นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขนมูลฝอยในเขตเทศบาลนครลำปาง ระยะเวลา ๔ ปี ๖ เดือน (ตั้งแต่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)