ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP
[

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนบ้านดงไชย ซอย 4 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 68/6 ถึงบ้านเลขที่ 68/4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)