นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ดูข่าวทั้งหมด คลิกตรงนี้
ข่าวประกาศจากเทศบาล
ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
12 พฤศจิกายน 2562
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
12 พฤศจิกายน 2562
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
การบังคับใช้ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
21 ตุลาคม 2562
 
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
แต่งตั้งรองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
03 ตุลาคม 2562
 
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศการกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
27 กันยายน 2562
       
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
24 กันยายน 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม      
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
แต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลำปาง
15 สิงหาคม 2562
 
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ให้ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลำปางพ้นจากตำแหน่ง
15 สิงหาคม 2562
 
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
12 กรกฎาคม 2562
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศการใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
28 มิถุนายน 2562
 
อ่านต่อ keyboard_arrow_right