เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดสัมมนาวิชาการโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน

ดร.สมเกียรติ  อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ  นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดสัมมนาทางวิชาการ “โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน ปีงบประมาณ 2560” ครั้งที่ 1 ประจำเดือนธันวาคม โดยมีตัวแทนจาก 43 ชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง ร่วมรับฟังการแจ้งข่าวสารกิจกรรมโครงการต่างๆของเทศบาลฯ ใบปีงบประมาณ 2560 ห้วงเดือนมกราคม ซักซ้อมแผนประชาคมชุมชนปี 2562 ติดตามประเมินผลคณะทำงานยาเสพติด ข่าวสารงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ตลอดจนข่าวสารการจัดเก็บภาษีประจำปี 2560 ในวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง

เปิดสัมมนาวิชาการโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน