ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP
[

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ระยะเวลา 4 ปี 6 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเก็บขนมูลฝอยภายในเขตเทศบาลนครลำปาง ระยะเวลา 4 ปี 6 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)