นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ดูข่าวทั้งหมด คลิกตรงนี้
ข่าวประกาศจากเทศบาล
นัดตรวจรับงานก่อสร้าง
11 สิงหาคม 2565
วันอังคารที่  16 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. มีการตรวจรับงานงวดที่ 1 งานงวดเดียว โครงการปรับปรุงห้องน้ำอุทยานการเรียนรู้นครลำปาง ณ สถานที่ก่อสร้าง โดย บริษัท ที โฮม คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด  เป็นผู้รับจ้าง 
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
นัดตรวจรับงานก่อสร้าง
25 กรกฎาคม 2565
วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. มีการตรวจรับงานงวดที่ 1 งานงวดเดียว โครงการปรับปรุงหลังคาอุทยานการเรียนรู้นครลำปาง ณ สถานที่ก่อสร้าง โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรสิทธิ์พาณิชย์  เป็นผู้รับจ้าง 
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
นัดตรวจรับงานก่อสร้าง
25 กรกฎาคม 2565
วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. มีการตรวจรับงานงวดที่ 1 งานงวดเดียว โครงการปรับปรุงถนนและบ่อพัก ถนนบ้านดงพัฒนา ซอยข้างบ้านเลขที่ 48  ถึงบ้านเลขที่ 56 ณ สถานที่ก่อสร้าง โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งไพลินก่อสร้าง  เป็นผู้รับจ้าง 
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
20 กรกฎาคม 2565
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
20 กรกฎาคม 2565
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
นัดตรวจรับงานก่อสร้าง
12 กรกฎาคม 2565
วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. มีการตรวจรับงานงวดที่ 1 งานงวดเดียว โครงการปรับปรุงถนนและทางเท้า ถนนเจริญเมือง ตั้งแต่ถนนบุญวาทย์ ถึงถนนทิพย์ช้าง ณ สถานที่ก่อสร้าง โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญกิจรุ่งเรือง  เป็นผู้รับจ้าง 
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
นัดตรวจรับงานก่อสร้าง
13 มิถุนายน 2565
วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. มีการตรวจรับงานงวดที่ 1 งานงวดเดียว โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงม่อนกระทิง  ณ สถานที่ก่อสร้าง โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภราดร คอนสตรัคชั่น  เป็นผู้รับจ้าง 
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
นัดตรวจรับงานก่อสร้าง
10 พฤษภาคม 2565
วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. มีการตรวจรับงานงวดที่ 6 งวดสุดท้าย โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล)  ณ สถานที่ก่อสร้าง โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรลำปางก่อสร้าง  เป็นผู้รับจ้าง 
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศเทศบาลนครลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติ มิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลนครลำปาง
28 เมษายน 2565
รายละเอียด
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
นัดตรวจรับงานก่อสร้าง
22 เมษายน 2565
วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. มีการตรวจรับงานงวดที่ 2 และงวดสุดท้าย โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะประตูเวียง  ณ สถานที่ก่อสร้าง โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทุ่งยางตอง  เป็นผู้รับจ้าง 
อ่านต่อ keyboard_arrow_right