นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข้อมูล
ติดต่อสอบถาม 054-237237
แผนพัฒนา/งบประมาณ/ผลการดำเนินงาน
แผนพัฒนาเทศบาล
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ประกาศประชาคม
งบประมาณ
รายงานการวิเคราะห์ฐานะทางการคลัง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รายงานงบประมาณ รายรับ - รายจ่าย

รายงานงบประมาณรายรับ
รายงานรายรับ 
รายงานเปรียบเทียบรายรับ 


รายงานงบประมาณรายจ่าย
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล

 

รายงานกิจการประจำปี

รายงานกิจการประจำปี 2558

 

รายงานงบประมาณรายรับ
รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน