นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข้อมูล
ติดต่อสอบถาม 054-237237
แผนพัฒนาและงบประมาณ
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ประกาศประชาคม
งบประมาณ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล

 

รายงานกิจการประจำปี
รายงานผลการปฏิบัติราชการ
รายงานงบประมาณรายรับ
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลประจำปีงบประมาณ
การประเมินตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