นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลฯ เปิดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ (ระดับท้องถิ่น) ครั้งที่ 3/2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนฯ ในวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา เทศบาลนครลำปาง

เทศบาลฯ เปิดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