ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP
[

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาสวนสาธารณะ 9 แห่ง และเกาะกลางถนนพหลโยธิน 2 แห่ง ภายในเขตเทศบาลนครลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนดูแลบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ ภายในเขตเทศบาลนครลำปาง จำนวน 8 ตำบล สวนสาธารณะ 7 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)