นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ดูข่าวทั้งหมด คลิกตรงนี้
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมพิจารณาปรับปรุงและยกร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
21 กันยายน 2564
วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 ดร.นิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง มอบหมายให้ นายพีระยศ วิรัตน์เกษ รองปลัดเทศบาลนครลำปาง เป็นประธานในการประชุมพิจารณาปรับปรุงและยกร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนการงาน เจ้าหน้าที่กองวิชาการและแผนงาน และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครลำปาง ร่วมพิจารณาปรับปรุงและยกร่างเทศบัญญัติ ในการกำหนดมาตรการควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์ภายในเขตเทศบาลนครลำปาง ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 29 บัญญัติให้เทศบาลนครลำปางมีอำนาจออกข้อกำหนดของท้องถิ่น โดยการตราเป็นเทศบัญญัติกำหนดให้ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดของพื้นที่ภายในเขตเทศบาลนครลำปาง เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ได้ เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญและป้องกันโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนในเขตเทศบาลนครลำปาง ต่อไป ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ เทศบาลนครลำปาง    
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประชุมหัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ 26/2564
21 กันยายน 2564
วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง นายชาตรี สุขารมย์ ปลัดเทศบาลนครลำปาง เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนการงาน เทศบาลนครลำปาง ครั้งที่ 26/2564 พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานและเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครลำปาง เข้าร่วมการประชุม เพื่อหารือเรื่องการจัดเตรียมแผนดำเนินงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของแต่ละสำนัก-กอง เตรียมแถลงการณ์ในที่ประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง ในวันที่ 23 กันยายน 2564 ที่จะถึงนี้      
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
21 กันยายน 2564
นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง เรียกประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาญัตติที่ขอรับความเห็นชอบต่อสภา และเรื่องอื่น ๆ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง ทั้งนี้ ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด  
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดลำปาง วันที่ 21 กันยายน 2564
21 กันยายน 2564
พบผู้ป่วยรายใหม่ 6 คน หายแล้วกลับบ้าน 0 คน ระหว่างรักษา 69 คน Cr. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง    
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ขอเชิญชวนให้หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชนในพื้นที่​ ห้างร้าน ​ผู้ประกอบการโรงแรม​ ห้องพัก​ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน​ สำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพในพื้นที่
21 กันยายน 2564
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงานต่าง ๆ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวก​ขั้นพื้นฐาน​สำหรับคนพิการ เทศบาลนครลำปาง ขอเชิญชวนให้หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชนในพื้นที่​ ห้างร้าน ​ผู้ประกอบการโรงแรม​ ห้องพัก​ รีสอร์ท​ต่าง ๆ​ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน​ สำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพในพื้นที่ ดังนี้ - มีทางเดินเท้า หรือบาทวถี ไม่ลื่นและกว้างพอสำหรับรถนั่งคนพิการ - มีช่องทางบริการด่วนสำหรับผู้พิการ - มีเครื่องหมายสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ชัดเจนทั้งภายในและภายนอกอาดาร - มีทางลาด ราวจับ และบันได้ที่มีตวามปลอดภัยสำหรับผู้พิการ - มีห้องน้ำสำหรับผู้พิการ - มีที่จอดรถช่องพิเศษสำหรับผู้พิการ ----------------------------------------------- - การจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการและผู้สูงอายุ (http://www.dla.go.th/.../2016/2/16249_1_1454471076814.pdf) - แบบรายงานผลการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการและผู้สูงอายุ (http://www.dla.go.th/.../2016/2/16249_2_1454471076844.xls) - คู่มือการออกแบบสภาพแวดล้อมสำหรับคนพิการและคนทุกวัย (http://www.dla.go.th/.../2016/2/16249_3_1454471076859.pdf) - ตัวอย่างที่ดีในการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและคนทุกวัย ฉบับที่3 (http://www.dla.go.th/.../2016/2/16249_4_1454471076980.pdf)
