เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข้อมูล
ติดต่อสอบถาม 054-237237
แผนพัฒนา/งบประมาณ/ผลการดำเนินงาน
แผนพัฒนาเทศบาล
วิสัยท้ศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล

วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2566-2570)

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที 6/2566
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที 4/2566
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที 3/2566
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที 2/2566
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที 1/2566

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที 2/2565
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที 1/2565
- แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที 2/2566
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที 1/2566
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที 2/2565
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที 1/2565
- แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที 2/2566
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที 1/2566
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที 2/2565
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที 1/2564
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่2(2565)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 (2565)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1(2565)
-  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2565
-  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2564
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 9 (2565)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 9 (2565)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 8/2564
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 7/2564
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7/2564
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6/2564
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2564
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2564
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2564
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2564
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 5/2564
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 4/2564
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 3/2564
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 (2563)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 (2562)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 (2563)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่  1(2562)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 2
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับแก้ไข
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 (กรณีอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

รายงานกาประชุมคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2566
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
แบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปี 2566 (รอบ 6 เดือน)
แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมและขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรมของเทศบาลนครลำปาง
แนวทางปฏิบัติ Do's & Don'ts เพื่อลดความสับสนกับพฤ๖กรรมาเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม
ประกาศเจตนรมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส เทศบาลนครลำปางใสสะอาด 2566"
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566-2570)
หลักเกณฑ์ มาตรการณ์ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2565)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561-2564)

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ประกาศประชาคม
งบประมาณ
รายงานการวิเคราะห์ฐานะทางการคลัง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ผลการดำเนินงาน
รายงานกิจการประจำปี

รายงานกิจการประจำปี 2558

 

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลนครลำปาง พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลนครลำปาง พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน)
รายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy ปี 2565 รอบ 12 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนแฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปี 2565
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลนครลำปาง พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 รอบ 12 เดือน
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 รอบ 12 เดือน
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 รอบ 12 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561 รอบ 12 เดือน
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตปี61

รายงานการติดตามและประเมินผล

สรุปผลการติดตามและประเมินผลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  (ต.ค. 65 - พ.ค. 66) รอบ 8 เดือน
สรุปผลการติดตามและประเมินผลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  (ต.ค. 65 - มี.ค. 66) รอบ 6 เดือน
สรุปผลการติดตามและประเมินผลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ต.ค. 64 - มี.ค. 65) รอบ 6 เดือน
ประกาศผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ฯ พ.ศ.2566 (ต.ค.56 - ก.ย.66)
สรุปผลการติดตามและประเมินผลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ต.ค. 64 - ก.ย. 65) รอบ 12 เดือน
สรุปผลการติดตามและประเมินผลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (ต.ค. 63 - ก.ย. 64) รอบ 12 เดือน
สรุปผลการติดตามและประเมินผลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (ต.ค. 63 - มี.ค. 64) รอบ 6 เดือน
สรุปผลการติดตามและประเมินผลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (ต.ค. 62 - ก.ย. 63) รอบ 12 เดือน
สรุปผลการติดตามและประเมินผลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (ต.ค. 62 - มี.ค 63) รอบ 6 เดือน
สรุปผลการติดตามและประเมินผลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค.61 - ก.ย.62)
สรุปผลการติดตามและประเมินผลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค.60 - มี.ค.61)(รอบ 6 เดือน)
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประมาณ พ.ศ. 2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพ๘ฤษภาคม พ.ศ. 2566
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2566
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2566
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2565
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2565
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2563

 

รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน

รายงานการประชุม

รายงานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครลำปาง (ครั้งที่ 7/2566) ประจำเดือนกรกฎาคม 2566
รายงานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครลำปาง (ครั้งที่ 6/2566) ประจำเดือนมิถุนายน 2566
รายงานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครลำปาง (ครั้งที่ 5/2566) ประจำเดือนมิถุนายน 2566
รายงานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครลำปาง (ครั้งที่ 4/2566) ประจำเดือนเมษายน 2566
รายงานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครลำปาง (ครั้งที่ 3/2566) ประจำเดือนมีนาคม 2566
รายงานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครลำปาง (ครั้งที่ 2/2566) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
รายงานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครลำปาง (ครั้งที่ 1/2566) ประจำเดือนมกราคม 2566
รายงานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครลำปาง (ครั้งที่ 12/2565) ประจำเดือนธันวาคม 2565
รายงานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครลำปาง (ครั้งที่ 11/2565) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
รายงานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครลำปาง (ครั้งที่ 10/2565) ประจำเดือนตุลาคม 2565

การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส