เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานกิจการประจำปี 2558 เทศบาลนครลำปาง

“หนังสือรายงานประจำปีฉบับนี้ เป็นการสรุปเนื้อหาสาระสำคัญของผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมโครงการที่ได้ร่วมกันคิดร่วมกันทำระหว่าง เทศบาลนครลำปาง หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน และประชาชนในการตั้งใจสร้างสรรค์การพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าไปพร้อม ๆ กับการอนุรักษ์ วัฒนธรรม รักษาขนมธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของบ้านเมืองเราให้คงอยู่อย่างสง่างาม ได้มีการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี โดยมีการบริการสาธารณะที่ทันสมัย มีความสะดวก ปลอดภัย ให้บริการได้อย่างรวดเร็ว ตรงตามความต้องการ และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทำให้สังคมดี มีความน่าอยู่ และเป็นสุขขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่อง”

รายงานกิจการประจำปี 2558 เทศบาลนครลำปาง