เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

E-Newsletter ปีที่ 1 ฉบับที่ 7 ประจำเดือนธันวาคม 2559

จดหมายข่าวอิเล็คทรอนิกส์ E-Newsletter สรุปข่าวเทศบาลนครลำปาง ปีที่ 1 ฉบับที่ 7 ประจำเดือนธันวาคม 2559 งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครลำปาง ได้คัดเลือกข่าวสารที่มีความสำคัญ เหมาะสมที่จะนำเสนอให้ประชาชน และผู้สนใจได้รับทราบถึงภาพรวมการทำงานในแต่ละเดือนของเทศบาลนครลำปาง แล้วผลิตและนำเสนอในรูปแบบของ “จดหมายข่าวอิเล็คทรอนิกส์ E-Newsletter”

E-Newsletter ปีที่ 1 ฉบับที่ 7 ประจำเดือนธันวาคม 2559