นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ดูข่าวทั้งหมด คลิกตรงนี้
ข่าวประกาศจากเทศบาล
ประกาศสภาเทศบาลนครลำปาง
01 พฤษภาคม 2561
ประกาศสภาเทศบาลนครลำปาง เรียกประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 เร่ิ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤษภาคม 2561
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ฉบับแก้ไข)
19 เมษายน 2561
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
เพิ่มเติม เอกสารข้อกำหนด TOR โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) จ้างเหมาอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
23 มีนาคม 2561
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
การมอบอำนาจของปลัดเทศบาลในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ
07 กุมภาพันธ์ 2561
การมอบอำนาจของปลัดเทศบาลในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฏหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศสภาเทศบาลนครลำปาง
06 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศเรียกสมัยประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561 มีกำหนด 28 วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 28  กุมภาพันธ์ 2561
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
แต่งตั้งรองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
06 ธันวาคม 2560
           
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
มอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีนครลำปางปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลำปาง
20 พฤศจิกายน 2560
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
มอบอำนาจให้ปลัดเทศบาลและรองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลำปาง
20 พฤศจิกายน 2560
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศสภาเทศบาลนครลำปาง
09 พฤศจิกายน 2560
ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560 มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่ 1 - 30 ธันวาคม 2560
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
07 พฤศจิกายน 2560
อ่านต่อ keyboard_arrow_right