เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการชำระภาษีแก่ประชาชนในเขตเทศบาลฯ

นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิด “โครงการอบรมผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีในเขตเทศบาลนครลำปาง” ณ ประชุมราชาวดี ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 โดยฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง ได้ตระหนักถึงการจัดเก็บภาษีอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้ประชาชนผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีได้มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย การปฏิบัติการยื่นแบบและกำหนดการชำระในภาษีท้องถิ่น เกิดทัศนคติที่ดีและเต็มใจชำระภาษี เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น โดยเทศบาลฯ จะได้นำเงินที่ประชาชนได้เสียภาษีนั้นมาพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ทำให้ท้องถิ่นได้รับการแก้ไขปัญหาและมีความเจริญอย่างยั่งยืนต่อไป

จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการชำระภาษีแก่ประชาชนในเขตเทศบาลฯ