นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ดูข่าวทั้งหมด คลิกตรงนี้
ข่าวประกาศจากเทศบาล
ประกาศเทศบาลนครลำปาง เรื่อง การใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
23 กันยายน 2560
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศเทศบาลนครลำปาง การแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ของเทศบาลนครลำปาง
10 สิงหาคม 2560
     
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
09 สิงหาคม 2560
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560
02 สิงหาคม 2560
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4
02 สิงหาคม 2560
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศมอบอำนาจของปลัดเทศบาลในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดฯ
03 กรกฎาคม 2560
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2559 (ฉบับแก้ไข)
22 มิถุนายน 2560
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
16 มิถุนายน 2560
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
18 เมษายน 2560
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
มอบหมายงานและการช่วยราชการพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ปี ๒๕๖๐
15 มีนาคม 2560
อ่านต่อ keyboard_arrow_right