เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมขับเคลือนเมืองคาร์บอนต่ำ เมืองจักรยาน เมืองรู้สู้ภัยพิบัติ

ดร.กิตติภูมิ  นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมขับเคลื่อนโครงการ “สร้างเมืองคาร์บอนต่ำ เมืองจักรยานและเมืองรู้สู้ภัยพิบัติ” พร้อมด้วยรองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและคณะทำงานฯ โดยได้รับเกียรติจากคณะผู้เชี่ยวชาญโครงการสร้างเมืองฯ ร่วมประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมข้อมูลและแบบประเมินตามแนวปฏิบัติที่ได้รับข้อเสนอแนะจากทีมงานในโครงการที่ผ่านมา เพื่อให้คำแนะนำต่อการกำหนดเป้าหมาย การวางแผนปฏิบัติการและโครงการริเริ่มต่างๆให้สามารถดำเนินการได้อย่างชัดเจน ชี้วัดผลสำเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรมและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ตลอดจนลงพื้นที่เยี่ยมชมเมือง ให้คำแนะนำในการพัฒนาเชิงกายภาพของเมือง สู่เมืองคาร์บอนต่ำ เมืองรู้สู้ภัยพิบัติ และเป็นมิตรต่อการเดินและใช้จักรยานได้ ในวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ เทศบาลนครลำปาง

ทั้งนี้ในวันที่ 14 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการพัฒนาเทศบาลให้เป็นเมืองต้นแบบเมืองคาร์บอนต่ำ เมืองจักรยาน เมืองรู้สู้ภัยพิบัติ เป็นเมืองที่มีส่วนร่วมในโครงการเมืองปลอดภัยจากภัยพิบัติ (Making Cities Resilient) ร่วมกับสำนักงานเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office for Disaster Risk Reduction, UNISDR) และคำมั่นของนายกเทศมนตรี (Compact of Mayor) เพื่อส่งเสริมให้เกิดเมืองต้นแบบในการพัฒนาแบบบูรณาการทั้ง 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ เมืองคาร์บอนต่ำ เมืองแห่งการเดินและจักรยาน และเมืองรู้สู้ภัยพิบัติ โดยกำหนดลงไปในทุกมิติในระบบของเทศบาลอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน พัฒนาและส่งเสริมให้เทศบาลมีวิถีการพัฒนาที่คำนึงถึงการปล่อยคาร์บอนที่ต่ำลง และคำนึงถึงการเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประชุมขับเคลือนเมืองคาร์บอนต่ำ เมืองจักรยาน เมืองรู้สู้ภัยพิบัติ