นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ติดต่อเรา
หมายเลขโทรศัพท์
 • นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมคณะผู้บริหาร
  • นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมคณะผู้บริหาร
   054-237278
  • รองนายกเทศมนตรี
   054-237237 ต่อ 7275
  • รองนายกเทศมนตรี
   054-237237 ต่อ 5302
  • โทรสาร
   054-237279
 • ปลัดเทศบาลและรองปลัดเทศบาล
  • ปลัดเทศบาลและรองปลัดเทศบาล
   054-237237
  • ปลัดเทศบาล
   054-237399,โทรสาร 054-237271
  • รองปลัดเทศบาล (นายพีระยศฯ)
   054-237237 ต่อ 7249,โทรสาร 054-237249
  • รองปลัดเทศบาล (นายยุทธนาฯ)
   054-237237 ต่อ 7401,โทรสาร 054-237254
 • งานกิจการสภาฯ
  • ประธานสภาเทศบาล
   0540-237213
  • งานบริหารกิจการสภาฯ
   054-237215
  • โทรสาร
   054-237215
 • กองสวัสดิการสังคม
  • ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
   054-237218
  • งานธุรการ
   054237237 ต่อ 3105
  • งานพัฒนาชุมชน
   054-237237 ต่อ 3104
  • งานสังคมสงเคราะห์
   054-237237 ต่อ 3107
  • งานกิจการเด็ก สตรี และคนชรา
   054-237237 ต่อ 3107
  • งานพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
   054-237237 ต่อ 3108
  • งานกิจการเด็ก สตรี และคนชรา
   054-237237 ต่อ 3107
  • งานพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
   054-237237 ต่อ 3108
  • โทรสาร
   054-237220
 • สำนักการศึกษา
  • ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
   054-237221
  • หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
   054-237237 ต่อ 3202
  • งานธุรการฯ
   054-237225
  • งานการเจ้าหน้าที่
   054-237237 ต่อ 3204
  • งานกิจการเด็กฯ
   054-237237 ต่อ 3207
  • งานการเงินและพัสดุ
   054-237237 ต่อ 3209
  • งานวิชาการ
   054-237237 ต่อ 3210
  • หัวหน้าฝ่ายกิจการโรงเรียน
   054-237237 ต่อ 3301
  • งานโรงเรียน
   054-237237 ต่อ 3302
  • งานศึกษานิเทศ
   054-237237 ต่อ 3303
  • งานระบบสารสนเทศ/ งานธุรการ
   054-237237 ต่อ 3304
  • หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
   054-237237 ต่อ 7281
  • โทรสาร
   054-237276
  • โทรสาร
   054-237225
 • สำนักปลัดเทศบาล
  • หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
   054-237237 ต่อ 7281
  • หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป/ งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
   054-237237 ต่อ 7283
  • งานบริหารทรัพยากรมนุษย์
   054-237237 ต่อ 7315
  • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   054-237237 ต่อ 7000,โทรสาร 054-237283
  • งานธุรการ
   054-237237 ต่อ 7282 ,โทรสาร 054-237282
  • งานสารบรรณ
   054-237237 ต่อ 1101,1102
  • งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
   054-237237 ต่อ 7110, 7111,Call Center 1132
  • ห้องประชุมราชาวดี
   054-237237 ต่อ 7421
  • ห้องประชุมชัยพฤกษ์
   054-237237 ต่อ 7422
  • หัวหน้าฝ่ายปกครอง
   054-237237 ต่อ 1103
  • งานบัตรประจำตัวประชาชน
   054-237237 ต่อ 1104
  • งานทะเบียนราษฎร
   054-237237 ต่อ 1105,โทรสาร 054-237203
  • ศูนย์วิทยุ
   199,054-237237 ต่อ 4101,โทรสาร 054-237227
  • ศูนย์ อพพร. เทศบาลนครลำปาง
   054-237237 ต่อ 4103
  • ห้องควบคุมระบบกล้องวงจรปิดเทศบาลนครลำปาง
   054-237237 ต่อ 4104
  • งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
   054-237237 ต่อ 4105,โทรสาร 054-237229
  • งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   054-237237 ต่อ 4201,โทรสาร 054-237205
  • งานธุรการ (งานป้องกันฯ)
   054-237237 ต่อ 4202
  • งานเทศกิจ
   054-237237 ต่อ 4301,4302
  • ศูนย์รถยนต์กลาง (Car Pool)
   054-234237 ต่อ 1100
 • กองวิชาการและแผนงาน
  • กองวิชาการและแผนงาน
   054-237237
  • ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
   054-237237 ต่อ 7403
  • หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
   054-237237 ต่อ 7413
  • หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
   054-237237 ต่อ 7419
  • หัวหน้าฝ่ายนิติการ
   054-237237 ต่อ 7416
  • งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
   054-237237 ต่อ 7408, 7409
  • งานจัดทำงบประมาณ
   054-237237 ต่อ 7410, 7411
  • งานจัดการและพัฒนาระบสารสนเทศ
   054-237237 ต่อ 7417, 7418
  • งานนิติกรรมสัญญา
   054-237237 ต่อ 7414
  • งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
   054-237237 ต่อ 7415
  • งานประชาสัมพันธ์
   054-237237 ต่อ 1000,1001,โทรสาร 054-237286
  • โทรศัพท์ส่วนกลาง
   054-237237 ต่อ 0
  • งานธุรการ
   054-237237 ต่อ 7404,โทรสาร 054-237259
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  • ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   054-237237 ต่อ 5201
  • หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
   054-237237 ต่อ 5202
  • หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ
   054-237232
  • งานธุรการ
   054-237237 ต่อ 5206
  • งานกองทุนฯ
   054-237237 ต่อ 5203
  • งานสุขาภิบาลฯ
   054-237237 ต่อ 5204
  • งานวางแผนสาธารณสุขฯ
   054-237237 ต่อ 5205
  • งานรักษาความสะอาด
   054-237237 ต่อ 5207
  • งานส่งเสริมสุขภาพ
   054-237237 ต่อ 5208
  • งานพัฒนาบุคลากรและเผยแพร่วิชาการ
   054-237237 ต่อ 5209
  • งานการเงิน
   054-237237 ต่อ 5210
  • งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
   054-237237 ต่อ 5211
  • งานวางแผนสาธารณะสุข
   054-237237 ต่อ 5101
  • งานบริการสาธารณะสุข
   054-237237 ต่อ 5102
  • งานทันตกรรม
   054-237237 ต่อ 5103
  • โทรสาร
   054-237233
 • สถานธนานุบาล
  • ผู้จัดการสถานธนานุบาล
   054-237236
  • งานธุรการฯ
   054-237238
 • สำนักการช่าง
  • ผู้อำนวยการสำนักการช่าง
   054-237237 ต่อ 7120, 7134
  • หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
   054-237237 ต่อ 7121
  • งานธุรการ
   054-237237 ต่อ 7122,7123,7124
  • งานการเงินและบัญชี
   054-237237 ต่อ 7125
  • โทรสาร
   054-237241
 • ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง
  • ผู้อำนวยการส่วนควบคุมอาคารฯ
   054-237242
  • หัวหน้าฝ่าย/งานควบคุมอาคารฯ
   054-237237 ต่อ 7136
  • งานธุรการ
   054-237237 ต่อ 7131
 • ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
  • ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
   054-237237 ต่อ 7730,7731
  • งานธุรการ
   054-237237 ต่อ 7732
  • งานสถาปัตยกรรม
   054-237237 ต่อ 7737
  • งานแผนงาน/โครงการ
   054-237237 ต่อ 7722
 • ส่วนโยธา
  • ส่วนโยธา
   054-237237
  • ผู้อำนวยการส่วนโยธา
   054-237237 ต่อ 7740,7741
  • งานธุรการ
   054-237237 ต่อ 7721,7723
  • งานอาคารและสถานที่/งานไฟฟ้าสาธารณะ
   054-218457
  • งานศูนย์เครื่องจักรกล
   054-226839
  • ส่วนงานช่างสุขาภิบาล/งานธุรการ/งานกำจัดมูลฝอย/งานบำบัดน้ำเสีย
   054-226227
 • กองคลัง
  • กองคลัง
   054-237237
  • ผู้อำนวยการกองคลัง
   054-237237 ต่อ 7701
  • หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
   054-237237 ต่อ 7702
  • หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
   054-237237 ต่อ 7738
  • งานธุรการ
   054-237237 ต่อ 7703
  • งานการเงินและบัญชี
   054-237237 ต่อ 7704,7705,7706,7707
  • งานทะเบียนทรัพย์สิน/ห้องประชุมกองคลัง
   054-237237 ต่อ 7736
  • งานพัสดุ
   054-237237 ต่อ 6101,6102,7273
  • ห้องงานประมูล e-Auction
   054-237237 ต่อ 7272
  • หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
   054-237237 ต่อ 7106
  • งานผลประโยชน์
   054-237237 ต่อ 7101
  • งานจัดเก็บภาษี
   054-237237 ต่อ 7102
  • งานพัฒนารายได้
   054-237237 ต่อ 7103
  • งานจดทะเบียนพาณิชย์
   054-237237 ต่อ 7104
  • งานธุรการ/และแผนที่ภาษี
   054-237237 ต่อ 7105
  • งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนฯ
   054-237237 ต่อ 7107
  • งานเร่งรัดรายได้
   054-237237 ต่อ 7108
  • โทรสาร
   054-237272