ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP
[

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนบ้านดง ซอย 3 ข้างบ้านเลขที่ 22 ถึงถนนบ้านดง ซอย 5 ข้างบ้านเลขที่ 15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)