เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ติดต่อเรา
ที่ตั้ง : เลขที่ 246 ถ. ฉัตรไชย ต. สบตุ๋ย อ. เมือง จ. ลำปาง 52100
หมายเลขโทรศพท์ : 054-237237
โทราสาร (FAX) : 054-237212
E-mail Address : saraban@lampangcity.go.th
เบอร์โทรศัพท์
รับเรื่องราวร้องทุกข์ :
0818842028
QR Code
Traffy Fondue :
แผนที่ที่ตั้งสำนักงาน :
หมายเลขโทรศัพท์
 • นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมคณะผู้บริหาร
  • นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมคณะผู้บริหาร
   054-237278
  • รองนายกเทศมนตรี (คุณดวงเดือน)
   054-237237 ต่อ 7302,FAX 054-237292
  • รองนายกเทศมนตรี (คุณกิตติ)
   054-237237 ต่อ 7304,FAX 054-237278
  • รองนายกเทศมนตรี (คุณสุรพล)
   054-237237 ต่อ 7306,FAX 054-237275
  • นายกเทศมนตรีนครลำปาง
   054-237237 ต่อ 7301,FAX 054-237291
 • ปลัดเทศบาลและรองปลัดเทศบาล
  • ปลัดเทศบาลและรองปลัดเทศบาล
   054-237237
  • ปลัดเทศบาลนครลำปาง
   054-237237 ต่อ 7309,โทรสาร 054-237256
  • รองปลัดเทศบาล (นายพีระยศฯ)
   054-237237 ต่อ 7730,FAX 054-237243
  • รองปลัดเทศบาล (นายยุทธนาฯ)
   054-237237 ต่อ 7403
 • งานกิจการสภาฯ
  • ประธานสภาเทศบาล
   054-237237 ต่อ 2201
  • หัวหน้าฝ่ายประสานงาน อปท.
   054-237237 ต่อ 2202,FAX 054-237214
  • งานบริหารกิจการสภา
   054-237237 ต่อ 2203,FAX 054-237215
  • ห้องประชุมสภาเทศบาล
   054-237237 ต่อ 2204
 • กองสวัสดิการสังคม
  • ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
   054-237237 ต่อ 3101,054-237216
  • หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
   054-237237 ต่อ 3102,054-237218
  • หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์
   054-237237 ต่อ 3106,054-237206
  • งานธุรการ
   054-237237 ต่อ 3105,FAX 054-237220
  • งานพัฒนาชุมชน
   054-237237 ต่อ 3104,054-237219
  • งานกิจการเด็ก สตรี และคนชรา
   054-237237 ต่อ 3107,054-237207
  • งานชุมชนเมือง/งานพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
   054-237237 ต่อ 3108,054-237208
 • สำนักการศึกษา
  • ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
   054-237221
  • หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
   054-237237 ต่อ 3202
  • หัวหน้าฝ่ายกิจการโรงเรียน
   054-237237 ต่อ 3301
  • งานธุรการสำนักการศึกษา
   054-237237 ต่อ 3204 , 3205,054-237224 ,FAX 054-237276
  • งานบริหารการศึกษา
   054-237237 ต่อ 3207
  • งานโรงเรียน
   054-237237 ต่อ 3302,054-237225
  • งานศึกษานิเทศ
   054-237237 ต่อ 3303
  • งานระบบคอมพิวเตอร์
   054-237237 ต่อ 3305
 • สำนักปลัดเทศบาล
  • หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
   054-237237 ต่อ 4200,FAX 054-237209
  • หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
   054-237237 ต่อ 7311,054-237281
  • งานธุรการสำนักปลัด
   054-237237 ต่อ 7312 ,7317,FAX 054-237212
  • งานสารบรรณ
   054-237237 ต่อ 7316
  • งานรับเรื่องราวร้องทุกข์/กฎหมาย
   054-237237 ต่อ 7313,054-237283
  • หัวหน้าฝ่ายนิติการ
   054-237237 ต่อ 7416 ,054-237254
  • งานนิติกรรมสัญญา
   054-237237 ต่อ 7414
  • งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ (ฝ่ายนิติการ)
   054-237237 ต่อ 7415,054-237255
  • ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
   054-237237 ต่อ 7000
  • งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
