นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

นายกเทศมนตรีนครลำปาง ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชุมชนรถไฟนครลำปาง

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ โดยชมรม to be number one ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนรถไฟนครลำปางวันพฤหัสบดี ที่ 29 ธันวาคม 2559 โดยมีการทบทวนโครงการกิจกรรมของ to be number one สรุปผลการดำเนินงานชมรมในชุมชน พร้อมกับประชุมแนวทางแก้ไขปัญหาและงานโครงการของกิจกรรม

นายกเทศมนตรีนครลำปาง ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชุมชนรถไฟนครลำปาง