นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกาศจากเทศบาล

ประกาศสภาเทศบาลนครลำปาง

ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560 มีกำหนด 30 วัน

เริ่มตั้งแต่ 1 - 30 ธันวาคม 2560