เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข้อมูล
ติดต่อสอบถาม 054-237237
หน่วยงานภายใน
 • สำนักปลัดเทศบาล
 • สำนักการศึกษา
 • สำนักช่าง
 • กองคลัง
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 • กองสวัสดิการสังคม
 • หน่วยตรวจสอบภายใน
 • สถานธนานุบาล
 • โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง
 • กองการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดเทศบาล

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล งานเลขานุการของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี งานกิจการสภาเทศบาล งานกิจการขนส่ง งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานส่งเสริมการเกษตร งานการพาณิชย์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจราจร งานวิเทศสัมพันธ์ งานสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนิติการ งานทะเบียนราษฎร งานบัตรประจำตัวประชาชน งานการเลือกตั้ง งานคุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ งานสิ่งแวดล้อม และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง สำนัก หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนปฏิบัติราชการของเทศบาล ประกอบด้วย
1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
          1.1 งานธุรการ
          1.2 งานสารบรรณ
          1.3 งานศูนย์บริการร่วมและรับเรื่องราวร้องทุกข์

          1.4 งานเลขานุการผู้บริหารและรัฐพิธี
2. ฝ่ายอำนวยการ
          2.1 งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 

          2.2 งานควบคุมเทศพาณิชย์  

3. ฝ่ายปกครอง
          3.1 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
          3.2 งานรักษาความสงบ

          3.3 งานอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

4. ฝ่ายประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
          4.1 งานบริหารกิจการสภา
          4.2 งานกฎหมาย
5. ฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน
          5.1 งานทะเบียนราษฎร
          5.2 งานบัตรประจำตัวประชาชน
          5.3 งานข้อมูลทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

6. ฝ่ายบริหารงานขนส่ง

          6.1 งานบริหารกิจการสถานีขนส่ง

          6.2 งานการเงินและบัญชี

7. ฝ่ายนิติการ

          7.1 งานรับเรื่องราวร้องทุกข์

          7.2 งานนิติกรรมสัญญา

          7.3 งานบังคับคดี 

สำนักการศึกษา

WebSite สำนักการศึกษา

 มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา โดยให้มีงานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่งานบริหารวิชาการ งานโรงเรียน งานศึกษานิเทศ งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานการฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา งานกิจการศาสนา ส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียนและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย
6.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
          6.1.1 งานแผนงานและโครงการ
          6.1.2 งานพัสดุ
          6.1.3 งานระบบสารสนเทศ
          6.1.4 งานงบประมาณ
          6.1.5 งานธุรการ
6.2 ส่วนบริหารการศึกษา
          6.2.1 ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
                    6.2.1.1 งานการเจ้าหน้าที่
                    6.2.1.2 งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ
          6.2.2 ฝ่ายกิจการโรงเรียน
                    6.2.2.1 งานการศึกษาปฐมวัย
                    6.2.2.2 งานโรงเรียน
                    6.2.2.3 งานกิจการนักเรียน
          6.2.3 ฝ่ายวิชาการ
                    6.2.3.1 งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร
                    6.2.3.2 งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
6.3 ส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
          6.3.1 ฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
                    6.3.1.1 งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
                    6.3.1.2 งานห้องสมุด
                    6.3.1.3 งานพิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา
          6.3.2 ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน
                    6.3.2.1 งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
                    6.3.2.2 งานกีฬาและนันทนาการ
          6.3.3 ฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
                    6.3.3.1 งานกิจการศาสนา
                    6.3.3.2 งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
6.4 หน่วยศึกษานิเทศก์
          6.4.1 งานพัฒนาการสอน
          6.4.2 งานพัฒนาการนิเทศ
          6.4.3 งานวิจัยและประเมินผลและบริการทางการศึกษา
6.5 โรงเรียน
          6.5.1 ฝ่ายวิชาการ
          6.5.2 ฝ่ายบริหาร
          6.5.3 ฝ่ายปกครอง
          6.5.4 ฝ่ายบริการ

สำนักช่าง

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบและเขียนแบบ งานประมาณราคา งานจัดทำราคากลาง งานจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่าง ๆ งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานจัดทำทะเบียนประวัติโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ำ งานติดตั้งซ่อมบำรุงระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานจัดทำแผนปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุงประจำปี งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานจัดทำประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล งานจัดทำทะเบียนประวัติการใช้เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ  งานเกี่ยวกับการประปา งานเกี่ยวกับการช่างสุขาภิบาล งานช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรกล งานช่วยเหลือสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานช่วยเหลือสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำม้นเชื้อเพลิง งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่าง ๆ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย
1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
          1.1 งานธุรการ (สำนัก)
          1.2 งานการเงินและบัญชี (สำนัก)
2. ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง
          2.1 งานธุรการ
          2.2 งานอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและโบราณสถาน
          2.3 ฝ่ายควบคุมอาคาร
                    2.3.1 งานควบคุมอาคาร

                    2.3.2 งานขออนุญาตอาคาร
          2.4 ฝ่ายผังเมือง
                    2.4.1 งานจัดทำผังเมือง
                    2.4.2 งานควบคุมผังเมือง

3. ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
          3.1 งานธุรการ
          3.2 งานประมาณราคา

          3.3 งานแผนงานและโครงการ

          3.4 ฝ่ายวิศวกรรมโยธา
                    3.4.1 งานวิศวกรรมโยธา 1
                    3.4.2 งานวิศวกรรมโยธา 2
          3.5 ฝ่ายสถาปัตยกรรม
                    3.5.1 งานสถาปัตยกรรม 1
                    3.5.2 งานสถาปัตยกรรม 2

4. ส่วนการโยธา
          4.1 งานธุรการ

          4.2 งานควบคุมและตรวจสอบการบำบัดน้ำเสีย

          4.3 งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

          4.4 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม
          4.5 ฝ่ายสาธารณูปโภค
                    4.5.1 งานบำรุงรักษาทางและสะพาน
                    4.5.2 งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
          4.6 ฝ่ายสวนสาธารณะ
                    4.6.1 งานเรือนเพาะชำและขยายพันธุ์
                    4.6.2 งานควบคุมและบำรุงรักษาสถานที่
          4.7 กลุ่มงานเครื่องจักรกล
                    4.7.1 งานวางแผนและบริหารเครื่องจักรกลและยานพาหนะ
                    4.7.2 งานซ่อมและบำรุงเครื่องจักรกลและยานพาหนะ
          4.8 กลุ่มงานระบบจราจร
                    4.8.1 งานวางระบบจราจร
                    4.8.2 งานสัญญาณไฟฟ้าและเครื่องหมายจราจร
          4.9 ฝ่ายจัดการสภาพแวดล้อมด้านวัสดุใช้แล้ว
                    4.9.1 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
                    4.9.2 งานเครื่องจักรกลและซ่อมบำรุง
                    4.9.3 งานโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
          

กองคลัง

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่ายเงิน การรับเงิน การจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียมและพัฒนารายได้ งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม งานนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน งานการตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกาทุกประเภท งานการจัดทำบัญชี งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ เงินอื่น ๆ งานจัดทำหรือช่วยจัดทำงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง งานการจัดสรรเงินต่าง ๆ งานทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งานทำงบทดลองประจำเดือนและประจำปี งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา งานทะเบียนคุม งานการจำหน่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่าง ๆ งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สิน งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย
1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
          1.1 งานธุรการ
          1.2 งานการเงินและบัญชี (กอง)

2. ฝ่ายบริหารงานคลัง

          2.1 งานการเงินและบัญชี

          2.2 งานระเบียบและสถิติการคลัง
          2.3 งานพัสดุ
          2.4 งานทะเบียนทรัพย์สิน
3. ฝ่ายพัฒนารายได้
          3.1 งานพัฒนารายได้
          3.2 งานเร่งรัดรายได้
          3.3 งานผลประโยชน์
          3.4 งานกิจการพาณิชย์
          3.5 งานจัดเก็บภาษี 

          3.6 งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  
          3.7 งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์และการจัดทำแผนงานด้านสาธารณสุข งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ งานสุขาภิบาลในสถานประกอบการ งานสุขาภิบาลชุมชน งานอนามัยสิ่งแวดล้อม งานคุ้มครองผู้บริโภค งานให้บริการด้านสาธารณสุข งานเภสัชกรรม งานพยาธิวิทยา งานรังสีวิทยา งานวิชาการทางการแพทย์ งานวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ งานการแพทย์ งานการแพทย์ฉุกเฉิน งานรักษาพยาบาล งานศูนย์บริการสาธารณสุข งานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล งานบริหารงานสาธารณสุข งานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค งานเวชปฏิบัติครอบครัว งานหลักประกันสุขภาพ งานมาตรฐานและคุณภาพหน่วยบริการ งานยุทธศาสตร์สาธารณสุข งานกฎหมายสาธารณสุข งานแพทย์แผนไทย งานส่งเสริมสนับสนุนการแพทย์แผนไทย งานกายภาพและอาชีวบำบัด งานฟื้นฟูสมรรถภาพและจิตใจผู้ป่วย งานทันตสาธารณสุข งานบริการรักษาความสะอาด งานบริการและพัฒนาระบบจัดการมูลฝอย งานบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล งานส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส  งานอาสาสมัครสาธารณสุข งานป้องกันและบำบัดการติดสารเสพติด งานสัตวแพทย์ งานศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์ กำหนดมาตรการและแผนดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม งานส่งเสริมสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม งานจัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม งานรณรงค์และการฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม งานวางแผนและจัดทำแผนดำเนินงานด้านการเฝ้าระวัง ควบคุมมลพิษทางน้ำ อากาศและเสียง งานเฝ้าระวัง บำบัด ตรวจสอบคุณภาพน้ำ อากาศของเสียและสารอันตรายต่าง ๆ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  ประกอบด้วย
1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

          1.1 งานธุรการ

          1.2 งานการเงินและบัญชี
2. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

          2.1 งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม

          2.2 งานสุขาภิบาลอาหารและคุ้มครองผู้บริโภค

          2.3 งานรักษาความสะอาด
          2.4 งานตลาด
          2.5 งานศูนย์บริการสาธารณสุข
          2.6 งานทันตกรรม
3. ฝ่ายบริการสาธารณสุข
          3.1 งานส่งเสริมสุขภาพ
          3.2 งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
          3.3 งานสัตวแพทย์
 

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานยุทธศาสตร์ของเทศบาล
งานจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น งานประสานการจัดทำ
แผนพัฒนาจังหวัด งานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล งานคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล งานงบประมาณ
งานเสนอและขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนของเทศบาล งานจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและฉบับ
เพิ่มเติม (ถ้ามี) งานตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ งานประชาสัมพันธ์ งานบริการและเผยแพร่
วิชาการ งานสถิติข้อมูล งานสารสนเทศ งานจัดทำและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของเทศบาล งานบริการข้อมูล
สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย
๑ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  ๑.๑ งานธุรการ
  ๑.๒ งานสารบรรณ
๒ ฝ้ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
  ๒.๑ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
  ๒.๒ งานจัดทำงบประมาณ
  ๒.๓ งานวิจัยและประเมินผล
  ๒.๔ งานประชาสัมพันธ์
  ๒.๕ งานจัดการและพัฒนาระบบสารสนเทศ

กองสวัสดิการสังคม

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่นและชุมชนแออัด การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่นและงานสาธารณะ การให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
7.1 งานธุรการ
7.2 ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
         7.2.1 งานสังคมสงเคราะห์
         7.2.2 งานกิจการเด็ก เยาวชน สตรีและคนชรา
7.3 ฝ่ายพัฒนาชุมชน
         7.3.1 งานพัฒนาชุมชน
         7.3.2 งานชุมชนเมือง
         7.3.3 งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
7.4 ฝ่ายส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
         7.4.1 งานส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

หน่วยตรวจสอบภายใน

อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี งานการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับการจ่ายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน งานตรวจสอบการทำประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาลฯ งานตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ ให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด งานวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่าง ๆ งานประเมินการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำแนวทางแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

สถานธนานุบาล

มีหน้าที่รับผิดชอบงานการบริการประชาชนที่ขัดสนเงินทอง เป็นการเฉพาะหน้า โดยใช้สังหาริมทรัพย์บางประเภทที่สถานธนานุบาลเทศบาลพิจารณาเห็นว่าสมควรรับไว้เป็นทรัพย์ค้ำประกันลักษณะจำนำ

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง

เทศบาลนครลำปาง มีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง จำนวน 6 แห่ง ดังนี้

1.โรงเรียนเทศบาล1 (บ้านแสนเมืองมูล)
2.โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล)
3.โรงเรียนเทศบาล4 (บ้านเชียงราย)
4.โรงเรียนเทศบาล5 (วัดศรีบุญเรือง)
5.โรงเรียนเทศบาล6 (วัดบำรวก)
6.โรงเรียนเทศบาล7 (ศิรินาวินวิทยา)

ทั้ง 6 โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นที่แตกต่างกัน กล่าวคือ

1.โรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอน ในระดับชั้นอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) และโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดบำรวก)

2.โรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอน ในระดัยชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล4 (บ้านเชียงราย) โรงเรียนเทศบาล5 (บ้านศรีบุญเรือง) และโรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)

 

กองการเจ้าหน้าที่

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา   ลูกจ้างประจำ   และพนักงานจ้างของเทศบาล   งานวิเคราะห์การวางแผนอัตรากำลัง   งานจัดตั้งส่วนราชการและการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ  งานการกำหนดตำแหน่งและการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง งานการสรรหาเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก  การคัดเลือก การย้าย การโอน การรับโอน การคัดเลือกเพื่อรับโอน  งานบรรจุและแต่งตั้ง  งานจัดทำ ควบคุม ตรวจสอบ แก้ไข บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติ  งานระบบสารสนเทศข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ  งานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทน   งานคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น      งานการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะพนักงานครูเทศบาล  งานการลาทุกประเภท   งานสิทธิสวัสดิการทุกประเภท   งานส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มสมรรถภาพในการปฏิบัติงาน  งานแผนพัฒนาบุคลากร งานฝึกอบรม  งานการรักษาวินัย   การดำเนินการทางวินัย  การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์  งานสนับสนุนเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ  งานการให้พ้นจากราชการ  งานเลขานุการของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  งานบริการข้อมูล สถิติ  ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ  งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย  ประกอบด้วย

9.1  งานธุรการ

9.2  ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

       9.2.1  งานการเจ้าหน้าที่

        9.2.2  งานบุคลากรทางการศึกษา

9.3  ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

        9.3.1  งานพัฒนาบุคลากร

        9.3.2  งานวิเคราะห์การวางแผนอัตรากำลัง

        9.3.2  งานสิทธิสวัสดิการ

9.4  กลุ่มงานวินัยและส่งเสริมคุณธรรม

        9.4.1  งานการรักษาวินัย

        9.4.2  งานสนับสนุนเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