นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข้อมูล
ติดต่อสอบถาม 054-237237
การบริหารงาน/วิสัยทัศน์
 • นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมคณะผู้บริหาร
 • วิสัยทัศน์
 • อำนาจหน้าที่
 • พันธกิจ
 • นโยบาย
 • ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครลำปาง
 • ภาพโครงสร้างการบริหารงาน
 • หัวหน้าส่วนราชการ
นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมคณะผู้บริหาร

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์

นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

อำนาจหน้าที่

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2543) เทศบาล นครลำปางมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาลดังนี้

 • รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
 • ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ
 • รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 • ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
 • ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
 • ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
 • ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
 • บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
 • ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
 • ให้มีโรงฆ่าสัตว์
 • ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้
 • ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
 • ให้มีและบำรุงส้วมสาธารณะ
 • ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
 • ให้มีการดำเนินกิจการโรงรับจำนำหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น
 • ให้มีและบำรุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก
 • กิจการอย่างอื่นซึ่งจำเป็นเพื่อการสาธารณสุข
 • การควบคุมสุขลักษณะและอนามัยในร้านจำหน่ายอาหาร โรงมหรสพ และสถานบริการอื่น
 • จัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและการปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม
 • จัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
 • การวางผังเมือง และการควบคุมการก่อสร้าง
 • การส่งเสริมกิจการการท่องเที่ยว
 • นอกจากนี้ เทศบาลนคร อาจจัดทำกิจการใด ๆ ในเขตเทศบาลได้ ดังนี้
 • จัดให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
 • ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
 • บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
 • ให้มีและบำรุงโรงพยาบาล
 • ให้มีการสาธารณูปการ
 • จัดตั้งและบำรุงโรงเรียนอาชีวศึกษา
 • ให้มีและบำรุงสถานที่สำหรับการกีฬาและพลศึกษา
 • ให้มีและบำรุงสวนสาธารณะ สวนสัตว์และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
 • ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรมและรักษาความสะอาดเรียบร้อยของท้องถิ่น
 • เทศพาณิชย์
พันธกิจ

1. ส่งเสริม การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาชุมชนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
2. ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิของประชาชน 
3. ส่งเสริมการดำเนินงานผู้ประกอบการหอพักและการฌาปนกิจสงเคราะห์
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5. พัฒนาระบบบริการสุขภาพ ด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและฟื้นฟูสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัยให้มีสุขภาพดี
6. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการจัดการสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดี
7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน/ภาคี ในการจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
8. พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็กและเยาวชน
9. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค  การจราจร และการบริการสาธารณะ
10. บริหารจัดการ ปรับปรุง ควบคุม ตรวจสอบ ตามกฎหมายผังเมืองให้เหมาะสมสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเมือง
11. ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
12. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร
13. พัฒนาทรัพยากรบุคคล
14. ทำนุบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และสภาพแวดล้อมทางสถาปัตยกรรม โบราณสถาน และแหล่งประวัติศาสตร์ รวมทั้งการธำรงไว้ซึ่งอัตลักษณ์วัฒนธรรมของพื้นถิ่น
15. พัฒนา ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ

นโยบาย

นโยบายของนายกเทศมนตรีนครลำปาง

1. นโยบายด้านการบริหารงาน ประชาชนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในการติดต่องานกับเทศบาล การปฏิบัติงานของเทศบาลจะต้องเป็นความร่วมมือสามฝ่ายที่เท่าเทียมกันระหว่างประชาชน ฝ่ายการเมือง และฝ่ายประจำ ประชาชนจะได้รับการเคารพในสิทธิและเสรีภาพที่กฎหมายคุ้มครองไว้ การบริหารงานบุคคลจะอาศัยระบบคุณธรรมที่ยึดหลักความรู้ความสามารถ    ที่แท้จริง เจ้าหน้าที่เทศบาลจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและได้รับค่าตอบแทนตามสิทธิที่จะ  พึงได้ตามกฎระเบียบทุกประการ การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

2. นโยบายด้านการพัฒนาเมือง จะจัดให้มีสภาที่ปรึกษาพัฒนาเมืองโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน     ของสังคม จะประสานงานและร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุง นำสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์   ลงใต้ดินในถนนสายหลักๆ จะประสานงานขอรับเงินอุดหนุนเพื่อปรับปรุงคืนสภาพแม่นํ้าวังและก่อสร้างระบบระบายนํ้าเสียให้ครบถ้วนสมบูรณ์ จะมีการขุดลอกทำความสะอาดท่อระบายน้ำ คลอง คูเมือง เพื่อการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม จะจัดทำโครงการแก้ไขปัญหานํ้าท่วมขังซ้ำซากในแหล่งชุมชนต่างๆ ที่ปัญหาเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี จะดำเนินการก่อสร้างสวนสาธารณะให้ครบทุกตำบลในเขตเทศบาล และจะดำเนินการก่อสร้างสถานีขนส่งระหว่างจังหวัดแห่งใหม่ที่อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนได้มากขึ้นกว่าเดิม ส่วนสถานที่เดิมจะปรับปรุงให้เป็นสถานีขนส่งภายในจังหวัด

3. นโยบายด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้า จะจัดให้มีคณะกรรมการบริหารจัดการตลาดเทศบาล     ทุกตลาด ประกอบด้วยประชาชนผู้บริโภค ผู้ประกอบการค้า และเทศบาล จะก่อสร้างปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 7 (ตรงข้ามห้างบิ๊กซี) ให้เป็นศูนย์แสดงสินค้าขนาดใหญ่และการจัดการแข่งขันกีฬา จะจัดให้มีการศึกษาวิจัยระบบการจราจรที่เหมาะสมกับสภาพของเมือง จะปรับปรุงการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม       ทุกประเภทให้มีความเป็นธรรมและเหมาะสมกับสภาพภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน และจะประสานงานกับแหล่งเงินทุน เพื่อการกู้ยืมของผู้ประกอบการค้าในตลาด รวมทั้งหาบเร่แผงลอยต่างๆ ให้มีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการค้าในอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรม

4. นโยบายด้านการศึกษา โรงเรียนเทศบาลจะต้องรับเด็กนักเรียนในเขตเทศบาลก่อนเด็กนักเรียนนอกเขตเทศบาล นักเรียนในเขตเทศบาลที่เรียนในโรงเรียนเทศบาลจะได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาจากเทศบาลหรือโรงเรียนเทศบาล คนละ 1,000 บาทต่อปี จะปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลโดยการจัดตั้งศูนย์ภาษาต่างประเทศ (ห้องเรียนสองภาษา) ศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษาและขยายโอกาสการศึกษา    ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการสำรวจเด็กนักเรียนในเขตเทศบาลที่ศึกษา   อยู่ในโรงเรียนเทศบาล ซึ่งประสบปัญหาการเดินทางจากบ้านไป-กลับโรงเรียน เพื่อจัดยานพาหนะทำการ    รับ-ส่งเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลกลุ่มดังกล่าว

5. นโยบายด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จะจัดตั้งหรือส่งเสริมให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำชุมชน ทุกถนนตรอกซอยจะจัดให้มีแสงสว่างสาธารณะ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหรือลาดยางแอสฟัลท์พร้อมท่อระบายนํ้าและระบบท่อส่งนํ้าประปา และทุกทางแยกจะจัดให้มีหรือปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรพร้อมระบบกล้องวงจรปิดที่สมบูรณ์ เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยให้แก่ประชาชน

6. นโยบายด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน จะจัดให้มีการตรวจสุขภาพของประชาชนทุกครัวเรือน     อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง จะสนับสนุนให้มีการจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นอย่างทั่วถึง         จะประสานงานกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งโรงพยาบาลสาขาให้ครบทั้ง 4 ศูนย์บริการ จะจัดให้มีรถพยาบาลฉุกเฉินและรถบรรทุกศพให้บริการแก่ประชาชนในเขตเทศบาลตลอด 24 ชั่วโมง ถนนทุกสายในแต่ละวันจะได้รับการทำความสะอาดและปราศจากขยะตกค้าง และจะจัดให้มีศูนย์นันทนาการเพื่อพัฒนาศักยภาพสำหรับผู้สูงอายุในเขตเทศบาล

7. นโยบายด้านความเข้มแข็งของชุมชน จะจัดทำหรือแก้ไขระเบียบให้ประธานชุมชนมาจากการเลือกตั้งโดยตรงมีวาระคราวละ 4 ปี จะจัดหรือสนับสนุนให้ทุกชุมชนมีอาคารที่ทำการชุมชนเป็นของตนเอง จะดำเนินการขออนุมัติตั้งงบประมาณเพื่ออุดหนุนให้ชุมชนบริหารจัดการขยะภายในชุมชนตนเองปีละ 50,000 บาท อุดหนุนงบประมาณให้ชุมชนดำเนินโครงการของชุมชนที่ไม่ซ้ำซ้อนกับเทศบาล ชุมชนขนาดใหญ่ปีละ 200,000 บาท ชุมชนขนาดกลางปีละ 150,000 บาท และชุมชนขนาดเล็กปีละ 100,000 บาท อุดหนุนงบประมาณในกิจกรรมของผู้สูงอายุกลุ่มละ 3,000 บาทต่อเดือน และเพิ่มมากขึ้นตามจำนวนสมาชิกคนละ 50 บาท อุดหนุนงบประมาณในกิจกรรมของชมรม อสม. เครือข่ายพลังสตรี และเครือข่ายผู้สูงอายุ องค์กรละ 200,000 บาทต่อปี และสนับสนุนด้วยการมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของชมรม อสม. เครือข่ายพลังสตรี และเครือข่ายผู้สูงอายุ

8. นโยบายด้านศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีของท้องถิ่น จะจัดและยกระดับงานเทศบาลและประเพณีของท้องถิ่นสู่งานระดับนานาชาติ จะดำเนินขออนุมัติตั้งงบประมาณเพื่ออุดหนุนงานแห่เจ้าปีละ 300,000 บาท อุดหนุนงบประมาณงานวันคริสต์มาสปีละ 300,000 บาท อุดหนุนงบประมาณงานถนนคนเดินกาดกองต้าปีละ 400,000 บาท อุดหนุนงบประมาณถนนวัฒนธรรมปีละ 200,000 บาท จะอุดหนุนงบประมาณการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ การฟ้อนผีมดผีเม็ง และงานทางศาสนาทุกศาสนา จะจัดตั้งกองทุนส่งเสริมและอนุรักษ์รถม้า              เพื่อการท่องเที่ยว จะจัดให้มีสถานีบริการรถม้าเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยว และส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าท้องถิ่น จะจัดสร้างซุ้มประตูชัยและหอคำหลวง และจะร่วมกับทุกภาคส่วนของสังคมในการปรับปรุงก่อสร้างศาลเจ้าพ่อหลักเมืองที่สง่างามในบริเวณสถานที่แห่งเดิม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครลำปาง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครลำปาง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน  และประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมือง
                    และการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการธำรงไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนา ส่งเสริม ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ

หัวหน้าส่วนราชการ