นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวสรรหาบุคคล

ประกาศ เรื่อง การทดสอบสมรรถนะความพร้อมทางร่างกาย ตำแหน่ง คนงานบรรเทาสาธารณภัย

                  ตามประกาศเทศบาลนครลำปาง เรื่อง การทดสอบสมรรถนะความพร้อมทางร่างกาย ตำแหน่ง คนงานบรรเทาสาธารณภัย 

โดยกำหนดการทดสอบสมรรถนะด้านความสามารถหรือทักษะเฉพาะ (การทำสอบสมรรถนะความพร้อมทางร่างกาย)

ตำแหน่ง คนงานบรรเทาสาธารณภัย ในวันที่ 3 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ สวนสาธารณะเขลางค์นคร นั้น

 

                    เทศบาลนครลำปาง ได้ขอประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ในการทดสอบสมรรถนะความพร้อมทางร่างกาย เพิ่มเติม ตามเอกสารที่แนบมา

พร้อมนี้ /ประกาศฯ .pdf