นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดอบรมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชน

นายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดการอบรมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลนครลำปาง ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 พร้อมด้วยนายสุนทร จวงพลงาม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน ชี้แจงแนวทางการส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนประจำปี 2559 รวมถึงมอบนโยบายด้านสวัสดิการชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ ในวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ เทศบาลนครลำปาง

เปิดอบรมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชน