เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง เปิดประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมเทศบาลนครลำปาง ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 โดยมี ดร.สมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง และคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน และพนักงานเทศบาลนครลำปางที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันตอบข้อกระทู้ถามของสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง ผลการประชุมสรุปได้ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 4.1 สภาเทศบาลนครลำปาง ได้พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง จำนวน 3 คน ได้แก่นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ นายณัฐธนวัฒน์ ปัญญาพันธ์ นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครลำปาง

ระเบียบวาระที่ 4.2 สภาเทศบาลนครลำปาง ได้พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง จำนวน 3 คน  ได้แก่ นายสันติ เขียวอุไร นายสุบิน ชุ่มตา นางสุดารัตน์ บุญมี เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครลำปาง

ประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559