นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ดูข่าวทั้งหมด คลิกตรงนี้
หัวข้อข่าวทั้งหมด
ประกาศเทศบาลนครลำปาง เรื่อง การใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
23 กันยายน 2560
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
นัดตรวจรับงานก่อสร้าง
22 กันยายน 2560
ในวันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. จะมีการตรวจรับงานก่อสร้าง งานงวดที่ ๓ งานก่อสร้างโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากบริเวณพื้นที่เศรษฐกิจในเขตเทศบาลนครลำปาง ณ สถานที่ก่อสร้าง  โดย หจก.พ.อภิวัฒน์การก่อสร้าง  เป็นผู้รับจ้าง
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานนวัตกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการสังคมสีเขียวฯ
20 กันยายน 2560
           ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานนวัตกรรมของเทศบาลนครลำปาง ด้านการจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม ภายใต้โครงการสังคมสีเขียว โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำชุมชนเขตเทศบาลฯ กว่า 150 คน ร่วมติดตามรับชมผลการดำเนินงานการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน ในแผนปฏิบัติการ LA 21 โดยในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วน ขับเคลื่อนโครงการที่เกิดจากความต้องการของชุมชนหลายรูปแบบจนประสบความสำเร็จ เช่น กิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ กิจกรรมอนุรักษ์พันธุ์ปลาแม่น้ำวัง กิจกรรมลดขยะต้นทางโดยการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ กิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน การสร้างชุมชนเมืองจักรยาน ชุมชนต้นแบบหน้าบ้านน่ามอง รวมถึงนวัตกรรมบำบัดน้ำเสียปลายท่อภูมิปัญญาท้องถิ่น การลดพลังงานโดยการใช้หลอด LED จนทำให้ 12 ชุมชนนำร่อง สามารถเป็นชุมชนต้นแบบให้กับชุมชนอื่นๆ ได้นำแนวคิดไปประยุกต์ใช้พัฒนาท้องถิ่นของตนให้น่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายประสงค์ เหล็กกล้า นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง จ.พะเยา ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อกลยุทธ์และทิศทางการขับเคลื่อนชุมชนให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน ในวันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมอุทยานการเรียนรู้นครลำปาง LK Park                                                                      
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
จัดอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิทางกฎหมายและรับรายงานตัวผู้สูงอายุและผู้พิการในเขตเทศบาลฯ
20 กันยายน 2560
           นายสมภพ สุวรรณปัญญา เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เปิดกิจกรรมอบรมชี้แจงให้ความรู้เรื่องสิทธิทางกฎหมาย และรับรายงานตัวผู้สูงอายุและคนพิการในเขตเทศบาลนครลำปาง ในวันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 ณ วัดนางเหลียวและวัดหัวข่วง โดยกองสวัสดิการสังคม เทศบาลฯ ได้ดำเนินการรับรายงานตัวและประชุมชี้แจงให้ความรู้เรื่องสิทธิทางกฎหมายแก่ผู้สูงอายุและคนพิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ทั้งรายเก่าและรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยคาดว่าจะมีผู้สูงอายุ จำนวน 9,626 คน และคนพิการ จำนวน 1,123 คน รวม 10,749 คน เข้ารายงานตัวฯ           ทั้งนี้ จึงขอเชิญชวนผู้สูงอายุและคนพิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ เข้ารายงานตัวและเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งนำบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านตัวจริงไปแสดงตน ในระหว่างวันที่ 15 – 29 กันยายน 2560 ตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครลำปาง โทร. 0-5423-7237 ต่อ 3107              
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันเวลาการให้บริการประชาชน
18 กันยายน 2560
          สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครลำปาง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันเวลาการให้บริการประชาชน ด้านทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 เป็นต้นไป ดังนี้ - วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ให้บริการเวลา 8.30 น. – 16.30 น. - วันเสาร์ ให้บริการเวลา 9.00 น. – 16.00 น. - งดให้บริการวันอาทิตย์          
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
อบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิทางกฎหมายและรับรายงานตัวผู้สูงอายุและผู้พิการในเขตเทศบาลฯ
18 กันยายน 2560
         นายสมภพ สุวรรณปัญญา เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลำปาง นายสุนทร จวงพลงาม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เปิดกิจกรรมอบรมชี้แจงให้ความรู้เรื่องสิทธิทางกฎหมาย และรับรายงานตัวผู้สูงอายุและคนพิการในเขตเทศบาลนครลำปาง ในวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 ณ วัดศรีบุญโยงและวัดปงสนุก โดยกองสวัสดิการสังคม เทศบาลฯ ได้ดำเนินการรับรายงานตัวและประชุมชี้แจงให้ความรู้เรื่องสิทธิทางกฎหมายแก่ผู้สูงอายุและคนพิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ทั้งรายเก่าและรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยคาดว่าจะมีผู้สูงอายุ จำนวน 9,626 คน และคนพิการ จำนวน 1,123 คน รวม 10,749 คน เข้ารายงานตัวฯ        ทั้งนี้ จึงขอเชิญชวนผู้สูงอายุและคนพิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ เข้ารายงานตัวและเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งนำบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านตัวจริงไปแสดงตน ในระหว่างวันที่ 15 – 29 กันยายน 2560 ตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครลำปาง โทร. 0-5423-7237 ต่อ 3107                                                              
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลเมืองพาน จ.เชียงราย
15 กันยายน 2560
           ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเมืองพาน จ.เชียงราย นำโดย น.ส.เบญจกร ร่องสุวรรณ รองปลัดเทศบาล พร้อมบุคลากรในสังกัดฯ และกลุ่มนักเรียนผู้สูงอายุ จำนวน 60 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการของศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเทศบาลนครลำปาง เพิ่มศักยภาพแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุร่วมกัน ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 ณ อาคารมูลนิธิชัยพัฒนา เทศบาลนครลำปาง                                                                    
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
เตรียมรับมือพายุโซนร้อน “ทกซูรี”
15 กันยายน 2560
                              14 - 16 ก.ย. จังหวัดลำปางและหลายพื้นที่ทั่วภาคเหนือ เตรียมรับมือพายุโซนร้อน “ทกซูรี” ส่งผลให้เกิดสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมาก            เทศบาลนครลำปาง ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ เตรียมความพร้อมรับมือทุกสถานการณ์และคอยติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้หากมีเหตุฉุกเฉิน สามารถแจ้งได้ที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครลำปาง โทร.199 ตลอด 24 ชั่วโมง          
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
เทศบาลนครลำปาง จัดกิจกรรมปั่นจักรยานจิตสาธารณะ “ปั่นเพื่อรัก พิทักษ์โลก”
14 กันยายน 2560
          ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง นำคณะทำงานสร้างเมืองจักรยาน และบุคลากรสังกัดเทศบาลนครลำปาง ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานจิตสาธารณะ “ปั่นเพื่อรัก พิทักษ์โลก” ร่วมปั่นจักรยานออกกำลังกายทุกวันพุธ ตามนโยบายของรัฐบาล ปั่นจักรยานเยี่ยมผู้ป่วยยากไร้ ผู้สูงอายุ 4 ราย และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ที่มีรายได้น้อยในชุมชนสามดวงสามัคคี ชุมชนบ้านดงม่อนกระทิง และชุมชนเจริญประเทศ ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2560 นี้                                                                                  
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
เลื่อนกำหนดวันทำการประมูล งานประมูลซื้อรถตักหน้า-ขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน ฯลฯ
13 กันยายน 2560
อ่านต่อ keyboard_arrow_right