นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกาศจากเทศบาล

การมอบอำนาจของปลัดเทศบาลในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ

การมอบอำนาจของปลัดเทศบาลในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฏหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง