นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวสรรหาบุคคล

ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาฯ

                                  ตามที่ เทศบาลนครลำปาง ได้ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการสรรหาฯ  เมื่อวันที่ 13 มัีนาคม 2561 

   เทศบาลนครลำปาง ขอประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาฯ

   ตามเอกสารดาวโหลด ที่เนบพร้อมนี้/ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่สรรหาฯ .pdf