นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง

สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลงานโครงการสำรวจต่าง ๆ ในเดือนมกราคม 2560 จำนวน 8 โครงการดังนี้

  1. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2560
  2. สำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ.2560
  3. สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2560
  4. สำรวจยอดขายรายไตรมาสที่ 4/2559
  5. สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2560
  6. สำรวจการใช้พลังงานของครัวเรือน พ.ศ.2560
  7. สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจรากฐานตามแนวทางประชารัฐประจำปีงบประมาณ 2560
  8. สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ.2560

จึงขอความร่วมมือประชาชนในจังหวัดลำปาง ให้ความร่วมมือในการตอบสัมภาษณ์ ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ด้วยความเป็นจริง โดยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ถูกนำไปเปิดเผยใดๆทั้งสิ้นครับ...