ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP
[

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงถนนดวงรัตน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)