ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP
[

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องสมุด โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนรัษฎา ตั้งแต่ถนนทิพย์ช้าง ถึงถนนจามเทวี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมทางเข้า และขยายถนน ค.ส.ล. ถนนป่าขาม (หลังวิทยาลัยพยาบาล) ตั้งแต่ถนนป่าขาม ถึงถนนสนามบิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)