นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวสรรหาบุคคล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 4 ตำแหน่ง ตำแหน่ง คนงานสารบรรณ คนงานทะเบียนราษฎร คนงานบรรเทาสาธารณภัยและพนักงานขับรถยนต์

ตามที่ เทศบาลได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะด้านต่าง ๆ ไปเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 แล้วนั้น

เทศบาลฯ ขอประกาศฯ   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวันเวลา และสถานที่สรรหาและเลือกสรรฯ

และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาฯ จำนวน 4 ตำแหน่ง ได้แก่ คนงานสารบรรณ คนงานทะเบียนราษฎร คนงานบรรเทาสาธารณภัย และพนักงานขับรยถนต์

ตามประกาศแนบท้ายนี้   ส่วนตำแหน่งอื่น ๆ เทศบาลฯ ดำเนินการประกาศผลฯ ให้แล้วเสร็จภายหลังจากประเมินสมรรถนะฯ ของทั้งสี่ตำแหน่งเรียบร้อยแล้ว

 

ประกาศรายชื่อ.pdf