ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP
[

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนบุญวาทย์ ตั้งแต่บริเวณห้าแยกหอนาฬิกา ถึงหน้าโรงเรียนเทศบาล 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)