   054-237237 ต่อ 7110,CALL CENTER 7111,สายด่วน 1132
  • งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
   054-237237 ต่อ 1101,FAX 054-237229
  • งานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน
   054-237237 ต่อ 1104 ,1105,054-237204 , 054-217631
  • ศูนย์วิทยุฯ
   054-237237 ต่อ 4101 , 4102,054-237227,054-237228
  • ศูยย์ฺ อปพร. เทศบาลนครลำปาง
   054-237237 ต่อ 4103,054-237226
  • งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   054-237237 ต่อ 4202,054-237210
  • งานเทศกิจ
   054-237237 ต่อ 4301
  • ห้องประชุมราชาวดี
   054-237237 ต่อ 7421
  • ศูนย์รถยนต์ (Car Pool)
   054-237237 ต่อ 1100
 • กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  • กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
   054-237237
  • ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
   054-237237 ต่อ 7401,054-237251
  • หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
   054-237237 ต่อ 7413,054-237253
  • หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
   054-237237 ต่อ 7419,054-237252
  • งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
   054-237237 ต่อ 7408, 7409
  • งานจัดทำงบประมาณ
   054-237237 ต่อ 7410, 7411
  • งานจัดการและพัฒนาระบสารสนเทศ
   054-237237 ต่อ 7417, 7418,054-237217
  • งานประชาสัมพันธ์
   054-237237 ต่อ 1000, 1001,FAX 054-237201
  • งานธุรการ
   054-237237 ต่อ 7404,FAX 054-237259
  • งานวิจัยและประเมินผล
   054-237237 ต่อ 7412
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  • ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   054-237237 ต่อ 5201, 5203,054-237231,054-237233
  • หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
   054-237237 ต่อ 5202,054-237232
  • งานธุรการ
   054-237237 ต่อ 5206
  • งานกองทุน
   054-237237 ต่อ 5208
  • งานสุขาภิบาล/ใบอนุญาต
   054-237237 ต่อ 5104
  • งานรักษาความสะอาด
   054-237237 ต่อ 5102,054-237238
  • งานส่งเสริมสุขภาพ
   054-237237 ต่อ 5207
  • งานพัฒนาบุคลากรและเผยแพร่วิชาการ
   054-237237 ต่อ 5209
  • งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
   054-237237 ต่อ 5211
  • งานวางแผนสาธารณสุข
   054-237237 ต่อ 5101
  • งานศูนย์บริการสาธารณสุข
   054-237237 ต่อ 5204,054-237234
  • งานทันตกรรม
   054-237237 ต่อ 5103
  • หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
   054-237237 ต่อ 5101
 • สถานธนานุบาล
  • ผู้จัดการสถานธนานุบาล
   054-237236
  • งานธุรการฯ
   054-237238
 • สำนักการช่าง
  • ผู้อำนวยส่วนการโยธา (รก. ผู้อำนวยการสำนักการช่าง)
   054-237237 ต่อ 1106
  • หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
   054-237237 ต่อ 7121
  • งานธุรการสำนักการช่าง
   054-237237 ต่อ 7122,7123,7124
  • งานการเงินและบัญชี สำนักการช่าง
   054-237237 ต่อ 7125
  • รก. ผู้อำนวยการส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง
   054-237237 ต่อ 7130,054-237242
  • รก. ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง
   054-237237 ต่อ 7720,054-237213
  • หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
   054-237237 ต่อ 7121,054-237240
  • หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง
   054-237237 ต่อ 7130,054-237242
  • งานธุรการส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง
