เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายฯ จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงาน อปท.

นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อตรวจติดตามผลตามโครงการตรวจนิเทศและติดตามผลการจัดตั้ง เปลี่ยนแปลงฐานะ เปลี่ยนแปลงเขต และยุบรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง อภิปราย สอบถาม นำเสนอปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ระดมความคิดเห็นช่วยกันแก้ปัญหา อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ในวันพุธที่ 21 ธันวาคม 59 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง

คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายฯ จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงาน อปท.