เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญสร้างเมืองคาร์บอนต่ำฯ

เทศบาลนครลำปาง ให้การต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญโครงการ “สร้างเมืองคาร์บอนต่ำ เมืองจักรยานและเมืองรู้สู้ภัยพิบัติ” ในการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของเทศบาลนครลำปาง ในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559 โดยชุมชนท่ามะโอได้นำรถรางเพื่อการท่องเที่ยวของชุมชนฯ นำสำรวจเส้นทางการสร้างเมืองจักรยานในย่านเมืองเก่านครลำปาง ผ่านเขื่อนยาง วัดปงสนุก ถนนสายวัฒนธรรม กู่เจ้าย่าสุตา วัดแสงเมืองมา วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม บ้านเสานัก บ้านหลุยส์ และสิ้นสุดเส้นทางที่วัดประตูป่อง

โดยในวันที่ 14 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการพัฒนาเทศบาลให้เป็นเมืองต้นแบบเมืองคาร์บอนต่ำ เมืองจักรยาน เมืองรู้สู้ภัยพิบัติ เป็นเมืองที่มีส่วนร่วมในโครงการเมืองปลอดภัยจากภัยพิบัติ (Making Cities Resilient) ร่วมกับสำนักงานเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office for Disaster Risk Reduction, UNISDR) และคำมั่นของนายกเทศมนตรี (Compact of Mayor) เพื่อส่งเสริมให้เกิดเมืองต้นแบบในการพัฒนาแบบบูรณาการทั้ง 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ เมืองคาร์บอนต่ำ เมืองแห่งการเดินและจักรยาน และเมืองรู้สู้ภัยพิบัติ โดยกำหนดลงไปในทุกมิติในระบบของเทศบาลอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน พัฒนาและส่งเสริมให้เทศบาลมีวิถีการพัฒนาที่คำนึงถึงการปล่อยคาร์บอนที่ต่ำลง และคำนึงถึงการเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญสร้างเมืองคาร์บอนต่ำฯ