นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกาศจากเทศบาล

ประกาศสภาเทศบาลนครลำปาง

ประกาศเรียกสมัยประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง

สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561

มีกำหนด 28 วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 28  กุมภาพันธ์ 2561