงนำปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องในภารกิจสถานีขนส่งมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อสามารถขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้านการคมนาคมขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล            เทศบาลนครลำปาง ได้ทำการปรับปรุงสถานีขนส่งฯตลอดมา ทั้งทำการทาสีอาคารสถานีขนส่ง ปรับภูมิทัศน์โดยรอบ ปรับปรุงห้องสุขาให้ได้มาตรฐานและให้บริการฟรี! จัดทำระบบสุขาภิบาลให้ได้มาตรฐาน จัดทำทางลาดคนพิการ ปรับปรุงระบบเครื่องเสียงเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์การเดินรถ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในอาคารฯ ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชน ติดตั้งโทรทัศน์ LED สำหรับให้บริการประชาชน ปรับปรุงระบบประปา จัดซื้อเก้าอี้สำหรับบริการประชาชนนั่งพักคอยบริเวณชานชาลาสถานีขนส่ง จัดสถานที่ให้ประชาชนร่วมลงนามถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และล่าสุดได้ก่อสร้างห้องน้ำสำหรับผู้พิการและคนชราบริเวณชั้น 1 และทำการปรับปรุงขยายพื้นที่ช่องจำหน่ายตั๋วให้มีความสะดวกเป็นระบบระเบียบมากขึ้น โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะทำให้พี่น้องชาวลำปางใช้บริการสถานีขนส่งฯ ด้วยความสุข ความปลอดภัย ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
รับการตรวจประเมินคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น
21 กรกฎาคม 2560
          ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง นายพิชิต โมกศรี ปลัดเทศบาลนครลำปาง พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินสำนักทะเบียนดีเด่น ประจำปี 2560 นำโดยนายคำนวน วิบูลย์พันธุ์ ผู้อำนวยการส่วนบัตรประจำตัวประชาชน ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินสำนักทะเบียนดีเด่น ลงพื้นที่ตรวจติดตามประเมินผลสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครลำปาง ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น ประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 ณ สำนักงานเทศบาลนครลำปาง
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
กิจกรรม "ปั่นเพื่อรัก พิทักษ์โลก" พัฒนาสภาพแวดล้อมบริเวณวัดป่ารวก
21 กรกฎาคม 2560
          ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง นำคณะทำงานสร้างเมืองจักรยาน และบุคลากรสังกัดเทศบาลนครลำปาง ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานจิตสาธารณะ “ปั่นเพื่อรัก พิทักษ์โลก” ร่วมปั่นจักรยานทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ พัฒนาสภาพแวดล้อม กวาดกำจัดขยะมูลฝอย ภายในวัดป่ารวก โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดป่ารวก) และพื้นที่โดยรอบ ให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ร่วมปั่นจักรยานรณรงค์เชิญชวนพี่น้องชาวลำปางให้หันมาใช้รถจักรยานในชีวิตประจำวันให้มากขึ้น ตลอดจนร่วมปั่นจักรยานออกกำลังกายทุกวันพุธ ตามนโยบายของรัฐบาล ในวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 นี้
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
เวทีเสวนา “ข่วงกำกึ๊ด” ชุมชนบ้านหน้าค่าย
19 กรกฎาคม 2560
เทศบาลนครลำปาง เปิดเวทีเสวนา “ข่วงกำกึ๊ด” ชุมชนบ้านหน้าค่าย ประเด็นปลูกผักปลอดสารพิษ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้ชุมชน
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐
19 กรกฎาคม 2560
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ข่าวประชาสัมพันธ์ จากสำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง
19 กรกฎาคม 2560
          สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง เตรียมลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลทางด้านสถิติสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 ในระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม – 18 สิงหาคม 2560 โดยมีนักศึกษาจาก ม.ราชภัฏลำปาง ม.ราชมงคลล้านนาลำปาง และ กศน.ลำปาง กว่า 1326 คน ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลทั่วจังหวัดลำปาง         เทศบาลนครลำปาง จึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนชาวลำปาง ให้ความร่วมมือในการตอบสัมภาษณ์ ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ด้วยความเป็นจริง โดยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ถูกนำไปเปิดเผยใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ กำหนดนโยบาย และแนวทางการจัดสวัสดิการช่วยเหลือของรัฐตามลำดับความสำคัญของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืนต่อไป
อ่านต่อ keyboard_arrow_right