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
วันสิบสองเป็ง ทำบุญอุทิศให้ผู้ล่วงลับ
21 กันยายน 2564
“วันสิบสองเป็ง” หรือ “วันเปตพลี” ตรงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 ใต้ เดือน 12 เหนือ หรือคนล้านนาเรียกว่า “เดือน 12 เป็ง” ปีนี้ ตรงกับวันที่ 21 กันยายน 2564 ชาวไทยล้านนนา จะทำบุญอุทิศให้กับดวงวิญญาณของบรรพบุรุษ หรือญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว ตามความเชื่อทางพุทธศาสนาที่ว่า บรรพบุรุษ หรือญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว รวมทั้งคนที่มีบาปทั้งหลายที่เรียกว่า "เปรต" จะถูกพยายมปล่อยตัวจากนรก เพื่อให้ขึ้นมายังโลกมนุษย์พบปะญาติพี่น้อง และมารับเอาส่วนบุญกุศลเหล่านี้    
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 37/2564
20 กันยายน 2564
1. เริ่มแล้ว รณรงค์ฉีดวัคชีนโควิดให้หญิงตั้งครรภ์ ตั้งเป้า"1 เดือน 1 แสนราย" 2. ศธ. กำชับเงินเยียวยา 2,000 บาท ห้ามสถานศึกษาหัก นร.-นศ. รับเงินไม่ครบ โทร. 1579 3. ยื่นก่อนได้ก่อน! นายจ้างจังหวัดสีแดงเข้ม ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 3,000 บาท 4. กรมบัญชีกลางจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพตกเบิกผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 5. ฉีดฟรี ! วัคซีนไข้หวัดใหญ่ เพิ่มเป้าหมายอีก ๓ กลุ่มขยายเวลาถึง 31 ธ.ค. 64 6.ถูกให้ออกจากงาน ลูกจ้างต้องได้รับค่าชดเชย  
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
อบรมพัฒนาผู้ประกอบการผลิตอาหารที่ใช้วัตถุเจือปนอาหาร
20 กันยายน 2564
วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 ดร.นิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วย นายวิชญ์ศิคภัทร วงค์มณี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครลำปาง ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง และผู้ประกอบการผลิตอาหารในเขตเทศบาลนครลำปาง เข้าร่วมการอบรมพัฒนาผู้ประกอบการผลิตอาหารที่ใช้วัตถุเจือปนอาหาร ในครั้งนี้ โดย นางนงคราญ คชรักษา นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง กล่าวว่า จากข้อมูลการเฝ้าระวังอาหารที่จำหน่ายในท้องตลาดของลำปาง พบปัญหาการใช้วัตถุเจือปนอาหารในผลิตภัณฑ์อาหารหลายชนิด มีการใช้ผิดประเภท และใช้ในปริมาณสูงเกินมาตรฐาน เพื่อยืดอายุการเก็บผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคได้ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว จึงได้จัดการอบรมฯ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมทราบถึงสภาพปัญหาการใช้วัตถุเจือปนอาหาร มีความรู้ในหลักการพื้นฐาน แนวทางการใช้และคุณภาพมาตรฐานด้านวัตถุเจือปนอาหารตามที่กฎหมายกำหนด สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค ส่งผลต่อการเสริมสร้างเศรษฐกิจในพื้นที่ต่อไป ณ ห้องประชุมพุทธรักษา เทศบาลนครลำปาง \      
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
เทศบาลนครลำปาง แก้ไขปัญหาขยะส่งกลิ่นเหม็นในตลาด
20 กันยายน 2564
ดร.นิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง มอบหมายให้ นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่สำนักการช่าง และเจ้าหน้าที่เทศกิจ สำนักปลัดเทศบาลนครลำปาง เข้าตรวจสอบและรับทราบปัญหาขยะที่ส่งกลิ่นเหม็น บริเวณตรอกเจ้ากว้าน ตลาดออมสิน หลังจากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าว เพื่อร่วมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยเร็ว เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา    
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
แนวทางการบริหารในการจัดการเชิงกลยุทธ์ The Executives Room
20 กันยายน 2564
วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 ดร.นิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เชิญคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการทุกสำนัก-กอง และหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลนครลำปาง ร่วมสนทนาหารือแนวทางการบริหารในการจัดการเชิงกลยุทธ์ The Executives Room เพื่อให้การบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการพัฒนาองค์กร ให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง High Performance Organization ณ ห้องประชุมนายกเทศมนตรีนครลำปาง  
อ่านต่อ keyboard_arrow_right