นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกาศจากเทศบาล

ประกาศสภาเทศบาลนครลำปาง

ประกาศสภาเทศบาลนครลำปาง

เรียกประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง สมัยประชุมสามัญ

สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 เร่ิ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤษภาคม 2561