   054-237237 ต่อ 7131,054-237249
  • งานควบคุมอาคาร
   054-237237 ต่อ 7133
  • งานจัดทำผังเมือง
   054-237237 ต่อ7134
  • งานขออนุญาตก่อสร้างฯ
   054-237237 ต่อ 7135
  • งานธุรการส่วนควบคุมการก่อสร้าง
   054-237237 ต่อ 7732 ,7733 ,7734,054-237247
  • งานวางแผนงานและโครงการ
   054-237237 ต่อ 7735
  • งานวิศวกรรม
   054-237237 ต่อ 7736
  • งานสถาปัตยกรรม
   054-237237 ต่อ 7737
  • งานธุรการส่วนการโยธา
   054-237237 ต่อ 1106 ,1107,054-237246
  • งานสุขาภิบาล
   054-237237 ต่อ 1108,054-237248
  • งานอาคารสถานที่
   054-218457
  • งานไฟฟ้าสาธารณะ
   054-226837
 • ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง
  • ผู้อำนวยการส่วนควบคุมอาคารฯ
   054-237242
  • หัวหน้าฝ่าย/งานควบคุมอาคารฯ
   054-237237 ต่อ 7136
  • งานธุรการ
   054-237237 ต่อ 7131
 • ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
  • ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
   054-237237 ต่อ 7730,7731
  • งานธุรการ
   054-237237 ต่อ 7732
  • งานสถาปัตยกรรม
   054-237237 ต่อ 7737
  • งานแผนงาน/โครงการ
   054-237237 ต่อ 7722
 • ส่วนโยธา
  • ส่วนโยธา
   054-237237
  • ผู้อำนวยการส่วนโยธา
   054-237237 ต่อ 7740,7741
  • งานธุรการ
   054-237237 ต่อ 7721,7723
  • งานอาคารและสถานที่/งานไฟฟ้าสาธารณะ
   054-218457
  • งานศูนย์เครื่องจักรกล
   054-226839
  • ส่วนงานช่างสุขาภิบาล/งานธุรการ/งานกำจัดมูลฝอย/งานบำบัดน้ำเสีย
   054-226227
 • กองคลัง
  • กองคลัง
   054-237237
  • ผู้อำนวยการกองคลัง
   054-237237 ต่อ 7701,054-237261
  • หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
   054-237237 ต่อ 7702,054-237262
  • หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
   054-237237 ต่อ 7714,054-237274
  • งานธุรการ
   054-237237 ต่อ 7703,054-237263
  • งานการเงินและบัญชี
   054-237237 ต่อ 7704, 7706, 7707,054-237264,054-237266,054-237267
  • งานทะเบียนทรัพย์สิน
   054-237237 ต่อ 7713,054-237273
  • งานพัสดุ
   054-237237 ต่อ 7709, 7710,054-237269,FAX 054-237270
  • งานประมูล e-Auction
   054-237237 ต่อ 7712,054-237272
  • หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
   054-237237 ต่อ 7106,054-237284
  • งานผลประโยชน์
   054-237237 ต่อ 7101,054-237286
  • งานจัดเก็บภาษี
   054-237237 ต่อ 7102,054-237288
  • งานพัฒนารายได้
   054-237237 ต่อ 7103, 7105
  • งานกิจการพาณิชย์
   054-237237 ต่อ 7104,054-237289
  • งานธุรการ/และแผนที่ภาษี
   054-237237 ต่อ 7105
  • งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
   054-237237 ต่อ 7107,054-237287
  • งานเร่งรัดรายได้
   054-237237 ต่อ 7108,054-237285
  • งานพัสดุ (สำนักการศึกษา)
   054-237237 ต่อ 7711,054-237271
 • หน่วยงานตรวจสอบภายใน
  • หน่วยงานตรวจสอบภายใน
   054-237237 ต่อ 4100,054-237260
 • สถานธนานุบาล
  • ผู้จัดการสถานธนานุบาล
   054-237237 ต่อ 6101
 • กองการเจ้าหน้าที่
  • กองการเจ้าหน้าที่
   054-237237
  • ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
   054237237 ต่อ 7431
  • หัวหน้าฝ่ายพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาบุคคล
   054-237237
  • หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
   054-237237 ต่อ 7310,054-237280
  • งานการเจ้าหน้าที่
   054-237237 ต่อ 7314,FAX 054-237249
  • งานบุคลากรทางการศึกษา
   054-237237 ต่อ 7315