นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ดูข่าวทั้งหมด คลิกตรงนี้
ข่าวประกาศจากเทศบาล
การมอบอำนาจให้ปลัดเทศบาลและรองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลำปาง
13 มีนาคม 2562
 
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
การมอบอำนาจให้ปลัดเทศบาลและรองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลำปาง
13 มีนาคม 2562
 
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศรายงานผลแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
20 กุมภาพันธ์ 2562
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
18 ธันวาคม 2561
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
11 ธันวาคม 2561
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ขอความร่วมมือทำแบบสำรวจสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จาก สำนักงาน ป.ป.ช.
22 พฤศจิกายน 2561
ขอความร่วมมือทำแบบสำรวจสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จาก สำนักงาน ป.ป.ช.                                                                          ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) หรือ https://itas.nacc.go.th/go/eit/ni7cn6 ขั้นตอนและวิธีการ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หรือผู้มารับบริการกับเทศบาลนครลำปาง ตอบแบบวัดการรับรู้ฯ ผ่านทางช่องทางข้างต้น โดยผู้มารับบริการหรือ  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก จะเข้าระบบ ITAS จาก URL หรือ QR Code และประเมินด้วยตนเอง ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561  ทั้งนี้ เมื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าระบบแล้ว จะต้องยืนยันตนเองด้วยการกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของตนเองก่อนทำแบบสำรวจ โดยระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของเลขบัตรประจำตัวประชาชน     เพื่อป้องกันการตอบซ้ำของผู้ใช้งาน และเพื่อให้ผลการประเมินมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดเท่านั้น ซึ่งไม่มีการเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสำรวจใด ๆ ทั้งสิ้น          
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
การมอบอำนาจให้ปลัดเทศบาลและรองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี
08 พฤศจิกายน 2561
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
การมอบอำนาจให้ปลัดเทศบาลและรองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลำปาง
08 พฤศจิกายน 2561
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
คำสั่งแต่งตั้งรองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
08 พฤศจิกายน 2561
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศเจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายที่ติดตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครลำปาง อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๒ ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
17 ตุลาคม 2561
อ่านต่อ keyboard_arrow_right