นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข้อมูล
ติดต่อสอบถาม 054-237237
แผนพัฒนาและงบประมาณ
 • แผนพัฒนาเทศบาล
  • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล
  • แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
  • แผนพัฒนาสามปี
  • ประกาศใช้แผนพัฒนาและแผนการดำเนินงาน
  • แผนการดำเนินงาน
  • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  • สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
  • ประกาศประชาคม
 • งบประมาณ
  • รายงานการวิเคราะห์ฐานะทางการคลัง
  • เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  • รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
 • ผลการดำเนินงาน
  • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
  • รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี
  • รายงานกิจการประจำปี
  • รายงานผลการปฏิบัติราชการ
  • รายงานงบประมาณรายรับ
  • รายงานงบประมาณรายจ่าย
  • รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
 • รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลประจำปีงบประมาณ
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ประกาศประชาคม
งบประมาณ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล

 

รายงานกิจการประจำปี
รายงานผลการปฏิบัติราชการ
รายงานงบประมาณรายรับ
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลประจำปีงบประมาณ