นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลฯ จัดอบรมเสริมสร้างความรู้พื้นฐานการใช้สมาร์ทโฟน แก่ผู้สูงอายุ

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดการอบรมการค้นคว้าข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้เกี่ยวข้อง ประจำเดือนธันวาคม 2559 โดยกองสวัสดิการสังคมร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายกลุ่มผู้สูงอายุ เทศบาลนครลำปาง ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้พื้นฐานในการค้นคว้าข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต ด้วยการใช้สมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โดยได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรีกำจร แสงงาม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2559 ณ อุทยานการเรียนรู้นครลำปาง LK Park

 

 

 

 

 

 

 

 

เทศบาลฯ จัดอบรมเสริมสร้างความรู้พื้นฐานการใช้สมาร์ทโฟน แก่ผู้สูงอายุ