เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข้อมูล
ติดต่อสอบถาม 054-237237
ข้อมูลกฏหมาย
  • พระราชบัญญัติ
  • พระราชกฎษฎีกา
  • กฎหมาย
  • ระเบียบ
  • กฎกระทรวง
ระเบียบ

                     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรีรองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2547
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักาาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินเดินระหว่างลาของพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2541


                     ระเบียบเทศบาลนครลำปาง
ระเบียบเทศบาลนครลำปางว่าด้วยการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัตราชการทางปกครอง พ.ศ. 2561
ระเบียบเทศบาลนครลำปางว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2559 
ระเบียบเทศบาลนครลำปางว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2559 
ระเบียบเทศบาลนครลำปางว่าด้วยการให้เช่าหรือการขอใช้ทรัพย์สินของเทศบาลนครลำปาง พ.ศ.2553 
ระเบียบเทศบาลนครลำปางว่าด้วยการจัดตั้งชุมชนและดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง พ.ศ.2552