นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข้อมูล
ติดต่อสอบถาม 054-237237
การบริหารงาน/วิสัยทัศน์
 • นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมคณะผู้บริหาร
 • วิสัยทัศน์
 • อำนาจหน้าที่
 • พันธกิจ
 • นโยบาย
 • ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครลำปาง
 • ภาพโครงสร้างการบริหารงาน
 • หัวหน้าส่วนราชการ
นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมคณะผู้บริหาร

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์

นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

อำนาจหน้าที่

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2543) เทศบาล นครลำปางมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาลดังนี้

 • รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
 • ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ
 • รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 • ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
 • ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
 • ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
 • ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
 • บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
 • ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
 • ให้มีโรงฆ่าสัตว์
 • ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้
 • ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
 • ให้มีและบำรุงส้วมสาธารณะ
 • ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
 • ให้มีการดำเนินกิจการโรงรับจำนำหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น
 • ให้มีและบำรุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก
 • กิจการอย่างอื่นซึ่งจำเป็นเพื่อการสาธารณสุข
 • การควบคุมสุขลักษณะและอนามัยในร้านจำหน่ายอาหาร โรงมหรสพ และสถานบริการอื่น
 • จัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและการปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม
 • จัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
 • การวางผังเมือง และการควบคุมการก่อสร้าง
 • การส่งเสริมกิจการการท่องเที่ยว
 • นอกจากนี้ เทศบาลนคร อาจจัดทำกิจการใด ๆ ในเขตเทศบาลได้ ดังนี้
 • จัดให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
 • ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
 • บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
 • ให้มีและบำรุงโรงพยาบาล
 • ให้มีการสาธารณูปการ
 • จัดตั้งและบำรุงโรงเรียนอาชีวศึกษา
 • ให้มีและบำรุงสถานที่สำหรับการกีฬาและพลศึกษา
 • ให้มีและบำรุงสวนสาธารณะ สวนสัตว์และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
 • ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรมและรักษาความสะอาดเรียบร้อยของท้องถิ่น
 • เทศพาณิชย์
พันธกิจ

1. ส่งเสริม การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาชุมชนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
2. ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิของประชาชน 
3. ส่งเสริมการดำเนินงานผู้ประกอบการหอพักและการฌาปนกิจสงเคราะห์
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5. พัฒนาระบบบริการสุขภาพ ด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและฟื้นฟูสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัยให้มีสุขภาพดี
6. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการจัดการสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดี
7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน/ภาคี ในการจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
8. พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็กและเยาวชน
9. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค  การจราจร และการบริการสาธารณะ
10. บริหารจัดการ ปรับปรุง ควบคุม ตรวจสอบ ตามกฎหมายผังเมืองให้เหมาะสมสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเมือง
11. ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
12. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร
13. พัฒนาทรัพยากรบุคคล
14. ทำนุบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และสภาพแวดล้อมทางสถาปัตยกรรม โบราณสถาน และแหล่งประวัติศาสตร์ รวมทั้งการธำรงไว้ซึ่งอัตลักษณ์วัฒนธรรมของพื้นถิ่น
15. พัฒนา ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครลำปาง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครลำปาง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน  และประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมือง
                    และการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการธำรงไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนา ส่งเสริม ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ

ภาพโครงสร้างการบริหารงาน

 

 

หัวหน้าส่วนราชการ