ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP
[

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนนาก่วม ตั้งแต่บริเวณหลังวัดนาก่วมใต้ ถึงบ้านเลขที่ 330 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)